Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

11:1 És lakozanak a nep fejedelmei Jeruzsalemben, a többi nep pedig sorsot vete, hogy minden tiz emberből vinnenek egyet Jeruzsalembe, a szent varosba lakoul, a többi kilencz pedig [marad a maga] varosaban.

11:2 És alda a nep mindazon ferfiakat, a kik önkentesen vallalkozanak arra, hogy Jeruzsalemben lakoznak.

11:3 Ezek pedig a tartomany fejei, a kik Jeruzsalemben megtelepedenek; de Juda varosaiban lakozek kiki az ő öröksegeben, varosaikban: az Izrael, a papok, a Levitak, a Levitak szolgai es Salamon szolgainak fiai.

11:4 Jeruzsalemben azert megtelepedenek a Juda fiai közül es Benjamin fiai közül: Juda fiai közül: Athaja, Uzzija fia, ki Zakarias fia, ki Amaria fia, ki Sefatia fia, ki Mahalalel fia vala, a Perecz fiai közül,

11:5 És Maaszeja, Baruk fia, ki Kolhoze fia, ki Hazaja fia, ki Adaja fia, ki Jojarib fia, ki Zakarias fia, ki Hasiloni fia vala.

11:6 Perecz fiai összesen, a kik Jeruzsalemben laknak vala, negyszazhatvannyolcz erős ferfi;

11:7 Benjamin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullam fia, ki Joed fia, ki Pedaja fia, ki Kolaja fia, ki Maaszeja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaias fia vala,

11:8 És ő utana Gabbai, Szallai, kilenczszazhuszonnyolczan;

11:9 És Joel, a Zikri fia előljarojok volt ezeknek, Juda pedig, a Hasszenua fia, a varos masodrendű előljaroja.

11:10 A papok közül: Jedaja, Jojarib fia, Jakhin,

11:11 Seraja pedig, a Hilkias fia, ki Mesullam fia, ki Sadok fia, ki Merajoth fia, ki Akhitub fia volt, az Isten hazanak fejedelme vala,

11:12 És atyjokfiai, a kik a haz munkajat teljesitik vala, nyolczszazhuszonketten; es Adaja, a Jeroham fia, ki Pelalia fia, ki Amsi fia, ki Zakarias fia, ki Pashur fia, ki Malkija fia vala,

11:13 És az ő atyjafiai, a csaladfők ketszaznegyvenketten, es Amasszai, Azarel fia, ki Ahzai fia, ki Mesillemoth fia, ki Immer fia vala,

11:14 És az ő atyjokfiai, vitez ferfiak, szazhuszonnyolczan, előljarojok volt pedig Zabdiel, a Haggedolim fia.

11:15 A Levitak közül pedig: Semaja, Hassub fia, ki Azrikam fia, ki Hasabia fia, ki Bunni fia vala.

11:16 És Sabbethai es Jozabad, az Isten hazanak külső munkaja felett felügyelők valanak a Levitak fejei közül,

11:17 És Mattania, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asaf fia vala, - a ki vezetője volt a halaado eneklesnek, s elkezde azt az imadsag utan, es Bakbukia, a ki masodrendű vala atyjafiai között, es Abda, Sammua fia, ki Galal fia, ki Jeduthun fia vala;

11:18 A Levitak összesen a szent varosban: ketszaznyolczvannegyen.

11:19 A kapunallok pedig: Akkub, Talmon es atyjokfiai, a kapukat őrizők szazhetvenketten.

11:20 A többi Izraelitak pedig, a papok, a Levitak [lakozanak] Judanak minden varosaiban, kiki az ő öröksegeben.

11:21 A Levitak szolgai pedig lakozanak az Ófelben, es Siha es Gipsa valanak előljaroik a Levitak szolgainak.

11:22 A Levitak előljaroja vala Jeruzsalemben, az Isten haza szolgalatjanal, Uzzi, a Bani fia, - ki Hasabia fia, ki Mattania fia, ki Mika fia volt, - Asaf fiai, az enekesek közül;

11:23 Mert ők, [a Levitak], a kiraly parancsolata szerint, az enekesek pedig kötes szerint [vegezek] naponkent valo teendőjüket;

11:24 Petahja pedig, a Mesezabel fia, Juda fianak, Zerahnak fiai közül, a kiraly oldala mellett vala a nep minden dolgaban.

11:25 A falukban, ezek hataraiban pedig Juda fiai közül lakozanak Kirjath- Arbaban es mezővarosaiban, Dibonban es mezővarosaiban, Jekabseelben es faluiban.

11:26 Jesuaban, Moladaban es Beth-Peletben.

11:27 Hasar-Sualban, Beer-Sebaban es mezővarosaiban,

11:28 Siklagban, Mekonaban es mezővarosaiban,

11:29 En-Rimmonban, Soraban, Jarmuthban,

11:30 Zanoahban, Adullamban es faluiban, Lakisban es hataraiban, Azekaban es mezővarosaiban, - ekkent laknak vala Beer-Sebatol mind a Hinnom völgyeig.

11:31 Benjamin fiai pedig laknak vala Gebatol fogva Mikmasban, Ajaban, Bethelben es mezővarosaiban.

11:32 Anatotban, Nobban, Ananiaban,

11:33 Hasorban, Ramaban, Gittajimban,

11:34 Hadidban, Seboimban, Neballatban,

11:35 Lodban, Onoban, s a mesteremberek völgyeben.

11:36 A Levitak közül pedig nemely judai osztalyok Benjaminhoz [csatlakozanak].

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase