Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

7:1 És lőn, hogy midőn megepittetek a kőfal, felallitam az ajtokat es kirendeltetenek a kapunallok, az enekesek es a Levitak [őrizetre;]

7:2 És [hadnagyokka] tevem Jeruzsalem fölött Hananit, testveremet es Hananiast, a var fejedelmet, mivel hogy ő hűsegesebb es istenfelőbb vala sokaknal.

7:3 És mondek nekik: Meg ne nyittassanak Jeruzsalem kapui mindaddig, mig a nap melegen nem süt, es mig [az őrök] ott allanak, addig tegyek be az ajtokat es zarjatok be azokat; azutan allitsatok őrizőket Jeruzsalem lakosai közül, nemelyeket az ő vigyazo helyökre, s masokat az ő hazok ellenebe.

7:4 A varos pedig felette igen szeles vala es nagy, s a nep keves leven benne, hazak nem epültek.

7:5 Felindita azert az en Istenem szivemet, hogy egybegyűjtsem az előljarokat, a főembereket es a nepet, hogy felirattassanak; es megtalalam azok nemzetsegenek könyvet, a kik először jöttek vala fel Babiloniabol, melyben ily irast talalek:

7:6 Ezek a tartomanynak fiai, a kik feljöttek vala a rabsag foglyai közül, a kiket fogva vitetett Nabukodonozor, Babilonia kiralya, s most visszajövenek Jeruzsalembe es Judaba, kiki az ő varosaba.

7:7 Kik jövenek Zorobabellel: Jesua, Nehemias, Azarias, Raamia, Nahamani, Mordokhai, Bilsan, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baana. Izrael nepe ferfiainak szamok [ez:]

7:8 Paros fiai: ketezerszazhetvenkettő;

7:9 Sefatja fiai: haromszazhetvenkettő;

7:10 Arah fiai: hatszazötvenkettő;

7:11 Pahath-Moab fiai, Jesua es Joab fiaitol: ketezernyolczszaztizennyolcz;

7:12 Elam fiai: ezerketszazötvennegy;

7:13 Zattu fiai: nyolczszaznegyvenöt;

7:14 Zakkai fiai: hetszazhatvan;

7:15 Binnui fiai: hatszaznegyvennyolcz;

7:16 Bebai fiai: hatszazhuszonnyolcz;

7:17 Azgad fiai: ketezerharomszazhuszonkettő;

7:18 Adonikam fiai: hatszazhatvanhet;

7:19 Bigvai fiai: ketezerhatvanhet;

7:20 Adin fiai: hatszazötvenöt;

7:21 Áter fiai, Ezekiastol: kilenczvennyolcz;

7:22 Hasum fiai: haromszazhuszonnyolcz;

7:23 Besai fiai: haromszazhuszonnegy;

7:24 Harif fiai: szaztizenkettő;

7:25 Gibeon fiai: kilenczvenöt;

7:26 Bethlehem es Netofa ferfiai: szaznyolczvannyolcz;

7:27 Anathoth ferfiai: szazhuszonnyolcz;

7:28 Beth-Azmaveth ferfiai: negyvenkettő;

7:29 Kirjath-Jearim, Kefira es Beeroth ferfiai: hetszaznegyvenharom;

7:30 Rama es Geba ferfiai: hatszazhuszonegy;

7:31 Mikmas ferfiai: szazhuszonkettő;

7:32 Bethel es Ai ferfiai: szazhuszonharom;

7:33 A masik Nebo ferfiai: ötvenkettő;

7:34 A masik Elam fiai: ezerketszazötvennegy;

7:35 Harim fiai: haromszazhusz;

7:36 Jeriko fiai: haromszaznegyvenöt;

7:37 Lod, Hadid es Óno fiai: hetszazhuszonegy;

7:38 Szenaa fiai: haromezerkilenczszazharmincz;

7:39 A papok: Jedaja fiai Jesua csaladjabol: kilenczszazhetvenharom;

7:40 Immer fiai: ezerötvenkettő;

7:41 Pashur fiai: ezerketszaznegyvenhet;

7:42 Harim fiai: ezertizenhet;

7:43 A Levitak: Jesua [es] Kadmiel fiai, Hodavia fiaitol: hetvennegy;

7:44 Az enekesek: Asaf fiai: szaznegyvennyolcz;

7:45 A kapunallok: Sallum fiai, Áter fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sobai fiai: szazharmincznyolcz;

7:46 A Levitak szolgai: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaoth fiai,

7:47 Kerosz fiai, Szia fiai, Padon fiai,

7:48 Lebana fiai, Hagaba fiai, Salmai fiai,

7:49 Hanan fiai, Giddel fiai, Gahar fiai,

7:50 Reaja fiai, Resin fiai, Nekoda fiai,

7:51 Gazzam fiai, Uzza fiai, Paszeah fiai,

7:52 Beszai fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai,

7:53 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

7:54 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

7:55 Barkosz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

7:56 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

7:57 A Salamon szolgainak fiai: Szotai fiai, Szofereth fiai, Perida fiai,

7:58 Jaala fiai, Darkon fiai, Giddel fiai,

7:59 Sefatia fiai, Hattil fiai, Pokhereth-Hassebaim fiai, Ámon fiai;

7:60 Összesen a Levitak szolgai es a Salamon szolgainak fiai, haromszazkilenczvenkettő.

7:61 És ezek, a kik feljövenek Tel-Melahbol, Tel-Harsabol, Kerub-Addan- Immerből, de nem mondhattak meg csaladjukat es eredetüket, hogy Izraelből valok-e?

7:62 Delaja fiai, Tobias fiai, Nekoda fiai, hatszaznegyvenkettő;

7:63 És a papok közül: Habaja fiai, Hakkos fiai, Barzillai fiai, a ki a Gileadbeli Barzillai leanyai közül vett maganak feleseget es ezek neveről neveztetek;

7:64 Ezek kerestek irasukat, tudniillik nemzetsegök könyvet, de nem talalak, miert is kirekesztetenek a papsagbol;

7:65 És megmonda nekik a kiraly helytartoja, hogy ne egyenek a szentseges aldozatbol, mignem a pap itel az Urimmal es Tummimmal;

7:66 Mind az egesz gyülekezet együtt negyvenketezerharomszazhatvan.

7:67 Szolgaikon es szolgaloikon kivül - ezek valanak hetezerharomszazharminczheten - valanak nekik enekes ferfiaik es asszonyaik ketszaznegyvenöten;

7:68 Lovaik hetszazharminczhat, öszvereik ketszaznegyvenöt;

7:69 Teveik negyszazharminczöt, szamaraik hatezerhetszazhusz.

7:70 Nemelyek pedig a csaladfők közül adakozanak az epitesre: a kiraly helytartoja ada a kincsekhez aranyban ezer darikot, ötven medenczet, ötszazharmincz papi ruhat;

7:71 A többi csaladfők pedig adanak az epites költsegere aranyban huszezer darikot, es ezüstben ketezerketszaz manet;

7:72 És a mit a többi nep ada, az aranyban huszezer darik, es ezüstben ketezer mane, es hatvanhet papiruha vala.

7:73 És lakozanak mind a papok, mind a Levitak, mind a kapunallok, mind az enekesek, mind a nep fiai, mind a Levitak szolgai, szoval az egesz Izrael a magok varosaikban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase