Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

32:1 Az a szo, a melyet szola az Úr Jeremiasnak, Sedekiasnak, a Juda kiralyanak tizedik esztendejeben: Ez az esztendő a Nabukodonozor tizennyolczadik esztendeje.

32:2 És akkor megszallotta vala a babiloni kiraly serege Jeruzsalemet, es Jeremias profeta elzarva vala a tömlöcznek pitvaraban, a mely a Juda kiralyanak hazaban vala.

32:3 Mert Sedekias, a Juda kiralya zaratta be őt, mondvan: Miert profetalsz te, ezt mondvan: Ezt mondta az Úr: Íme, en e varost a babiloni kiraly kezebe adom es beveszi azt?

32:4 És Sedekias, a Juda kiralya, meg nem menekszik a Kaldeusok kezeből, hanem a babiloni kiraly kezebe adatik, es ennek szaja szol amannak szajaval, es ennek szemei latjak amannak szemeit.

32:5 És Babilonba viszi Sedekiast es ott lesz mindaddig, mig meg nem latogatom őt, azt mondja az Úr, hogyha hadakoztok a Kaldeusok ellen, nem lesz jo dolgotok.

32:6 És monda Jeremias: Szolott az Úr nekem, ezt mondvan:

32:7 Íme, Hanameel, Sallumnak, a te nagybatyadnak fia hozzad megy, mondvan: Vedd meg az en mezőmet, a mely Anatotban van, mert teged illet ver szerint, hogy megvegyed.

32:8 Eljöve azert hozzam Hanameel, az en nagybatyamnak fia, az Úr beszede szerint a tömlöcz pitvarahoz, es monda nekem: Kerlek, vedd meg az en mezőmet, a mely Anatotban, a Benjamin földen van, mert teged illet, mint örököst, es te read nez ver szerint is, vedd meg hat magadnak. Akkor eszrevevem, hogy az Úr szava ez.

32:9 Azert megvevem Hanameeltől, az en nagybatyamnak fiatol a mezőt, a mely Anatotban van, es kifizettem neki a penzt, tizenhet ezüst siklust.

32:10 És beiram levelbe es megpecsetlem, es tanukat is allitek, es megmerem a penzt merlegen.

32:11 Ezutan kezembe vevem a vetel felől valo levelet, a mely meg vala pecsetelve a parancsolat es törvenyek szerint, es a közönseges [levelet ]is.

32:12 És a vetel felől valo levelet odaadam Baruknak, a Neria fianak, a ki Mahasias fia vala, Hanameelnek, az en nagybatyam [fia]nak szemei előtt, es a tanuk szemei előtt, a kik be valanak irva a vetel felől valo levelbe, mindama judaiak szemei előtt, a kik ülnek vala a tömlöcz pitvaraban.

32:13 És parancsolek Baruknak azok szemei előtt, mondvan:

32:14 Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael Istene: Vedd fel e leveleket, ezt a veteli levelet, mind a bepecseteltetett, mind a közönseges levelet, es tedd azokat cserepedenybe, hogy sok ideig elalljanak.

32:15 Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Meg hazakat, mezőket es szőlőket fognak venni e földön.

32:16 És könyörgek az Úrnak, miutan odaadam a vetel felől valo levelet Baruknak, a Neria fianak, mondvan:

32:17 Ah, ah, Uram Isten! Íme te teremtetted a mennyet es földet a te nagy hatalmaddal es a te kiterjesztett karoddal, es semmi sincs lehetetlen előtted!

32:18 A ki irgalmassagot cselekszel ezeriziglen, es a ki az atyak bűneert az ő fiaik kebleben fizetsz meg ő utanok, te nagy Isten, te hatalmas, a kinek neve Seregek Ura!

32:19 Nagy tanacsu es hatalmas cselekedetű, a kinek szemei jol latjak az ember[ek] fiainak minden utait, hogy kinek-kinek megfizess az ő utai szerint, es az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint;

32:20 A ki jeleket es csudakat tettel Égyiptom földen [es] mind e napiglan mind Izrael [föld]en, mind az embereken, es nevet szerzettel magadnak, a mint [ez] mai nap [is megvan.]

32:21 És kihoztad a te nepedet, az Izraelt Égyiptom földeből jelekkel es csudakkal, es hatalmas kezzel, es kinyujtott karral, es nagy rettegtetessel.

32:22 És nekik adtad e földet, a mely felől megesküdtel az ő atyaiknak, hogy adsz nekik tejjel es mezzel folyo földet.

32:23 És bementek es birtokoltak azt, mindazaltal nem hallgattak a te szodra, es nem jartak a te törvenyeidben, a miket parancsoltal nekik, hogy megcselekedjek, azokbol semmit sem cselekedtek, azert mind e gonoszt rajok boritottad.

32:24 Íme, a sanczok a varoshoz ernek, hogy bevegyek azt, es e varos odaadatik a Kaldeusok kezebe, a kik megostromoljak ezt fegyverrel, ehseggel es döghalallal. És a mit szolottal, meglett, ime latod is.

32:25 És megis azt mondottad, Uram Isten, nekem: Vegy magadnak mezőt penzen, es legyenek tanuid felőle, holott a varos a Kaldeusok kezebe adatik.

32:26 És szola az Úr Jeremiasnak, mondvan:

32:27 Íme, en az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajjon van- e valami lehetetlen nekem?

32:28 Azert ezt mondja az Úr: Íme, en odaadom e varost a Kaldeusok kezebe, es Nabukodonozornak, a babiloni kiralynak kezebe, hogy bevegye azt.

32:29 És bemennek a Kaldeusok, a kik ostromoljak e varost, es e varost felgyujtjak tűzzel es felegetik azt, es a hazakat is, a melyeknek tetejen füstöltek a Baalnak es aldoztak idegen isteneknek, hogy engem haragra ingereljenek.

32:30 Mert Izrael fiai es Juda fiai ifjusagoktol fogva csak azt cselekedtek, a mi gonosz az en szemeim előtt, es az Izrael fiai csak haragra gerjesztettek engem az ő kezeik cselekedeteivel, azt mondja az Úr.

32:31 Mert csak bosszusagomra es busulasomra volt e varos, attol a naptol fogva, a melyen epitettek azt, mind ez ideig, ugy hogy el kell azt törlenem az en szinem elől.

32:32 Az Izrael fiainak es a Juda fiainak minden bűneert, a melyet cselekedtek, hogy felhaboritsanak engem, ők magok, az ő kiralyaik, fejedelmeik, papjaik es profetaik es Juda vitezei es Jeruzsalem polgarai.

32:33 És hattal fordultak felem es nem arczczal, es tanitottam őket jo reggel, es noha tanitottam őket, nem voltak keszek az intes befogadasara.

32:34 Sőt az ő utalatossagaikat behelyeztek a hazba, a mely az en nevemről neveztetik, hogy megfertőztessek azt.

32:35 És magaslatokat emeltek a Baalnak, a Ben-Hinnom völgyeben, hogy megaldozzak fiaikat es leanyaikat a Moloknak, a mit nem parancsoltam nekik, es meg csak nem is gondoltam, hogy ez utalatossagot megcselekedjek, hogy Judat vetekre vigyek.

32:36 És most azert azt mondja az Úr, Izrael Istene e varosnak, a mely felől ti mondjatok: Odaadatik a babiloni kiraly kezebe, fegyver, ehseg es döghalal miatt:

32:37 Íme en összegyűjtöm őket mindama földekről, a melyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedesemben es nagy bosszankodasomban, es visszahozom őket e helyre, es lakni hagyom őket batorsagban.

32:38 És nepemme lesznek nekem, en pedig nekik Istenök leszek.

32:39 És adok nekik egy szivet es egy utat, hogy mindenkor engem feljenek, hogy jol legyen dolguk, nekik es az ő fiaiknak ő utanok.

32:40 És örökkevalo szövetseget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök es a velök valo jotetemenytől, es az en felelmemet adom az ő szivökbe, hogy el ne tavozzanak tőlem.

32:41 És örvendezek bennök, ha jot cselekedhetem velök es biztosan beplantalhatom őket e földbe, teljes szivvel es teljes lelekkel.

32:42 Mert ezt mondja az Úr: A mikepen rahoztam e nepre mind e nagy veszedelmet, azonkepen hozom rajok mind azt a jot, a miket en ő felőlök mondok.

32:43 És vesznek [meg] mezőt e földön, a mely felől ti ezt mondjatok: Pusztasag ez emberek nelkül, barmok nelkül, [es] odaadatik a Kaldeusok kezebe.

32:44 Penzen vesznek mezőket, es beirjak a levelbe, es megpecsetelik, es tanukat allitanak a Benjamin földen, Jeruzsalem környeken es Juda varosaiban, a hegyi varosokban es a sikföldi varosokban es a del fele valo varosokban, mert visszahozom az ő foglyaikat, azt mondja az Úr.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase