Main Index: Hungarian Bible

Mate 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

26:1 És mikor mindezeket a beszedeket elvegezte vala Jezus, monda az ő tanitvanyainak:

26:2 Tudjatok, hogy ket nap mulva a husvetnak ünnepe leszen, es az embernek Fia elarultatik, hogy megfeszittessek.

26:3 Akkor egybegyűlenek a főpapok, az irastudok es a nep venei a főpap hazaba, a kit Kajafasnak hivtak,

26:4 És tanacsot tartanak, hogy Jezust alnoksaggal megfogjak es megöljek.

26:5 De azt mondjak vala: Ne az ünnepen: hogy zendüles ne legyen a nep között.

26:6 És mikor Jezus Bethaniaban, a poklos Simon hazanal vala,

26:7 Mene ő hozza egy asszony, a kinel vala draga kenetnek alabastrom szelenczeje, es az ő fejere tölte, a mint az asztalnal ül vala.

26:8 Latvan pedig ezt az ő tanitvanyai, bosszankodanak, mondvan: Mire valo ez a tekozlas?

26:9 Mert eladhattak volna ezt a kenetet nagy aron, es adhattak volna a szegenyeknek.

26:10 Mikor pedig ezt eszebe vette Jezus, monda nekik: Miert bantjatok ezt az asszonyt? hiszen jo dolgot cselekedett en velem.

26:11 Mert a szegenyek mindenkor veletek lesznek, de en nem leszek mindenkor veletek.

26:12 Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az en temetesemre nezve cselekedte azt.

26:13 Bizony mondom nektek: Valahol az egesz vilagon predikaltatik az evangyeliom, a mit ez en velem cselekedek, az is hirdettetik az ő emlekezetere.

26:14 Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariotes Judasnak hivtak, a főpapokhoz menven,

26:15 Monda: Mit akartok nekem adni, es en kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelenek neki harmincz ezüst penzt.

26:16 És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elarulja őt.

26:17 A kovasztalan kenyerek első napjan pedig Jezushoz menenek a tanitvanyok, mondvan: Hol akarod, hogy megkeszitsük neked eteledre a husveti baranyt?

26:18 Ő pedig monda: Menjetek el a varosba ama bizonyos emberhez, es ezt mondjatok neki: A Mester üzeni: Az en időm közel van; nalad tartom meg a husvetot tanitvanyaimmal.

26:19 És ugy cselekedenek a tanitvanyok, a mint Jezus parancsolta vala nekik; es elkeszitek a husveti baranyt.

26:20 Mikor pedig beestveledek, letelepszik vala a tizenkettővel,

26:21 És a mikor esznek vala, monda: Bizony mondom nektek, ti közületek egy elarul engem.

26:22 És felettebb megszomorodva, kezdek mindannyian mondani neki: Én vagyok-e az, Uram?

26:23 Ő pedig felelven, monda: A ki velem együtt martja kezet a talba, az arul el engem.

26:24 Az embernek Fia jollehet elmegyen, a mint meg van irva felőle, de jaj annak az embernek, a ki az embernek Fiat elarulja; jobb volna annak az embernek, ha nem született volna.

26:25 Megszolalvan Judas is, a ki elarulja vala őt, monda: Én vagyok-e az, Mester? Monda neki: Te mondad.

26:26 Mikor pedig evenek, veve Jezus a kenyeret es halakat advan, megtöre es ada a tanitvanyoknak, es monda: Vegyetek, egyetek; ez az en testem.

26:27 És veven a poharat es halakat advan, ada azoknak, ezt mondvan: Igyatok ebből mindnyajan;

26:28 Mert ez az en verem, az uj szövetsegnek vere, a mely sokakert kiontatik bűnöknek bocsanatara.

26:29 Mondom pedig nektek, hogy: Mostantol fogva nem iszom a szőlőtőkenek ebből a termeseből mind ama napig, a mikor ujan iszom azt veletek az en Atyamnak orszagaban.

26:30 És dicseretet enekelven, kimenenek az olajfak hegyere.

26:31 Akkor monda nekik Jezus: Mindnyajan ezen az ejszakan megbotrankoztok en bennem. Mert meg van irva: Megverem a pasztort, es elszelednek a nyajnak juhai.

26:32 De föltamadasom utan előttetek megyek majd Galileaba.

26:33 Peter pedig felelven, monda neki: Ha mindnyajan megbotrankoznak is te benned, en soha meg nem botrankozom.

26:34 Monda neki Jezus: Bizony mondom neked, ezen az ejszakan, mielőtt megszolal a kakas, haromszor megtagadsz engem.

26:35 Monda neki Peter: Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak teged. Hasonlokepen szolnak vala a többi tanitvanyok is.

26:36 Akkor elmene Jezus velök egy helyre, a melyet Gecsemanenak hivtak, es monda a tanitvanyoknak: Üljetek le itt, mig elmegyek es amott imadkozom.

26:37 És maga melle veven Petert es Zebedeusnak ket fiat, kezde szomorkodni es gyötrődni.

26:38 Ekkor monda nekik: Felette igen szomoru az en lelkem mind halalig! maradjatok itt es vigyazzatok en velem.

