Free Online Korean Bible Study


Psalms 125

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

125:1 ( 성 전 에 올 라 가 는 노 래 ) 여 호 와 를 의 뢰 하 는 자 는 시 온 산 이 요 동 치 아 니 하 고 영 원 히 있 음 같 도 다

125:2 산 들 이 예 루 살 렘 을 두 름 과 같 이 여 호 와 께 서 그 백 성 을 지 금 부 터 영 원 까 지 두 르 시 리 로 다

125:3 악 인 의 권 세 가 의 인 의 업 에 미 치 지 못 하 리 니 이 는 의 인 으 로 죄 악 에 손 을 대 지 않 게 함 이 로 다

125:4 여 호 와 여, 선 인 에 게 와 마 음 이 정 직 한 자 에 게 선 을 행 하 소 서

125:5 자 기 의 굽 은 길 로 치 우 치 는 자 를 여 호 와 께 서 죄 악 을 짓 는 자 와 함 께 다 니 게 하 시 리 로 다 이 스 라 엘 에 게 는 평 강 이 있 을 지 어 다 !

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase