Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

23:1 És elküldött a kiraly, es hozza gyűltek Judanak es Jeruzsalemnek minden venei.

23:2 És felment a kiraly az Úr hazaba, es Judabol minden ferfi es Jeruzsalem minden lakosa vele volt; a papok, a profetak es az egesz nep kicsinytől fogva nagyig. És minden beszedet elolvasa előttök a szövetseg könyvenek, a mely megtalaltatott az Úr hazaban.

23:3 És oda allott a kiraly az emelvenyre, es kötest tőn az Úr előtt, hogy ők az Urat akarjak követni, es az ő parancsolatait, bizonysagteteleit es rendeleseit teljes szivből es lelekből megőrizni, es beteljesiteni e szövetseg beszedeit, a melyek meg vannak irva abban a könyvben; es raallott az egesz nep a kötesre.

23:4 És megparancsola a kiraly Hilkianak, a főpapnak es a masod rendbeli papoknak es az ajtoőrizőknek, hogy az Úr templomabol hordjanak ki minden edenyt, a melyet a Baalnak, az Aseranak es az egesz mennyei seregnek csinaltak, es megegete azokat Jeruzsalemen kivül a Kidron völgyeben, es azok hamvait Bethelbe vive.

23:5 És kiirta a [balvany] papokat is, a kiket Juda kiralyai allitottak be, hogy a magaslatokon tömjenezzenek Juda varosaiban es Jeruzsalem körül, es mindazokat is, a kik a Baalnak, a napnak, holdnak, egi jeleknek es az egesz mennyei seregnek tömjeneztek.

23:6 Kivive az Úr hazabol az Aserat is Jeruzsalemen kivül a Kidron patakja melle, es megegete azt a Kidron völgyeben, es porra zuzta, es annak porat a közseg temetőhelyere hinte.

23:7 És leronta a ferfi paraznak hazait, a melyek az Úr haza mellett voltak, es a melyekben az asszonyok karpitokat szőttek az Aseranak.

23:8 És behozatta az összes papokat Juda varosaibol, es megferteztette a magaslatokat, a melyeken a papok tömjeneztek, Gebatol egesz Beersebaig, es lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat is, a melyek Jozsuenak, a varos fejedelmenek kapuja előtt voltak balkez felől, a varos kapujaban.

23:9 De a magaslatok papjai soha sem aldoztak az Úr oltaran Jeruzsalemben, hanem a kovasztalan kenyeret az ő atyjokfiai között ettek.

23:10 Megfertőztette a Tofetet, a Hinnom fiainak völgyeben, hogy senki az ő fiat, vagy leanyat at ne vihesse a tűzön Moloknak.

23:11 És eltavolitotta a lovakat, a melyeket Juda kiralyai a napnak szenteltek az Úr hazanak bemenetelenel, a Natan-Melek udvari szolga haza mellett, a mely a Pharvarimban volt, es a nap szekereit tűzzel elegette.

23:12 És az oltarokat, a melyek az Akhaz palotajanak tetejen voltak, a melyeket a Juda kiralyai csinaltak, es azokat az oltarokat is, a melyeket Manasse csinalt volt az Úr hazanak mindket pitvaraban, lerontotta a kiraly, es lehanyvan, porukat a Kidron patakjaba szoratta.

23:13 Azokat a magaslatokat is megfertőztette a kiraly, a melyek Jeruzsalem előtt voltak az Olajfak hegyenek jobbfelől levő oldalan, a melyeket [meg] Salamon, az Izrael kiralya epitett volt Astoretnek, a Sidonbeliek utalatossaganak, es Kamosnak, a Moabitak utalatossaganak, es Milkomnak, az Ammon fiai utalatossaganak.

23:14 És összetörte az oszlopokat es kivagatta az Aserakat, es azok helyeit embercsontokkal töltötte meg.

23:15 Meg azt az oltart is, a mely Bethelben volt, a magaslatot, a melyet Jeroboam, a Nebat fia csinalt, a ki vetekbe ejte az Izraelt, - azt az oltart is es azt a magaslatot is letörte, es a magaslatot felegette, porra tette, es az Aserat megegette.

23:16 És körültekintett Josias, es meglatta a sirokat, a melyek ott a hegyen voltak, es elküldött es elhozatta a csontokat a sirokbol, es megegette az oltaron, es megfertőztette azt az Úr beszede szerint, a melyet mondott volt az Isten embere, a ki e dolgot megjövendölte volt.

23:17 És monda: Mifele siremlek ez, a melyet latok? És felelenek neki a varos ferfiai: Az Isten emberenek sirja ez, a ki Judabol jött volt es mindezeket megjövendölte a Bethelbeli oltar felől, a miket [most] cselekedtel.

23:18 És monda: Hagyjatok beket neki, es senki meg ne mozditsa az ő tetemeit. És megmentettek az ő tetemeit annak a profetanak a tetemeivel együtt, a ki Samariabol jött volt.

23:19 És lerontotta Josias a magaslatok minden hazat is, a melyek Samaria varosaiban voltak, a melyeket az Izrael kiralyai csinaltak volt, hogy [az Urat] haragra ingereljek, es epen ugy cselekedett azokkal mindenekben, a mint Bethelben cselekedett.

23:20 És megaldozta a magaslatok összes papjait, a kik ott voltak, az oltarokon, es emberi csontokat egetett meg azokon, es ugy tert vissza Jeruzsalembe.

23:21 És parancsolt a kiraly az egesz nepnek, es monda: Ünnepeljetek paskhat az Úrnak, a ti Istenteknek, a mint meg van irva e szövetseg könyveben;

23:22 Mert nem szereztetett olyan paskha a birak idejetől fogva, a kik az Izraelt iteltek, sem pedig az Izrael es a Juda kiralyainak minden idejeben,

23:23 Hanem csak Josias kiraly tizennyolczadik esztendejeben szereztetett ilyen paskha az Úrnak Jeruzsalemben.

23:24 És kivesztette Josias kiraly az ördöngösöket es a titokfejtőket, a terafokat es a balvanyokat, es mindazokat az utalatossagokat, a melyek lattattak Juda földjen es Jeruzsalemben, hogy helyreallitsa a törveny beszedit, a melyek meg valanak irva a könyvben, a melyet Hilkia pap talalt meg az Úr hazaban.

23:25 Nem is volt ő hozza hasonlo kiraly ő előtte, a ki ugy megtert volna az Úrhoz teljes sziveből es teljes lelkeből es teljes erejeből, Mozesnek minden törvenye szerint; de utana sem tamadott hozza hasonlo.

23:26 De az Úr meg sem szünt meg az ő megbusult nagy haragjatol, a melylyel megharagudott volt Judara mindazokert a bosszantasokert, a melyekkel bosszantotta őt Manasse.

23:27 Mert azt monda az Úr: Judat is elvetem szemem elől, mint a hogy az Izraelt elvetettem, es megutalom ezt a varost, a melyet valasztottam, Jeruzsalemet, es ezt a hazat is, a melyről azt mondottam volt: Ott legyen az en nevem!

23:28 Josiasnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

23:29 Az ő idejeben jött fel Farao-Neko, az egyiptomi kiraly Assiria kiralya ellen az Eufrates folyovize melle. És Josias kiraly eleibe ment, de az megölte őt Megiddoban, a mint meglatta őt.

23:30 És az ő szolgai szekerre teven őt, halva vittek el Megiddobol es Jeruzsalembe hozvan, eltemetek őt az ő sirboltjaba. A föld nepe pedig veve Joakhazt, a Josias fiat, es felkenven őt, kiralylya teve az ő atyja helyett.

23:31 Huszonharom esztendős volt Joakhaz, mikor uralkodni kezdett, es harom honapig uralkodott Jeruzsalemben, es az ő anyjanak neve Hamutal, a Libnabeli Jeremias leanya.

23:32 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyai cselekedtek volt.

23:33 De Farao-Neko bilincsekbe verte őt Riblaban, Hamat földjen, a mikor Jeruzsalemben kiralylya lett; es az orszagra adot vetett, szaz talentom ezüstöt es egy talentom aranyat.

23:34 És Farao-Neko Eliakimot, a Josias fiat tette kiralylya, az ő atyja, Josias helyett, es nevet Joakimra valtoztatta; Joakhazt pedig magaval vive, es az Égyiptomba megerkezven, ott hala meg.

23:35 Az ezüstöt es az aranyat megadta ugyan Joakim a Faraonak, de az orszagot sarczoltatta meg, hogy megadhassa az ezüstöt a Farao parancsolata szerint; a föld nepe közül mindenkitől az ő erteke szerint hajtott be ezüstöt es aranyat, hogy Farao-Nekonak adja.

23:36 Joakim huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Zebuda, a Rumabeli Pedaja leanya.

23:37 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt mind a szerint, a mint az ő atyai cselekedtek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase