Main Index: Hungarian Bible

Jeremias 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]   

25:1 Az a beszed, a mely lőn Jeremiashoz az egesz Juda nepe felől, Joakim negyedik esztendejeben; a ki fia vala Josiasnak, a Juda kiralyanak, az első esztendejeben Nabukodonozornak a babiloni kiralynak;

25:2 A melyet szola Jeremias profeta az egesz Juda nepehez es Jeruzsalem minden lakosahoz, mondvan:

25:3 Josiasnak tizenharmadik esztendejetől fogva, a ki fia vala Amonnak, a Juda kiralyanak, e napig (vagyis huszonharom esztendő ota) szola az Úr nekem, es szolottam en nektek, jo reggel szoltam, de nem hallgattatok.

25:4 És elküldte az Úr ti hozzatok minden ő szolgajat, a profetakat, jo reggel elküldte, de nem hallgattatok, es fületeket sem hajtottatok a hallasra.

25:5 Ezt mondtak: Terjetek meg mar mindnyajan a ti gonosz utaitokrol es a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, a melyet az Úr adott nektek es a ti atyaitoknak öröktől fogva örökke.

25:6 És ne jarjatok idegen istenek utan, hogy szolgaljatok nekik es imadjatok őket, es ne ingereljetek fel engem a ti kezeitek munkajaval, hogy veszedelmet ne hozzak ratok.

25:7 De nem hallgattatok ream, azt mondja az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkajaval a ti veszedelmetekre.

25:8 Azert ezt mondja a Seregeknek Ura: Mivelhogy nem hallgattatok az en beszedemre:

25:9 Íme, kiküldök en es felveszem eszaknak minden nemzetseget, azt mondja az Úr, es Nabukodonozort, a babiloni kiralyt, az en szolgamat, es behozom őket e földre es ennek lakoira es mind e körül valo nemzetekre, es elveszem őket es csudava es szörnyűsegge teszem őket es örökkevalo pusztasagga.

25:10 És elveszem tőlök az öröm szavat, a vigassag szavat, a vőlegeny szavat es a menyasszony szavat, a malmok zörgeset es a szövetnek vilagossagat.

25:11 És ez egesz föld pusztasagga es csudava leszen, es e nemzetek a babiloni kiralynak szolgalnak hetven esztendeig.

25:12 És mikor eltelik a hetven esztendő, meglatogatom a babiloni kiralyon es az ő nepen az ő alnoksagukat, azt mondja az Úr, es a kaldeai földön, es örökkevalo pusztasagga teszem azt.

25:13 És vegbeviszem azon a földön mindazokat, a miket szoltam felőle, mindazt, a mi megvan irva e könyvben, a melyet profetalt Jeremias az összes nemzetek felől.

25:14 Mert ő rajtok is uralkodnak majd sok nemzetek es nagy kiralyok, es megfizetek nekik az ő cselekedeteik szerint es az ő kezeiknek munkaja szerint.

25:15 Mert ezt mondotta az Úr, Izraelnek Istene nekem: Vedd el kezemből e harag boranak poharat, es itasd meg vele mindama nemzeteket, a kikhez en küldelek teged.

25:16 Hogy igyanak, reszegüljenek meg es bolondoskodjanak a fegyver miatt, a melyet en közejök bocsatok.

25:17 És elvevem a pohart az Úr kezeből, es megitatam mindama nemzeteket, a kikhez külde engem az Úr:

25:18 Jeruzsalemet es Juda varosait, az ő kiralyait es fejedelmeit, hogy pusztasagga, csudava, szörnyűsegge es atokka tegyem őket, a mint e mai napon van:

25:19 A Faraot, Égyiptom kiralyat, az ő szolgait es fejedelmeit es minden ő nepet,

25:20 És minden egyveleg nepet, es az Úz földenek minden kiralyat, es a Filiszteusok földenek minden kiralyat, es Askalont, Gazat, Akkaront es Azotusnak maradekait,

25:21 Edomot, Moabot es az Ammon fiait,

25:22 És Tirusnak minden kiralyat es Szidonnak minden kiralyat es a szigeteknek minden kiralyat, a kik tul vannak a tengeren,

25:23 Dedant es Temant es Buzt es mindazokat, a kik lenyirott üstökűek,

25:24 És Arabianak minden kiralyat es az egyveleg nep minden kiralyat, a kik a pusztaban laknak,

25:25 És Zimrinek minden kiralyat es Elamnak minden kiralyat es a Medusok minden kiralyat,

25:26 És eszaknak minden kiralyat, mind a közelvalokat, mind a tavolvalokat, egyiket a masikra, es a földnek minden orszagat, a melyek e föld szinen vannak; Sesak kiralya pedig ezek utan iszik.

25:27 Azert ezt mondd nekik: Ezt mondja a Seregek Ura, Izraelnek Istene: Igyatok es reszegüljetek meg, okadjatok es hulljatok el, es fel ne keljetek a fegyver előtt, a melyet en küldök közetek.

25:28 És ha majd a te kezedből nem akarjak elvenni a pohart, hogy igyanak belőle: ezt mondd nekik: Így szol a Seregek Ura: Meg kell innotok.

25:29 Mert ime, a varos ellen, a mely az en nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet inditok, ti pedig egeszen megmenekültök-e? Nem menekesztek, mert en fegyvert hozok e földnek minden lakosara, azt mondja a Seregek Ura,

25:30 Te pedig profetald meg nekik mind e szokat, es ezt mondd nekik: Az Úr a magassagbol harsog, es az ő szent lakhelyeből dörög, harsanva harsog az ő hazara, riogatva kialt, mint a szőlőtaposok, e föld minden lakosa ellen.

25:31 Elhat e harsogas a földnek vegere, mert pere van az Úrnak a poganyokkal, ő minden testnek itelő biraja, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr.

25:32 Így szol a Seregek Ura: Íme, veszedelem indul egyik nemzettől a masik nemzetre, es nagy szelvesz tamad a föld szeleitől.

25:33 És azon a napon az Úrtol levagatnak a föld egyik vegetől fogva a föld masik vegeig; nem sirattatnak meg, es össze sem hordatnak, es el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek szinen, mint a ganej.

25:34 Jajgassatok pasztorok, es kialtsatok, es heverjetek a porban, ti vezerei a nyajnak, mert eljön a ti megöleteseteknek es szetszoratastoknak ideje, es elhullotok, noha draga edenyek vagytok.

25:35 És nincs hova futniok a pasztoroknak, es menekülniök a nyaj vezereinek.

25:36 [Hallatszik] a pasztorok kialtozasa es a nyaj vezereinek jajgatasa, mert elpusztitotta az Úr az ő legeltető helyöket.

25:37 Elpusztultak a bekesseges legeltető helyek az Úr felgerjedt haragja miatt.

25:38 Elhagyta [azokat,] mint az oroszlan az ő barlangjat, mert pusztasagga lett az ő földjök a zsarnoknak dühe miatt es az ő felgerjedt haragja miatt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase