Free Online Korean Bible Study


Psalms 70

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

70:1 ( 다 윗 의 기 념 케 하 는 시. 영 장 으 로 한 노 래 ) 하 나 님 이 여, 속 히 나 를 건 지 소 서 여 호 와 여, 속 히 나 를 도 우 소 서

70:2 내 영 혼 을 찾 는 자 로 수 치 와 무 안 을 당 케 하 시 며 나 의 상 함 을 기 뻐 하 는 자 로 물 러 가 욕 을 받 게 하 소 서

70:3 아 하, 아 하, 하 는 자 로 자 기 수 치 를 인 하 여 물 러 가 게 하 소 서

70:4 주 를 찾 는 모 든 자 로 주 를 인 하 여 기 뻐 하 고 즐 거 워 하 게 하 시 며 주 의 구 원 을 사 모 하 는 자 로 항 상 말 하 기 를 하 나 님 은 광 대 하 시 다 하 게 하 소 서

70:5 나 는 가 난 하 고 궁 핍 하 오 니 하 나 님 이 여, 속 히 내 게 임 하 소 서 주 는 나 의 도 움 이 시 요 나 를 건 지 시 는 자 시 오 니 여 호 와 여, 지 체 치 마 소 서

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase