Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 48

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

48:1 Moab felől ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Jaj Nebonak, mert elpusztittatott; megszegyenült, bevetetett Kirjataim, Misgab megszegyenült es elremült.

48:2 Nincs mar dicsősege Moabnak Hesbonban, gonoszt gondoltak ő ellene, [mondvan:] Jertek el es veszessük el őt, ne legyen nemzetseg! Madmen te is elnemulsz, fegyver jar nyomodban!

48:3 Nagy kialtas hallatszik Horonaimbol: pusztulas es nagy romlas!

48:4 Elnyomorodott Moab, kicsinyei sikoltva kialtanak.

48:5 Mert a Luhit hagojan siralmat siralom er, mert Horonaim lejtőin az ellenseg hallatja veszkialtasat.

48:6 Fussatok, mentsetek meg lelketeket, es legyetek mint a hangafa a pusztaban!

48:7 Mivelhogy a te bizodalmad marhaidban es kincseidben volt, te is bevetetel, es Kamos fogsagra megy papjaival, fejedelmeivel együtt.

48:8 És ratör a pusztito minden varosra, egy varos sem menekedik meg, es elvesz a völgy, es feldulatik a siksag, a mint megmondta az Úr.

48:9 Adjatok szarnyat Moabnak, hogy repülven elrepülhessen, mert az ő varosai elpusztulnak, es senki sem lakik azokban.

48:10 Átkozott, a ki az Úrnak dolgat csalardul cselekszi, es atkozott, a ki fegyveret kimeli a vertől!

48:11 Nyugodtan elt Moab gyermeksegetől fogva, es pihent az ő seprejeben, es edenyből-edenybe nem öntöttek es fogsagra sem ment, azert maradt meg az ize rajta, es nem valtozott el az ő szaga.

48:12 De ime eljőnek a napok, azt mondja az Úr, es rablokat bocsatok rea, a kik megraboljak őt, es megüresitsek edenyeit, palaczkjait pedig összetörjek.

48:13 És megszegyenül Moab Kamos miatt, a mint megszegyenült Izrael haza Bethel miatt, a melyben bizodalma volt.

48:14 Mimodon mondjatok: Hősök vagyunk es vitez ferfiak a harczra?

48:15 Elpusztul Moab, varosai fellobbannak, valogatott ifjai pedig meszarszekre jutnak, azt mondja a kiraly, a kinek neve Seregek Ura!

48:16 Közel van Moab veszedelme, ihol jő es igen siet az ő veszedelme!

48:17 Bankodjatok miatta mindnyajan, a kik körülte vagytok, es mindnyajan, a kik ismeritek az ő nevet; mondjatok: Hogy eltört az erős vessző, a dicső palcza!

48:18 Szallj le a dicsősegből es ülj szomjan Dibonnak megmaradt leanya, mert a Moab pusztitoja feljött ellened, elrontja a te erőssegeidet.

48:19 Állj meg az uton, es nezz ide-oda Aroer lakosa, kerdezd meg a futot es a menekülőt, [es] ezt mondd: Mi törtent?

48:20 Megszegyenült Moab, mert megtört. Orditsatok es kialtsatok! Hirdessetek Arnonban, hogy elpusztittatott Moab!

48:21 Mert rajött az itelet a sik földre; Holonra, Jasara es Mefatra.

48:22 És Dibonra, Nebora es Beth-Diblataimra.

48:23 És Kirjathaimra, Beth-Gamulra es Beth-Meonra.

48:24 És Kirjatra, Boczrara es Moab földenek minden messze es közel valo varosaira.

48:25 Letöretett a Moab szarva, es karja levagatott, azt mondja az Úr.

48:26 Reszegitsetek le őt, mert hősködött az Úr ellen, es heverjen Moab az ő okadasaban, es legyen csufsag ő is.

48:27 Vajjon nem csufod volt-e neked az Izrael? Avagy a lopok között talaltatott, hogy mikor szolottal felőle, kevelyen hanytad magadat?

48:28 Hagyjatok el a varosokat, es lakjatok a kősziklakban, Moab lakosai, es legyetek mint a galamb, a mely az odu szajan belől rak feszket.

48:29 Hallottuk a Moab kevelyseget: igen kevely; az ő felfuvalkodasat es kevelyseget, kerkedeset, es az ő szivenek elbizakodottsagat.

48:30 Én ismerem, azt mondja az Úr, az ő szertelenkedeset, es az ő fecsegese nem igaz, es nem igaz a cselekedete sem.

48:31 Azert jajgatok Moabon, es az egesz Moabert kialtok, a Kir- Heres ferfiaiert nyög [az en lelkem.]

48:32 Jobban siratlak teged, mint sirattak Jaezert, a ki Sibmanak szőlője! A te hajtasaid tulhatoltak a tengeren, a Jaezer tengereig ertek; a te nyari gyümölcseidre es a te szüretedre pusztito rontott.

48:33 És eltünik az öröm es vigassag Karmelből es a Moab földeről, es a kadakbol kifogyasztom a bort, nem sajtolnak örömzajjal; az eneklő nem enekel.

48:34 Hesbon kialtasa miatt Elealeig [es] Jahasig felhat az ő szavok; Soartol fogva Horonaimig [es] Eglath-Selisajjaig, mert a Nimrim vize is elapad.

48:35 És kifogyasztom Moabbol, azt mondja az Úr, a ki a magaslaton aldozik es füstöt gerjeszt az ő isteneinek.

48:36 Ezert zokog a szivem Moabert, mint a sip, es zokog szivem a Kir-Heres ferfiaiert, mint a sip, mivelhogy a kincsek elvesztek, a miket gyűjtött.

48:37 Mert minden fő kopasz, es minden szakal elnyiratott, minden kezen metelesek, es [minden] derekon gyaszruha.

48:38 Moabnak minden hazpadjan es utczajan mindenütt siralom, mert összetörtem Moabot, mint az edenyt, mely semmirekellő, azt mondja az Úr.

48:39 Jajgatnak, [ezt mondvan:] Hogy összezuzatott! Hogy fordult hattal Moab, megszegyenülve! És csuffa lett Moab, es rettentesere mindazoknak, a kik körülte vannak.

48:40 Mert ezt mondja az Úr: Íme, mint a saskeselyű repül rea, es kiterjeszti Moabra szarnyait.

48:41 Bevetettek a varosok, es az erőssegek elfoglaltattak, es a Moab vitezeinek szive olyan volt e napon, mint a vajudo asszonynak szive.

48:42 És Moab elpusztul, ugy hogy nem lesz nep [többe], mert az Úr ellen felemelkedett.

48:43 Felelem, verem es tőr [jő] te ellened, Moab lakosa, azt mondja az Úr.

48:44 A ki elfut a felelem elől, a verembe esik, es a ki kijő a veremből, a tőrben fogatik meg, mert rabocsatom Moabra az ő megfenyitesenek esztendejet, azt mondja az Úr.

48:45 A Hesbon arnyekaban allanak meg a hatalom elől futok; de tűz jő ki Hesbonbol es lang Szihonnak közepeből, es elemeszti Moabnak üstöket es a haborgo fiaknak koponyajat.

48:46 Jaj neked Moab! Elveszett Kamosnak nepe, mert fiaid fogsagra vitettek, es leanyaid is fogsagra.

48:47 De visszahozom Moabot a fogsagbol sok idő mulva, azt mondja az Úr. Eddig van Moab itelete.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase