Free Online Korean Bible Study


Psalms 123

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

123:1 ( 성 전 에 올 라 가 는 노 래 ) 하 늘 에 계 신 주 여, 내 가 눈 을 들 어 주 께 향 하 나 이 다

123:2 종 의 눈 이 그 상 전 의 손 을 여 종 의 눈 이 그 주 모 의 손 을 바 람 같 이 우 리 눈 이 여 호 와 우 리 하 나 님 을 바 라 며 우 리 를 긍 휼 히 여 기 시 기 를 기 다 리 나 이 다

123:3 여 호 와 여, 우 리 를 긍 휼 히 여 기 시 고 긍 휼 히 여 기 소 서 심 한 멸 시 가 우 리 에 게 넘 치 나 이 다

123:4 평 안 한 자 의 조 소 와 교 만 한 자 의 멸 시 가 우 리 심 령 에 넘 치 나 이 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase