Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 52

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

52:1 Huszonegy esztendős volt Sedekias, mikor uralkodni kezde, es tizenegy esztendeig uralkodek Jeruzsalemben, es az ő anyjanak neve Hammutal vala, a Libnabol valo Jeremias leanya.

52:2 És gonoszt cselekedek az Úr szemei előtt, mint Jojakim cselekedett vala.

52:3 Mert az Úr haragjaert vala ez Jeruzsalemen es Judan, miglen elvete őket szine elől. Sedekias ugyanis engedetlen lőn a babiloni kiralynak.

52:4 És az ő uralkodasanak kilenczedik esztendejeben, a tizedik honapban, a honapnak tizediken eljöve Nabukodonozor, a babiloni kiraly, ő maga es egesz serege Jeruzsalemre, es tabort jaranak ellene, es mindenfelől sanczot vetenek fel ellene.

52:5 És megszallva lőn a varos Sedekiasnak tizenegyedik esztendejeig.

52:6 A negyedik honapban, a honapnak kilenczediken nagy ehseg tamada a varosban, annyira, hogy a föld nepenek kenyere sem vala.

52:7 És bevetetek a varos, es a harczosok mind elfutanak, es ejszaka kimenenek a varosbol a kapu fele, a ket kőfal között, a melyek a kiraly kertjenel valanak (a Kaldeusok pedig a varos mellett valanak köröskörül) es menenek az uton, a mely sik földre viszen.

52:8 A Kaldeusok serege pedig űze a kiralyt, es utolerek Sedekiast a jerikoi sikon, mert egesz serege elfuta mellőle.

52:9 Megfogak azert a kiralyt, es vivek őt a babiloni kiralyhoz Riblaba, a Hamat földere, a ki törvenyt monda rea.

52:10 És leölete a babiloni kiraly a Sedekias fiait szemei lattara, es Juda minden fejedelmet is leölete Riblaban.

52:11 Sedekias kiralynak pedig szemeit tolata ki, es lanczra verete es vitete őt a babiloni kiraly Babilonba, es tömlöczbe vete őt halala napjaig.

52:12 Az ötödik honapban pedig, a honapnak tizediken (ez az esztendő pedig a tizenkilenczedik esztendeje vala Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak) Nabuzaradan, a vitezek feje, a ki all vala a babiloni kiraly előtt, eljöve Jeruzsalembe.

52:13 És felegete az Úr hazat es a kiraly hazat, es Jeruzsalemnek minden hazait es minden nagy hazat felegete tűzzel.

52:14 És Jeruzsalem egesz kőfalat köröskörül leronta a Kaldeusok mindenfele serege, a kik a vitezek fejevel valanak.

52:15 A közsegnek szegenyeiből pedig es a többi nep közül, a kik a varosban megmaradtak vala, es a szökevenyek közül, a kik elszöktek vala a babiloni kiralyhoz, es a sokasagnak maradekabol foglyokat vive Nabuzaradan, a vitezek feje.

52:16 De a föld szegenyei közül ott hagya Nabuzaradan, a vitezek feje, a szőlőműveseket es szantovetőket.

52:17 A rezoszlopokat pedig, a melyek az Úr hazaban valanak es a talpakat es a reztengert, a mely az Úr hazaban vala, összetörek a Kaldeusok, es azoknak minden rezet elvivek Babilonba.

52:18 A fazekakat is es a lapatokat, a keseket es a medenczeket, a tömjenezőket es a rezedenyeket, a melyekkel szolgalnak vala, mind elvivek.

52:19 És a cseszeket, a serpenyőket, a medenczeket es a fazekakat, a gyertyatartokat, a tömjenezőket es a serlegeket, a mi arany, aranyban, a mi ezüst, ezüstben, mind elvive a vitezek feje.

52:20 Ket oszlop, egy reztenger es tizenket rezökör vala, a melyek a talpak alatt valanak, a melyeket Salamon kiraly csinaltatott vala az Úr hazaba. Mindezeknek az edenyeknek reze megmerhetetlen vala.

52:21 És az oszlopok közül az egyik oszlopnak tizennyolcz sing vala a magassaga, es tizenket sing zsinor eri vala at köröskörül, vastagsaga pedig negy ujjnyi, [es belől] üres vala.

52:22 Rezgömb vala rajta, es az egyik gömb magassaga öt singnyi vala, es a halok es granatalmak a gömbön köröskörül mind rezből valanak, es ilyen a masodik oszlop, es [ilyenek] a granatalmak is.

52:23 A granatalma pedig kilenczvenhat vala kifele, összesen szaz granatalma vala a halon felül köröskörül.

52:24 Elvive a vitezek feje Serajat is, a főpapot, es Sofoniast a masodik papot, es az ajtonak harom őrizőjet.

52:25 És a varosbol elvive egy főembert, a ki felügyelőjök vala a harczosoknak, es hetet ama ferfiak közül, a kik allanak vala a kiraly előtt, a kik a varosban talaltatanak, es a seregek főirodeakjat, a ki a föld nepet besorozta vala, es hatvan ferfiut a föld nepe közül, a kik a varosban talaltatanak.

52:26 És felveve ezeket Nabuzaradan, a vitezek feje, es elvive őket a babiloni kiralyhoz Riblaba.

52:27 És levagata őket a babiloni kiraly es megölete őket Riblaban, a Hamat földen, es fogsagra vitetek Juda az ő földeről.

52:28 Ennyi az a nep, a melyet fogsagra vitete Nabukodonozor a hetedik esztendőben, haromezer es huszonharom Judabeli.

52:29 A Nabukodonozor tizennyolczadik esztendejeben Jeruzsalemből nyolczszaz es harminczket lelek.

52:30 Nabukodonozor huszonharmadik esztendejeben fogsagba vitete Nabuzaradan, a vitezek feje hetszaznegyvenöt Judabelit. Összesen negyezer es hatszaz lelek.

52:31 Lőn pedig Jojakin judabeli kiraly fogsaganak harminczhetedik esztendejeben, a tizenkettedik honapban, a honak huszonötödiken, felemele Evil-Merodak, a babiloni kiraly az ő uralkodasanak első esztendejeben Jojakinnak, a Juda kiralyanak fejet, es kiveve őt a tömlöczből.

52:32 És szepen szola vele, es kiralyi szeket ama kiralyoknak szeke föle emelte, a kik vele [valanak] Babilonban.

52:33 És felcserele tömlöczbeli ruhait, es mindenkor vele eszik vala etelt, eletenek minden napjaban.

52:34 És költsegere allando költseg adatik vala neki a babiloni kiralytol minden napra, a halala napjaig, eletenek minden napjaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase