Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 9

Exodus

Return to Index

Chapter 10

1

Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, cqci i-am kmpietrit inima lui wi a slujitorilor lui, ca sq fac semnele Mele kn mijlocul lor,

2

wi ca sq istorisewti fiului tqu wi fiului fiului tqu cum M`am purtat cu Egiptenii, wi ce semne am fqcut kn mijlocul lor. Wi veyi cunoawte cq Eu sknt Domnul.``

3

Moise wi Aaron s`au dus la Faraon, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Pknq cknd ai de gknd sq nu vrei sq te smerewti knaintea Mea? Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.

4

Dacq nu vrei sq lawi pe poporul Meu sq plece, iatq, voi trimete mkne niwte lqcuste pe toatq kntinderea yqrii tale.

5

Ele vor acoperi faya pqmkntului, de nu se va mai putea vedea pqmkntul; vor mknca ce a mai rqmas nevqtqmat, vor mknca ce v`a lqsat piatra, vor mknca toyi copacii, cari cresc pe ckmpiile voastre,

6

kyi vor umplea casele tale, casele tuturor slujitorilor tqi wi casele tuturor Egiptenilor. Pqrinyii tqi wi pqrinyii pqrinyilor tqi n`au vqzut awa ceva de cknd sknt ei pe pqmknt pknq kn ziua de azi.`` Moise a plecat wi a iewit dela Faraon.

7

Slujitorii lui Faraon i-au zis: ,,Pknq cknd are sq fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasq pe oamenii acewtia sq plece, wi sq slujeascq Domnului, Dumnezeului lor. Tot nu vezi cq piere Egiptul?``

8

Au kntors la Faraon pe Moise wi Aaron. ,,Duceyi-vq,`` le -a zis el, ,,wi slujiyi Domnului, Dumnezeului vostru. Cari wi cine sknt ceice vor merge?``

9

Moise a rqspuns: ,,Vom merge cu copiii wi cu bqtrknii nowtri, cu fiii wi fiicele noastre, cu oile wi boii nowtri; cqci avem sq yinem o sqrbqtoare kn cinstea Domnului.``

10

Faraon le -a zis: ,,Awa sq fie Domnul cu voi, cum vq voi lqsa eu sq plecayi, pe voi wi pe copiii vowtri! Luayi seama, cqci este rqu ce aveyi de gknd sq faceyi!

11

Nu, nu; ci duceyi-vq, voi bqrbayii, wi slujiyi Domnului, cqci awa ayi cerut.`` Wi i-au izgonit dinaintea lui Faraon.

12

Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna peste yara Egiptului, ca sq vinq lqcustele peste yara Egiptului, wi sq mqnknce toatq iarba pqmkntului, tot ce a lqsat piatra.``

13

Moise wi -a kntins toiagul peste yara Egiptului; wi Domnul a fqcut sq sufle un vknt dinspre rqsqrit peste yarq toatq ziua wi toatq noaptea aceea. Dimineaya, vkntul dinspre rqsqrit adusese lqcustele.

14

Lqcustele au venit peste yara Egiptului, wi s`au awezat pe toatq kntinderea Egiptului; erau kn numqr atkt de mare cum nu mai fusese wi nu va mai fi un astfel de roi de lqcuste.

15

Au acoperit toatq faya pqmkntului, de nu se mai vedea pqmkntul; au mkncat toatq iarba depe pqmknt wi tot rodul pomilor, tot ce lqsase piatra; wi n`a rqmas nimic verde kn copaci, nici kn iarba de pe ckmp, kn toatq yara Egiptului.

16

Faraon a chemat kndatq pe Moise wi pe Aaron, wi a zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Domnului, Dumnezeului vostru, wi kmpotriva voastrq.

17

Dar iartq-mi pqcatul numai de data aceasta; wi rugayi pe Domnul, Dumnezeul vostru, sq depqrteze dela mine wi urgia aceasta de moarte!``

18

Moise a iewit dela Faraon, wi s`a rugat Domnului.

19

Domnul a fqcut sq sufle un vknt foarte puternic dinspre apus, care a luat lqcustele, wi le -a aruncat kn marea Rowie; n`a rqmas o lqcustq pe toatq kntinderea Egiptului.

20

Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n`a lqsat pe copiii lui Israel sq plece.

21

Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre cer, wi va fi kntunerec peste yara Egiptului, awa de kntunerec de sq se poatq pipqi.``

22

Moise wi -a kntins mkna spre cer; wi a fost kntunerec besnq kn toatq yara Egiptului, timp de trei zile.

23

Nici nu se vedeau unii pe alyii, wi nimeni nu s`a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar, kn locurile unde locuiau toyi copiii lui Israel, era luminq.

24

Faraon a chemat pe Moise, wi a zis: ,,Duceyi-vq, wi slujiyi Domnului! Sq nu rqmknq kn yarq deckt oile wi boii vowtri; copiii vowtri vor putea merge wi ei kmpreunq cu voi.``

25

Moise a rqspuns: ,,Chiar sq ne dai tu knsuyi jertfele wi arderile de tot, pe cari le vom aduce Domnului, Dumnezeului nostru,

26

wi turmele noastre tot trebuie sq meargq cu noi, wi sq nu rqmknq o unghie din ele; cqci din ele vom lua ca sq slujim Domnului, Dumnezeului nostru; iar pknq vom ajunge acolo, nu wtim ce vom alege ca sq aducem Domnului.``

27

Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n`a vrut sq -i lase sq plece.

28

Faraon a zis lui Moise: ,,Iewi dela mine! Sq nu cumva sq te mai arqyi knaintea mea, cqci kn ziua kn care te vei arqta knaintea mea, vei muri.``

29

,,Da!`` a rqspuns Moise, ,,nu mq voi mai arqta knaintea ta.``

Exodus 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com