26:39 És egy kisse előre menve, arczra borula, könyörögven es mondvan: Atyam! ha lehetseges, muljek el tőlem e pohar; mindazaltal ne ugy legyen a mint en akarom, hanem a mint te.

26:40 Akkor mene a tanitvanyokhoz es aluva talala őket, es monda Peternek: Így nem birtatok vigyazni velem egy oraig sem!?

26:41 Vigyazzatok es imadkozzatok, hogy kisertetbe ne essetek; mert jollehet a lelek kesz, de a test erőtelen.

26:42 Ismet elmene masodszor is, es könyörge, mondvan: Atyam! ha el nem mulhatik tőlem e pohar, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

26:43 És mikor visszater vala, ismet aluva talala őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.

26:44 És ott hagyva őket, ismet elmene es imadkozek harmadszor, ugyanazon beszeddel szolvan.

26:45 Ekkor mene az ő tanitvanyaihoz, es monda nekik: Aludjatok immar es nyugodjatok. Íme, elközelgett az ora, es az embernek Fia a bűnösök kezebe adatik.

26:46 Keljetek fel, menjünk! Íme elközelgett, a ki engem elarul.

26:47 És meg mikor beszel vala, ime Judas, egy a tizenkettő közül, eljöve es vele együtt sok nep fegyverekkel es fustelyokkal, a főpapoktol es a nep veneitől.

26:48 A ki pedig őt elarulja vala, jelt ada nekik, mondvan: A kit en majd megcsokolok, ő az, fogjatok meg őt.

26:49 És mindjart Jezushoz lepven, monda: Üdvöz legy Mester! es megcsokola őt.

26:50 Jezus pedig monda neki: Baratom, miert jöttel? Akkor hozzamenven, kezeiket Jezusra vetek es megfogak őt.

26:51 És ime egyik azok közül, a kik a Jezussal valanak, kinyujtvan kezet, szablyajat kiranta, es a főpap szolgajat megcsapvan, levaga annak egyik fület.

26:52 Akkor monda neki Jezus: Tedd helyere szablyadat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök.

26:53 Avagy azt gondolod-e, hogy nem kerhetnem most az en Atyamat, hogy adjon ide mellem többet tizenket sereg angyalnal?

26:54 De mi modon teljesednenek be az irasok, hogy igy kell lenni?

26:55 Ugyanekkor monda Jezus a sokasagnak: Mint valami latorra, ugy jöttetek fegyverekkel es fustelyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponkent nalatok ültem, tanitvan a templomban, es nem fogtatok meg engem.

26:56 Mindez pedig azert lőn, hogy beteljesedjenek a profetak irasai. Ekkor elhagyak őt a tanitvanyok mind, es elfutanak.

26:57 Amazok pedig megfogvan Jezust, vivek Kajafashoz, a főpaphoz, a hol az irastudok es a venek egybegyűltek vala.

26:58 Peter pedig követi vala őt tavolrol egesz a főpap pitvaraig; es bemenven, ott ül vala a szolgakkal, hogy lassa a veget.

26:59 A főpapok pedig es a venek es az egesz tanacs hamis bizonysagot keresnek vala Jezus ellen, hogy megölhessek őt;

26:60 És nem talalanak. És noha sok hamis tanu jött vala elő, meg sem talalanak. Utoljara pedig előjöven ket hamis tanu,

26:61 Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomat, es harom nap alatt felepithetem azt.

26:62 És fölkelven a főpap, monda neki: Semmit sem felelsz-e? Micsoda tanubizonysagot tesznek ezek ellened?

26:63 Jezus pedig hallgat vala. És felelven a főpap, monda neki: Az elő Istenre kenyszeritelek teged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek Fia?

26:64 Monda neki Jezus: Te mondad. Sőt mondom nektek: Mostantol fogva meglatjatok az embernek Fiat ülni az Istennek hatalmas jobbjan, es eljőni az egnek felhőiben.

26:65 Ekkor a főpap megszaggata a maga ruhait, es monda: Karomlast szolott. Mi szüksegünk van meg bizonysagokra? Íme most hallottatok az ő karomlasat.

26:66 Mit gondoltok? Azok pedig felelven mondanak: Melto a halalra.

26:67 Akkor szemebe köpdösenek es arczul csapdosak őt, nemelyek pedig botokkal verek,

26:68 Mondvan: Profetald meg nekünk Krisztus, kicsoda az, a ki üt teged?

26:69 Peter pedig künn ül vala az udvaron, es hozza menven egy szolgaloleany, monda: Te is a Galileabeli Jezussal valal.

26:70 Ő pedig mindenkinek hallatara megtagada, mondvan: Nem tudom, mit beszelsz.

26:71 Mikor pedig kimene a tornaczra meglata őt egy masik szolgaloleany, es monda az ott levőknek: Ez is a nazareti Jezussal vala.

26:72 És ismet megtagada esküvessel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert.

26:73 Keves idő mulva pedig az ott alldogalok menenek hozza, es mondanak Peternek: Bizony te is közülök valo vagy; hiszen a te beszeded is elarul teged.

26:74 Ekkor atkozodni es esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszolala.

26:75 És megemlekezek Peter a Jezus beszederől, ki ezt mondotta vala neki: Mielőtt a kakas szolana, haromszor megtagadsz engem; es kimenven onnan, keservesen sira.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase