Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 15

Exodus

Return to Index

Chapter 16

1

Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; wi au ajuns kn pustia Sin, care este kntre Elim wi Sinai, kn a cincisprezecea zi a lunii a doua dupq iewirea lor din yara Egiptului.

2

Wi toatq adunarea copiilor lui Israel a ckrtit kn pustia aceea kmpotriva lui Moise wi Aaron.

3

Copiii lui Israel le-au zis: ,,Cum de n`am murit loviyi de mkna Domnului kn yara Egiptului, cknd wedeam lkngq oalele noastre cu carne, cknd mkncam pkne de ne sqturam? Cqci ne-ayi adus kn pustia aceasta ca sq faceyi sq moarq de foame toatq mulyimea aceasta.``

4

Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq cq voi face sq vq ploaie pkne din ceruri. Poporul va iewi afarq, wi va strknge, ckt ki trebuie pentru fiecare zi, ca sq -l pun la kncercare, wi sq vqd dacq va umbla sau nu dupq legea Mea.

5

Kn ziua a wasea, cknd vor pregqti ce au adus acasq, vor avea de douq ori mai mult de ckt vor strknge kn fiecare zi.``

6

Moise wi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: ,,Astqsearq, veyi knyelege cq Domnul este Acela, care v`a scos din yara Egiptului.

7

Wi mkne dimineayq, veyi vedea slava Domnului; pentrucq v`a auzit ckrtirile kmpotriva Domnului; cqci ce skntem noi, ca sq ckrtiyi kmpotriva noastrq?``

8

Moise a zis: ,,Domnul vq va da astqsearq carne de mkncat, wi mkne dimineayq vq va da pkne sq vq sqturayi, pentrucq a auzit Domnul ckrtirile, pe cari le-ayi rostit kmpotriva Lui; cqci ce skntem noi? Ckrtirile voastre nu se kndreaptq kmpotriva noastrq, ci kmpotriva Domnului.``

9

Moise a zis lui Aaron: ,,Spune kntregei adunqri a copiilor lui Israel: ,Apropiayi-vq knaintea Domnului; cqci v`a auzit ckrtirile.``

10

Wi, pe cknd vorbea Aaron kntregei adunqri a lui Israel, s`au uitat knspre pustie, wi iatq cq slava Domnului s`a arqtat kn nor.

11

Domnul, vorbind lui Moise, a zis:

12

,,Am auzit ckrtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ,Kntre cele douq seri aveyi sq mkncayi carne, wi dimineaya vq veyi sqtura de pkne; wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.``

13

Seara, au venit niwte prepeliye wi au acoperit tabqra; wi, dimineaya, s`a awezat un strat gros de rouq kn jurul taberii.

14

Cknd s`a luat roua aceasta, pe faya pustiei era ceva mqrunt ca niwte grqunye, mqrunt ca bobiyele de ghiayq albq pe pqmknt.

15

Copiii lui Israel s`au uitat la ea, wi au zis unul cqtre altul: ,,Ce este aceasta?`` cqci nu wtiau ce este. Moise le -a zis: ,,Este pknea, pe care v`o dq Domnul ca hranq.

16

Iatq ce a poruncit Domnul: ,Fiecare din voi sq strkngq ckt ki trebuie pentru hranq, wi anume un omer de cap, dupq numqrul sufletelor voastre; fiecare sq ia din ea pentru cei din cortul lui.``

17

Israeliyii au fqcut awa; wi au strkns unii mai mult, alyii mai puyin.

18

Kn urmq o mqsurau cu omerul, wi cine strknsese mai mult, n`avea nimic de prisos, iar cine strknsese mai puyin, nu ducea lipsq de loc. Fiecare strkngea tocmai ckt ki trebuia pentru hranq.

19

Moise le -a zis: ,,Nimeni sq nu lase ceva din ea pknq a doua zi dimineayq.``

20

N`au ascultat de Moise, wi s`au gqsit unii, care au lqsat ceva din ea pknq dimineaya; dar a fqcut viermi wi s`a kmpuyit. Moise s`a mkniat pe oamenii aceia.

21

Astfel, kn toate dimineyile, fiecare strkngea ckt ki trebuia pentru hranq; wi, cknd venea cqldura soarelui, se topea.

22

Kn ziua a wasea, au strkns hranq kndoit, wi anume doi omeri de fiecare. Toyi fruntawii adunqrii au venit wi au spus lui Moise lucrul acesta.

23

Wi Moise le -a zis: ,,Domnul a poruncit awa. Mkne este ziua de odihnq, Sabatul knchinat Domnului; coaceyi ce aveyi de copt, fierbeyi ce aveyi de fiert, wi pqstrayi pknq a doua zi dimineaya tot ce va rqmknea!``

24

Au lqsat -o pknq a doua zi dimineaya, cum poruncise Moise; wi nu s`a kmpuyit, wi n`a fqcut viermi.

25

Moise a zis: ,,Mkncayi -o azi, cqci este ziua Sabatului; azi nu veyi gqsi manq pe ckmp.

26

Veyi strknge timp de wase zile; dar kn ziua a waptea, care este Sabatul, nu va fi.``

27

Kn ziua a waptea, unii din popor au iewit sq strkngq manq, wi n`au gqsit.

28

Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Pknq cknd aveyi de gknd sq nu pqziyi poruncile wi legile Mele?

29

Vedeyi cq Domnul v`a dat Sabatul; de aceia vq dq kn ziua a wasea hranq pentru douq zile. Fiecare sq rqmknq la locul lui, wi, kn ziua a waptea, nimeni sq nu iasq din locul kn care se gqsewte.``

30

Wi poporul s`a odihnit kn ziua a waptea.

31

Casa lui Israel a numit hrana aceasta ,,manq``. Ea semqna cu bobul de coriandru; era albq, wi avea un gust de turtq cu miere.

32

Moise a zis: ,,Iatq ce a poruncit Domnul: ,Sq se pqstreze un omer plin cu manq pentru urmawii vowtri, ca sq vadq wi ei pknea pe care v`am dat -o s`o mkncayi kn pustie, dupq ce v`am scos din yara Egiptului.``

33

Wi Moise a zis lui Aaron: ,,Ia un vas, pune kn el un omer plin cu manq, wi aweazq -l knaintea Domnului, ca sq fie pqstrat pentru urmawii vowtri.``

34

Dupq porunca datq de Domnul lui Moise, Aaron l`a pus knaintea chivotului mqrturiei, ca sq fie pqstrat.

35

Copiii lui Israel au mkncat manq patruzeci de ani, pknq la sosirea lor kntr -o yarq locuitq; au mkncat manq pknq la sosirea lor la hotarele yqrii Canaanului.

36

Omerul este a zecea parte dintr`o efq.

Exodus 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com