Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis

Return to Index

Chapter 1

1

La knceput, Dumnezeu a fqcut cerurile wi pqmkntul.

2

Pqmkntul era pustiu wi gol; peste faya adkncului de ape era kntunerec, wi Duhul lui Dumnezeu se miwca pe deasupra apelor.

3

Dumnezeu a zis: ,,Sq fie luminq!`` Wi a fost luminq.

4

Dumnezeu a vqzut cq lumina era bunq; wi Dumnezeu a despqryit lumina de kntunerec.

5

Dumnezeu a numit lumina zi, iar kntunerecul l -a numit noapte. Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua kntki.

6

Dumnezeu a zis: ,,Sq fie o kntindere kntre ape, wi ea sq despartq apele de ape.``

7

Wi Dumnezeu a fqcut kntinderea, wi ea a despqryit apele cari sknt dedesuptul kntinderii de apele cari sknt deasupra kntinderii. Wi awa a fost.

8

Dumnezeu a numit kntinderea cer. Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a doua.

9

Dumnezeu a zis: ,,Sq se strkngq la un loc apele cari sknt dedesuptul cerului, wi sq se arate uscatul!`` Wi awa a fost.

10

Dumnezeu a numit uscatul pqmknt, iar grqmada de ape a numit -o mqri. Dumnezeu a vqzut cq lucrul acesta era bun.

11

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sq dea pqmkntul verdeayq, iarbq cu sqmknyq, pomi roditori, cari sq facq rod dupq soiul lor wi cari sq aibq kn ei sqmknya lor pe pqmknt.`` Wi awa a fost.

12

Pqmkntul a dat verdeayq, iarbq cu sqmknyq dupq soiul ei, wi pomi cari fac rod wi cari kwi au sqmknya kn ei, dupq soiul lor. Dumnezeu a vqzut cq lucrul acesta era bun.

13

Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a treia.

14

Dumnezeu a zis: ,,Sq fie niwte luminqtori kn kntinderea cerului, ca sq despartq ziua de noapte; ei sq fie niwte semne cari sq arate vremile, zilele wi anii;

15

wi sq slujeascq de luminqtori kn kntinderea cerului, ca sq lumineze pqmkntul.`` Wi awa a fost.

16

Dumnezeu a fqcut cei doi mari luminqtori, wi anume: luminqtorul cel mai mare ca sq stqpkneascq ziua, wi luminqtorul cel mai mic ca sq stqpkneascq noaptea; a fqcut wi stelele.

17

Dumnezeu i -a awezat kn kntinderea cerului, ca sq lumineze pqmkntul,

18

sq stqpkneascq ziua wi noaptea, wi sq despartq lumina de kntunerec. Dumnezeu a vqzut cq lucrul acesta era bun.

19

Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a patra.

20

Dumnezeu a zis: ,,Sq miwune apele de vieyuitoare, wi sq sboare pqsqri deasupra pqmkntului pe kntinderea cerului.``

21

Dumnezeu a fqcut pewtii cei mari wi toate vieyuitoarele cari se miwcq wi de cari miwunq apele, dupq soiurile lor; a fqcut wi orice pasqre knaripatq dupq soiul ei. Dumnezeu a vqzut cq erau bune.

22

Dumnezeu le -a binecuvkntat, wi a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, wi umpleyi apele mqrilor; sq se knmulyeascq wi pqsqrile pe pqmknt``.

23

Astfel a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a cincea.

24

Dumnezeu a zis: ,,Sq dea pqmkntul vieyuitoare dupq soiul lor, vite, tkrktoare wi fiare pqmkntewti, dupq soiul lor.`` Wi awa a fost.

25

Dumnezeu a fqcut fiarele pqmkntului dupq soiul lor, vitele dupq soiul lor wi toate tkrktoarele pqmkntului dupq soiul lor. Dumnezeu a vqzut cq erau bune.

26

Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sq facem om dupq chipul Nostru, dupq asemqnarea Noastrq; el sq stqpkneascq peste pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, peste vite, peste tot pqmkntul wi peste toate tkrktoarele cari se miwcq pe pqmknt.``

27

Dumnezeu a fqcut pe om dupq chipul Squ, l -a fqcut dupq chipul lui Dumnezeu; parte bqrbqteascq wi parte femeiascq i -a fqcut.

28

Dumnezeu i -a binecuvkntat, wi Dumnezeu le -a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, umpleyi pqmkntul, wi supuneyi -l; wi stqpkniyi peste pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, wi peste orice vieyuitoare care se miwcq pe pqmknt.``

29

Wi Dumnezeu a zis: ,,Iatq cq v`am dat orice iarbq care face sqmknyq wi care este pe faya kntregului pqmknt, wi orice pom, care are kn el rod cu sqmknyq: aceasta sq fie hrana voastrq.``

30

Iar tuturor fiarelor pqmkntului, tuturor pqsqrilor cerului, wi tuturor vietqyilor cari se miwcq pe pqmknt, cari au kn ele o suflare de viayq, le-am dat ca hranq toatq iarba verde.`` Wi awa a fost.

31

Dumnezeu S`a uitat la tot ce fqcuse; wi iatq cq erau foarte bune. Astfel a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a wasea.

Genesis 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com