Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 18

Exodus

Return to Index

Chapter 19

1

Kn luna a treia dupq iewirea lor din yara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns kn ziua aceea kn pustia Sinai.

2

Dupqce au plecat de la Refidim, au ajuns kn pustia Sinai, wi au tqbqrkt kn pustie. Israel a tqbqrkt acolo, kn faya muntelui.

3

Moise s`a suit la Dumnezeu. Si Domnul l -a chemat de pe munte, zicknd: ,,Awa sq vorbewti casei lui Iacov, wi sq spui copiilor lui Israel:

4

,,Ayi vqzut ce am fqcut Egiptului, wi cum v`am purtat pe aripi de vultur wi v`am adus aici la Mine.

5

Acum, dacq veyi asculta glasul meu, wi dacq veyi pqzi legqmkntul Meu, veyi fi ai Mei dintre toate popoarele, cqci tot pqmkntul este al Meu;

6

Kmi veyi fi o kmpqrqyie de preoyi wi un neam sfknt. Acestea sknt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel.``

7

Moise a venit de a chemat pe bqtrknii poporului, wi le -a pus knainte toate cuvintele acestea, cum ki poruncise Domnul.

8

Tot poporul a rqspuns: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!`` Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

9

Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq, voi veni la tine kntr-un nor gros, pentruca sq audq poporul cknd kyi voi vorbi, wi sq aibq totdeauna kncredere kn tine.`` Moise a spus Domnului cuvintele poporului.

10

Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la popor, sfinyewte -i azi wi mkne, wi pune -i sq-wi spele hainele.

11

Sq fie gata pentru a treia zi; cqci a treia zi Domnul Se va pogork, kn faya kntregului popor, pe muntele Sinai.

12

Sq hotqrqwti poporului anumite margini dejurkmprejur, wi sq spui: ,Sq nu cumva sq vq suiyi pe munte sau sq vq atingeyi de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va fi pedepsit cu moartea.

13

Nici o mknq sq nu se atingq de el; ci pe oricine se va atinge, sq -l omoare cu pietre, sau sq -l strqpungq cu sqgeyi: dobitoc sau om, nu va trqi.` Cknd va suna trkmbiya, ei vor knainta spre munte.``

14

Moise s`a pogorkt de pe munte la popor: a sfinyit poporul, wi ei wi-au spqlat hainele.

15

Wi a zis poporului: ,,Fiyi gata kn trei zile; sq nu vq apropiayi de vreo femeie.``

16

A treia zi dimineaya, au fost tunete, fulgere, wi un nor gros pe munte; trkmbiya rqsuna cu putere, wi tot poporul din tabqrq a fost apucat de spaimq.

17

Moise a scos poporul din tabqrq, spre kntkmpinarea lui Dumnezeu, wi s`au awezat la poalele muntelui.

18

Muntele Sinai era tot numai fum, pentrucq Domnul Se pogorkse pe el kn mijlocul focului. Fumul acesta se knqlya ca fumul unui cuptor, wi tot muntele se cutremura cu putere.

19

Trkmbiya rqsuna tot mai puternic. Moise vorbea, wi Dumnezeu ki rqspundea cu glas tare.

20

Domnul S`a pogorkt pe muntele Sinai, wi anume pe vkrful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vkrful muntelui. Wi Moise s`a suit sus.

21

Domnul a zis lui Moise: ,,Pogoarq-te wi poruncewte poporului cu totdinadinsul sq nu dea busna spre Domnul, ca sq se uite, pentru ca nu cumva sq piarq un mare numqr dintre ei.

22

Preoyii, cari se apropie de Domnul, sq se sfinyeascq wi ei, ca nu cumva sq -i loveascq Domnul cu moartea.``

23

Moise a zis Domnului: ,,Poporul nu va putea sq se suie pe muntele Sinai, cqci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, zicknd: ,Hotqrqwte anumite margini kn jurul muntelui, wi sfinyewte -l.``

24

Domnul i -a zis: ,,Du-te, pogoarq-te, wi suie-te apoi iarqw cu Aaron; dar preoyii wi poporul sq nu dea busna sq se suie la Domnul, ca nu cumva sq -i loveascq cu moartea.``

25

Moise s`a pogorkt la popor, wi i -a spus aceste lucruri.

Exodus 20

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com