Free Online Korean Bible Study


Psalms 82

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

82:1 ( 아 삽 의 시 ) 하 나 님 이 하 나 님 의 회 가 운 데 서 시 며 재 판 장 들 중 에 서 판 단 하 시 되

82:2 너 희 가 불 공 평 한 판 단 을 하 며 악 인 의 낯 보 기 를 언 제 까 지 하 려 느 냐 셀 라

82:3 가 난 한 자 와 고 아 를 위 하 여 판 단 하 며 곤 란 한 자 와 빈 궁 한 자 에 게 공 의 를 베 풀 지 며

82:4 가 난 한 자 와 궁 핍 한 자 를 구 원 하 여 악 인 들 의 손 에 서 건 질 찌 니 라 하 시 는 도 다

82:5 저 희 는 무 지 무 각 하 여 흑 암 중 에 왕 래 하 니 땅 의 모 든 터 가 흔 들 리 도 다

82:6 내 가 말 하 기 를 너 희 는 신 들 이 며 다 지 존 자 의 아 들 들 이 라 하 였 으 나

82:7 너 희 는 범 인 같 이 죽 으 며 방 백 의 하 나 같 이 엎 더 지 리 로 다

82:8 하 나 님 이 여, 일 어 나 사 세 상 을 판 단 하 소 서 모 든 열 방 이 주 의 기 업 이 되 겠 음 이 니 이 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase