Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

12:1 Ezek pedig a papok es Levitak, a kik feljövenek Zorobabellel, Sealtiel fiaval es Jesuaval: Seraja, Jeremias, Ezsdras.

12:2 Amaria, Mallukh, Hattus,

12:3 Sekania, Rehum, Meremoth,

12:4 Iddo, Ginnethoi, Abija,

12:5 Mijamin, Maadia, Bilga,

12:6 Semaja, Jojarib, Jedaja,

12:7 Szallu, Ámok, Hilkija, Jedaja, - ezek valanak fejei a papoknak es atyjokfiainak Jesua napjaiban.

12:8 A Levitak pedig ezek: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebia, Jehuda, Mattania, - ki vezetője vala halaado eneklesnek, atyjafiaival.

12:9 És Bakbukia, s Unni, az ő atyjokfiai velök szemben, tisztök szerint.

12:10 És Jesua nemze Jojakimot, s Jojakim nemze Eliasibot, s Eliasib nemze Jojadat,

12:11 És Jojada nemze Jonathant, s Jonathan nemze Jadduat.

12:12 Jojakim napjaiban pedig papok, csaladfők valanak: Seraja csaladjaban Meraja, Jeremiaseban Hanania,

12:13 Ezsdraseban Mesullam, Amariaeban Johanan,

12:14 Melikueban Jonathan, Sebaniaeban Jozsef,

12:15 Harimeban Adna, Merajotheban Helkai,

12:16 Iddoeban Zakharias, Ginnethoneban Mesullam,

12:17 Abijaeban Zikri, Minjamineban es Moadiaeban Piltai,

12:18 Bilgaeban Sammua, Semajaeban Jonathan,

12:19 Jojaribeban Mattenai, Jedajaeban Uzzi,

12:20 Szallaieban Kallai, Amokeban Éber,

12:21 Hilkijaeban Hasabia, Jedajaeban Nethaneel.

12:22 A Levitak közül Eliasib, Jojada, Johanan es Jaddua napjaiban felirattak a csaladfők, a papok pedig mind a persiai Darius orszaglasaig.

12:23 A Levitak csaladfői felirattattak a kronikak könyveben Johanannak, Eliasib fianak napjaiig;

12:24 A Levitak csaladfői [valanak:] Hasabia, Serebia, Jesua a Kadmiel fia, es az ő atyjokfiai velök szemben a dicserő es halaado eneklesre, Davidnak, az Isten emberenek parancsolata szerint, mint egy eneklő sereg együtt a masikkal.

12:25 Mattania, Bakbukia, Obadia, Mesullam, Talmon, Akkub pedig kapunallok, őrt allvan a kapuk kincses hazainal.

12:26 Ezek valanak Jojakim napjaiban, ki Jesua fia, ki Josadak fia volt, es Nehemiasnak, a helytartonak es Ezsdrasnak, a törvenytudo papnak napjaiban.

12:27 Jeruzsalem kőfalanak felszentelesekor pedig fölkeresek a Levitakat minden ő helyeiken, hogy behozzak őket Jeruzsalembe, hogy veghezvigyek a felszentelest örömmel es halaadassal es eneklessel, czimbalmokkal, lantokkal es cziterakkal.

12:28 És összegyűlenek az enekesek fiai mind Jeruzsalem környekeről, mind pedig a Netofatiak faluibol.

12:29 Mind Beth-Gilgalbol, mind Geba es Azmaveth hataraibol, mert falukat epitenek magoknak az enekesek Jeruzsalem körül.

12:30 És minekutana megtisztitak magokat a papok es a Levitak, megtisztitak a nepet is, s a kapukat es a kőfalat.

12:31 Azutan felvivem Juda fejedelmeit a kőfalhoz es rendelek ket nagy halaadast eneklő sereget es csapatokat; [az egyik] jobbkez fele [mene] a kőfal mellett a szemetkapu fele,

12:32 És utanok mene Hosaaja es Juda fejedelmeinek fele,

12:33 És Azaria, Ezsdras es Mesullam,

12:34 Juda es Benjamin, Semaja es Jeremias,

12:35 A papok fiai közül kürtökkel; es Zakarias, a Jonathan fia, ki Semaja fia, ki Mattania fia, ki Mikaja fia, ki Zakkur fia, ki Asaf fia vala,

12:36 És az ő atyjafiai: Semaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Maaj, Nethaneel, Juda es Hanani, Davidnak, az Isten emberenek eneklőszerszamaival; Ezsdras pedig, az irastudo előttök megy vala;

12:37 [Mene pedig e sereg] a forras kapuja fele, s egyenesen fölmenenek David varosanak lepcsőin a kőfalhoz vezető lepcsőre, s menenek David haza mellett s a vizek kapujaig napkelet fele.

12:38 A halaadast eneklő masodik sereg pedig, mely atellenben megy vala - en pedig es a nepnek fele utanok - [mene] a kőfal mellett, a kemenczek tornya mellett, mind a szeles kőfalig.

12:39 És az Efraim kapuja mellett es az o varos kapuja mellett es a halaknak kapuja mellett es a Hananel tornya es a Meah torony mellett mind a juhok kapujaig, s megallanak a tömlöcz kapujaban.

12:40 És megalla a halaadast eneklő mindket sereg az Isten hazanal, es en s a fejedelmeknek fele velem,

12:41 És a papok: Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Zakarias, Hanania kürtökkel,

12:42 És Maaseja, Semaja, Eleazar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam es Ezer; es zengedeznek vala az enekesek, es Jizrahia az előljaro.

12:43 És aldozanak azon napon nagy aldozatokkal, es vigadanak, mert az Isten megvidamita őket nagy örömmel, sőt az asszonyok es gyermekek is vigadanak; es Jeruzsalemnek öröme nagy messze hallatott.

12:44 És rendeltetenek ama napon ferfiak a kincseknek, felemelt aldozatoknak, első zsengeknek es a tizedeknek tarhazai föle, hogy összegyűjtsek azokba a varosok hataraibol a törveny szerint valo reszöket a papoknak es a Levitaknak, mert örvendeze Juda a papokon es a Levitakon, a kik ott allanak [tisztökben,]

12:45 Mint a kik megőrzik Istenök rendtartasat s a tisztasag rendtartasat, es az enekesek es a kapunallok [is ott allanak tisztökben], Davidnak es az ő fianak, Salamonnak parancsolatja szerint;

12:46 Mert Davidnak napjaiban Asaf vala regtől fogva az enekesek es az Istennek halat ado es őt dicserő eneklesnek vezetője.

12:47 És a Zorobabel es Nehemias napjaiban megadja vala az egesz Izrael az enekeseknek es kapunalloknak az ő reszöket naponkent, nevezetesen oda szentelik vala azt a Levitaknak, a Levitak pedig az Áron fiainak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase