Main Index: Hungarian Bible

Nehemias 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]   

3:1 És fölkele Eliasib, a főpap es atyjafiai, a papok es epitek a juhok kapujat; ők szentelek meg azt es allitak fel annak ajtait; [epitek] pedig a kőfalat a Meah toronyig, a melyet megszentelenek, s azutan Hananel tornyaig;

3:2 És ő mellette epitenek a Jerikobeliek, ezek mellett pedig epitett Zakkur az Imri fia;

3:3 A halaknak kapujat pedig epitek a Hasszenaa fiai, ők gerendazak be azt es allitak fel annak ajtait, kapcsait es zavarait;

3:4 Mellettök javitgata a kőfalat Meremoth, Uriasnak, a Hakkos fianak fia, mellette pedig javitgatott Mesullam, Berekiasnak, a Mesezabeel fianak a fia, es ő mellette javitgatott Sadok, Baana fia.

3:5 Ezek mellett pedig javitgatanak a Tekoabeliek, a kiknek előkelői azonban nem hajtak nyakukat az ő Urok munkajanak [jarmaba.]

3:6 Az o-[varos] kapujat pedig javitgatak Jojada, a Paszeah fia es Mesullam, a Beszodia fia; ők gerendazak be azt es allitak fel annak ajtait, kapcsait es zavarait;

3:7 És mellettök javitgatott a Gibeonbol valo Melatia es a Meronothbol valo Jadon, Gibeonnak es Mispanak lakosai, a folyovizen tul valo helytartonak hivatala helyeig;

3:8 Mellettök javitgatott Uzziel, Harhajanak fia az ötvösök[kel,] es ő mellette javitgatott Hanania, a kenet-keszitők egyike, es megerősitek Jeruzsalemet mind a szeles kőfalig;

3:9 Mellettök javitgatott Refaja, Hur fia, a ki a Jeruzsalemhez tartozo tartomany felenek fejedelme vala;

3:10 Mellette javitgatott Jedaja, Harumaf fia, es pedig a maga haza ellenebe, es mellette javitgatott Hattus, Hasabneja fia.

3:11 A kőfal masik darabjat javitgata Malkija, Harim fia es Hassub, a Pahath-Moab fia, es a kemenczeknek tornyat.

3:12 És mellettök javitgatott Sallum, Hallohes fia, a ki fejedelme vala a Jeruzsalemhez tartozo tartomany [masik] felenek, ő es az ő leanyai.

3:13 A völgy kapujat javitgatak Hanun es Zanoah lakoi, ők epitek meg azt es allitak fel annak ajtait, kapcsait es zavarait; es a kőfalbol ezer singet a szemet-kapuig.

3:14 A szemet-kaput pedig javitgata Malkija, Rekab fia, Beth-Hakkerem tartomanyanak fejedelme, ő epite meg azt es allita fel ajtait, kapcsait es zavarait.

3:15 És a forrasnak kapujat javitgata Sallum, a Kol-Hoze fia, Mispa tartomanyanak fejedelme, ő epite meg es hejaza be azt es allita fel ajtait, kapcsait es zavarait; es a Selah to kőfalat a kiraly kertje fele, mind a garadicsokig, melyeken a David varosabol alajőnek.

3:16 Ő utana javitgata Nehemias, Azbuk fia, Beth-Sur tartomanya felenek fejedelme, a David sirjai ellenebe valo helyig, es az [ujonnan] keszült toig, es a vitezek hazaig.

3:17 Ő utana javitgatanak a Levitak: Rehum, Bani fia, a ki mellett javitgata Hasabia, Keila tartomanya felenek fejedelme, tartomanya [lakosai]val;

3:18 Ő utana javitgatanak atyjokfiai: Bavvai, a Henadad fia, Keila tartomanya [masik] felenek fejedelme;

3:19 Javitgata pedig ő mellette Ézer, Jesuanak fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy masik darabjat, a szegleten levő fegyvereshaz felmenetelenek ellenebe;

3:20 Ő utana Barukh, Zakkai fia javitgata buzgosaggal a kőfal egy masik darabjat, a szeglettől fogva Eliasib főpap hazanak ajtajaig:

3:21 Ő utana javitgata Meremoth Uriasnak fia, a ki Hakkos fia vala, egy masik darabot, Eliasib hazanak ajtajatol Eliasib hazanak vegeig;

3:22 Ő utana javitgatanak a papok, a környek ferfiai;

3:23 Ezek utan javitgata Benjamin es Hassub, az ő hazok ellenebe, utanok pedig javitgata Azarias, Maaseja fia - a ki Ananias fia vala - az ő haza mellett;

3:24 Ő utanok javitgata Binnui, a Henadad fia egy masik darabot, Azarias hazatol mind a zugig es szegletig;

3:25 [Tovabba] Palal, az Uzai fia, a szegletnek es a felső toronynak ellenebe, mely a kiraly hazabol a tömlöcz udvaranal emelkedik ki; utana pedig Pedaja, a Paros fia;

3:26 (A Levitak szolgai pedig laknak vala az Ófelben, a vizek kapujanak elleneig napkelet fele es a kiemelkedő torony elleneig;)

3:27 Ő utana javitgatanak a Tekoabeliek egy masik darabot a kiemelkedő nagy toronynak ellenetől fogva az Ófel kőfalaig;

3:28 A lovak kapujan felül javitgatanak a papok, kiki az ő hazanak ellenebe;

3:29 Utanok javitgata Sadok, Immer fia az ő haza ellenebe; es ő utana javitgata Semaja, Sekanias fia, a napkeleti kapu őrizője;

3:30 Ő utana javitgata Hananias, Selemias fia es Hanun, Salafnak hatodik fia egy masik darabot; utanok javitgata Mesullam, Berekias fia, az ő szobaja ellenebe;

3:31 Utana javitgata Malkija, az ötvösök egyike, a Levitak szolgainak es a kereskedőknek hazaig, a törvenytevő haz kapujanak ellenebe, a szegletnek hagojaig;

3:32 A szeglet hagoja es a juhok kapuja között pedig javitgatanak az ötvösök es a kereskedők.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase