Free Online Korean Bible Study


Psalms 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

11:1 ( 다 윗 의 시. 영 장 으 로 한 노 래 ) 내 가 여 호 와 께 피 하 였 거 늘 너 희 가 내 영 혼 더 러 새 같 이 네 산 으 로 도 망 하 라 함 은 어 찜 인 고

11:2 악 인 이 활 을 당 기 고 살 을 시 위 에 먹 임 이 여 마 음 이 바 른 자 를 어 두 운 데 서 쏘 려 하 는 도 다

11:3 터 가 무 너 지 면 의 인 이 무 엇 을 할 꼬

11:4 여 호 와 께 서 그 성 전 에 계 시 니 여 호 와 의 보 좌 는 하 늘 에 있 음 이 여 그 눈 이 인 생 을 통 촉 하 시 고 그 안 목 이 저 희 를 감 찰 하 시 도 다

11:5 여 호 와 는 의 인 을 감 찰 하 시 고 악 인 과 강 포 함 을 좋 아 하 는 자 를 마 음 에 미 워 하 시 도 다

11:6 악 인 에 게 그 물 을 내 려 치 시 리 니 불 과 유 황 과 태 우 는 바 람 이 저 희 잔 의 소 득 이 되 리 로 다

11:7 여 호 와 는 의 로 우 사 의 로 운 일 을 좋 아 하 시 나 니 정 직 한 자 는 그 얼 굴 을 뵈 오 리 로 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase