Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 44

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

44:1 Az a szo, a mely lőn Jeremiashoz, minden Judabeliek felől, a kik laknak vala Égyiptom földeben, a kik laknak vala Migdolban, Tafnesben, Nofban es Patrosz földeben, mondvan:

44:2 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Ti lattatok mindazt a veszedelmet, melyet rahoztam volt Jeruzsalemre es Judanak minden varosaira, es ime, azok most pusztava lettek, es senki sem lakozik bennök.

44:3 Az ő gonoszsagokert, a melyet cselekedtek, hogy felingereljenek engem, elmenven, hogy aldozatot vigyenek es szolgaljanak az idegen isteneknek, a kiket ők nem ismernek vala, sem ti, sem a ti atyaitok.

44:4 És elküldöttem hozzatok minden szolgamat, a profetakat, es pedig jo reggel küldem el, mondvan: Kerlek, ne cselekedjetek ez utalatos dolgot, a mit gyűlölök.

44:5 De nem hallgattak, es a fülöket sem hajtottak arra, hogy megterjenek az ő gonoszsagokbol, es idegen isteneknek ne aldozzanak.

44:6 Azert kiömlött az en bosszum es az en haragom, es felgerjedt Juda varosaiban es Jeruzsalem utczain, es pusztasagga es sivatagga lőnek mind e napig.

44:7 Most azert ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Izrael Istene: Miert szereztek nagy veszedelmet a ti lelketek ellen, hogy kipusztitsatok közületek ferfit es asszonyt, gyermeket es csecsemőt Juda kebeleből, hogy magatoknak meg csak maradekot se hagyjatok;

44:8 Ingerelven engem a ti kezeitek alkotasaival, aldozvan az idegen isteneknek Égyiptom földen, a melyre ti tartozkodni jöttetek be, hogy veszedelmet szerezzetek magatoknak, es hogy atokban es gyalazatban legyetek e földnek minden nemzetenel?

44:9 Vajjon elfelejtkeztetek-e a ti atyaitok gonoszsagairol es a Juda kiralyainak gonoszsagairol es az ő felesegeiknek gonoszsagairol es a ti gonoszsagaitokrol, a ti felesegeiteknek gonoszsagairol, a melyeket Judanak földen cselekedtetek es Jeruzsalemnek utczain?

44:10 Nem alaztak meg magokat mind e mai napig se, es nem feltek, sem az en törvenyem szerint nem jartak, sem az en parancsolataim szerint, a melyeket előtökbe es a ti atyaitok elebe adtam.

44:11 Azert ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Íme, en ellenetek forditom orczamat veszedelemre, es hogy az egesz Judat kipusztitsam.

44:12 És felveszem Judanak maradekat, a kik magok ele tűztek, hogy bemennek Égyiptom földere, hogy ott lakozzanak, es mindnyajan megemesztetnek Égyiptom földen, elesnek fegyver miatt, megemesztetnek ehseg miatt, kicsinytől fogva nagyig: fegyver es ehseg miatt halnak meg, es atokka, csudava, szidalomma es gyalazatta lesznek.

44:13 És megfenyitem azokat, a kik Égyiptom földeben lakoznak, mikepen megfenyitettem a Jeruzsalem[beliek]et fegyverrel, ehseggel es döghalallal.

44:14 És a Juda maradekai közül, a kik ide jöttek, hogy Égyiptom földeben tartozkodjanak, senki sem menekül es szabadul meg, hogy visszaterjen Judanak földebe, a hova lelkök hajtja őket, hogy oda visszaterjenek es ott lakozzanak; mert nem ternek vissza, hanem csak a kik menekülnek.

44:15 És felelenek Jeremiasnak mindama ferfiak, a kik tudjak vala, hogy az ő felesegeik az idegen isteneknek aldozanak, es mindazok az asszonyok, a kik ott allnak vala nagy tömegben, es az egesz nep, a mely Égyiptom földen, Patroszban lakozik vala, mondvan:

44:16 Abban a dologban, a mi vegett szoltal nekünk az Úr neveben, nem hallgatunk read;

44:17 Hanem csak azt cselekeszszük, a mit mi a mi szankkal fogadtunk, hogy füstölő aldozatot viszünk az eg kiralynejanak, es neki italaldozattal aldozunk, mikepen cselekedtünk mi es a mi atyaink es a mi kiralyaink es a mi fejedelmeink Juda varosaiban es Jeruzsalemnek utczain, mert akkor beteltünk kenyerrel, es jo dolgunk volt, es semmi rosszat nem lattunk.

44:18 De a miota nem aldozunk többe az eg kiralynejanak füstölessel, es nem viszünk neki italaldozatot: mindenben szűkölködünk, es fegyver es ehseg miatt emesztetünk.

44:19 És hogyha mi az eg kiralynejanak füstölve aldozunk es neki italaldozatot viszünk: vajjon a mi ferjeink hire nelkül csinalunk-e neki beleseket, hogy őt tiszteljük, es neki itali aldozatot vigyünk?

44:20 Szola azert Jeremias az egesz nepnek, a ferfiaknak es az asszonyoknak es az egesz nepnek, a kik e szot feleltek neki, mondvan:

44:21 Avagy a jo illatrol, a melyet Juda varosaiban es Jeruzsalem utczain füstöltetek ti es a ti atyaitok, a ti kiralyaitok es a ti fejedelmeitek es a föld nepe: nem arrol emlekezett-e meg az Úr, es nem az jutott-e neki eszebe?

44:22 És nem szenvedhette tovabb az Úr a ti cselekedeteitek gonoszsagat, az utalatossagok miatt, a melyeket cselekedtetek, es pusztasagga lett a ti földetek es csudava es atokka, annyira, hogy senki sem lakja mind e napig,

44:23 A miatt, hogy füstölve aldoztatok, es vetkeztetek az Úr ellen, es nem hallgattatok az Úr szavara, es az ő törvenye es az ő parancsolatai es az ő tanubizonysagai szerint nem jartatok, azert következett ti reatok ez a veszedelem mind e napig.

44:24 Monda tovabba Jeremias az egesz nepnek es az összes asszonyoknak: Halljatok meg az Úr szavat mind, ti Judabeliek, kik Égyiptom földen vagytok.

44:25 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene, mondvan: Ti es a ti felesegeitek szoltatok a ti szajatokkal, es vegbevittetek a ti kezeitekkel, mondvan: Bizonyara teljesitjük a mi fogadasainkat, a melyeket fogadtunk az eg kiralynejanak, hogy füstölve aldozzunk, es neki italaldozatot vigyünk. Megerősitven megerősitettetek a ti fogadasaitokat, es megcselekedven megcselekedtetek a ti fogadasaitokat.

44:26 Azert halljatok meg az Úr szavat mind, ti Juda[beliek,] a kik Égyiptom földeben lakoztok: Íme, en az en nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen Judabeli ferfiu szaja sem fogja az en nevemet kiejteni, mondvan: Él az Úr Isten, egesz Égyiptom földen!

44:27 Íme, en vigyazok reajok az ő karukra es nem javukra, es megemesztetik Judanak minden ferfia, a kik Égyiptom földen vannak, fegyver miatt, ehseg miatt, mignem mind elfogynak.

44:28 De a kik a fegyvertől megszabadulnak, visszaternek Égyiptom földeről Judanak földere, szam szerint kevesen, es mind megtudjak Judanak maradekai, a kik bementek Égyiptom földebe, hogy ott tartozkodjanak: melyik szo teljesedik be, az enyem-e vagy az övek?

44:29 És ez lesz nektek a jel, azt mondja az Úr, hogy en meglatogatlak titeket ezen a helyen, hogy megtudjatok, hogy bizonyara megallanak az en beszedeim a reatok következendő veszedelem felől.

44:30 Ezt mondja az Úr: Íme, en odaadom Farao Ofrat, Égyiptom kiralyat az ő ellensegeinek kezebe es az ő lelket keresők kezebe, mikepen odaadtam Sedekiast, a Juda kiralyat Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak, az ő ellensegenek es az ő lelket keresőnek kezebe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase