Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

18:1 És Hoseasnak, az Ela fianak, az Izrael kiralyanak harmadik esztendejeben kezdett uralkodni Ezekias, Akhaznak, a Juda kiralyanak fia.

18:2 Huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es huszonkilencz esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; anyjanak neve Abi, a Zakarias leanya.

18:3 És kedves dolgot cselekedek az Úr szemei előtt, a mint az ő atyja, David cselekedett volt.

18:4 Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, es vagta ki az Aserat, es törte össze az erczkigyot is, a melyet Mozes csinalt; mert mind az ideig az Izrael fiai joillatot tettek annak, es nevezek azt Nekhustannak.

18:5 [Egyedül] az Úrban, Izrael Isteneben bizott, es ő utana nem volt hozza hasonlo Juda minden kiralyai között sem azok között, a kik ő előtte [voltak.]

18:6 Mert az Úrhoz ragaszkodott, es el nem hajlott ő tőle, es megőrizte az ő parancsolatait, a melyeket az Úr Mozesnek parancsolt vala.

18:7 És vele volt az Úr mindenütt es a hova csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Assiria kiralyatol, es nem szolgalt neki.

18:8 Megverte a Filiszteusokat is egesz Gazaig es hatarukat, az őrtornyoktol a keritett varosokig.

18:9 Ezekias kiralynak negyedik esztendejeben - a mely Hoseasnak, az Ela fianak, az Izrael kiralyanak hetedik esztendeje - feljött Salmanassar, Assiria kiralya Samaria ellen, es megszallotta azt;

18:10 És elfoglalta harom esztendő mulva, Ezekias hatodik esztendejeben - ez Hoseasnak, az Izrael kiralyanak kilenczedik esztendeje - ekkor vettek be Samariat.

18:11 És elhurczolta Assiria kiralya az Izraelt Assiriaba, es letelepite Halaba, Haborba, a Gozan folyo melle, es a Medeusok varosaiba;

18:12 Azert, mert nem hallgattak az Úrnak, az ő Istenöknek szavara, hanem megszegtek az ő szövetseget, mindazokat, a melyeket Mozes, az Úr szolgaja parancsolt vala; sem nem hallgattak rajok, sem nem cselekedtek azokat.

18:13 Ezekias kiralynak pedig tizennegyedik esztendejeben feljött Senakherib, Assiria kiralya Judanak minden keritett varosa ellen, es elfoglalta azokat.

18:14 Akkor elküldött Ezekias, Juda kiralya Assiria kiralyahoz Lakisba, ezt izenven: Vetkeztem, terj el en rolam; a mit ram vetsz, elviselem! És Assiria kiralya Ezekiasra, Juda kiralyara haromszaz talentom ezüstöt es harmincz talentom aranyat vetett ki.

18:15 És Ezekias oda adott minden ezüstöt, a mely talaltatott az Úr hazaban es a kiraly hazanak kincsei között.

18:16 Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezekias az Úr templomanak ajtajait es az ajtok felfait, a melyeket Ezekias, Juda kiralya maga borittatott be, es oda adta azokat Assiria kiralyanak.

18:17 És Assiria kiralya [megis] oda küldte Thartant, Rabsarist es Rabsaket Lakisbol Ezekias kiralyhoz igen nagy haddal Jeruzsalembe, es felmenenek es jutanak Jeruzsalembe, es feljöven es oda erven, megallanak a felső halasto zsilipjenel, a mely a ruhafestő utja mellett van.

18:18 És kihivatak a kiralyt. És kimene hozzajok Eliakim, a Hilkia fia, ki a [kiraly] hazanak gondviselője volt, es Sebna, az irodeak, es Joakh, az Asaf fia, az emlekiro.

18:19 És monda nekik Rabsake: Mondjatok meg Ezekiasnak: Ezt mondja a kiraly, Assiria nagy kiralya: Micsoda bizodalom ez, a melyben te bizakodtal?

18:20 Azt mondad: csak szobeszed; tanacs es erő [kell] a hadakozashoz; vajjon kihez biztal, hogy fellazadtal ellenem?

18:21 Íme, ebben a törött nadszalban bizakodol, Égyiptomban, melyhez ha ki tamaszkodik, bemegy az ő kezebe es altallikasztja? Ilyen a Farao, Égyiptom kiralya mindenekhez, a kik ő hozza biznak!

18:22 Vagy azt akarjatok nekem mondani: Mi az Úrban, a mi Istenünkben bizunk; hat nem ez-e az, a kinek magaslatait es oltarait lerontotta Ezekias, es mind Judanak, mind Jeruzsalemnek megparancsolta: Ez oltar előtt imadkozzatok Jeruzsalemben?

18:23 Nosza, fogadj hat az en urammal, Assiria kiralyaval: Én neked ketezer lovat adok, ha tudsz reajok adni annyi lovast.

18:24 Hogy verhetnel hat vissza az en uram legkisebb hadnagyai közül csak egyet is, es hogyan bizhatol Égyiptomhoz a szekerek es a lovagok miatt?

18:25 Vajjon az Úr [tudta] nelkül jöttem-e fel e hely ellen, hogy azt elveszessem? Az Úr mondotta nekem: Menj fel e föld ellen, es veszesd el azt!

18:26 És monda Eliakim, a Hilkia fia, es Sebna es Joakh Rabsakenak: Beszelj, kerlek, a te szolgaiddal siriai nyelven, mert jol ertjük; es ne beszelj velünk zsidoul e nep füle hallatara, a mely a kőfalon van.

18:27 És felele nekik Rabsake: Vajjon a te uradhoz, vagy te hozzad küldött-e engem az en uram, hogy elmondjam e dolgokat, avagy nem [inkabb] e ferfiakhoz-e, a kik a kőfalon ülnek, hogy azutan veletek együtt egyek meg a sajat ganejokat, es igyak meg a sajat vizeletöket?

18:28 És oda allott Rabsake, es hangosan kezdett zsidoul beszelni, mondvan: Halljatok meg a kiralynak, Assiria nagy kiralyanak beszedit!

18:29 Azt mondja a kiraly: Meg ne csaljon titeket Ezekias; mert nem szabadithat meg titeket az ő kezeből.

18:30 És ne biztasson titeket Ezekias az Úrral, ezt mondvan: Ketseg nelkül megszabadit minket az Úr, es nem adatik e varos az assiria kiraly kezebe.

18:31 Ne hallgassatok Ezekiasra; mert igy szol Assiria kiralya: Bekeljetek meg velem, es jőjjetek ki hozzam, es kiki egyek az ő szőlőjeből es fügefajarol, es igyek az ő kutjanak vizeből;

18:32 Mig eljövök es elviszlek titeket a ti földetekhez hasonlo földre, gabonas es boros földre, kenyeres es szőlős földre, olajfas, es mezes földre, hogy elhessetek es meg ne haljatok. Ne higyjetek Ezekiasnak, mert felrevezet benneteket, mikor azt mondja: Az Úr megszabadit minket!

18:33 Vajjon megszabaditottak-e a poganyok istenei, mindenik a maga földjet Assiria kiralyanak kezeből?

18:34 Hol vannak Hamatnak es Arphadnak istenei? Hol Sefarvaimnak, Henanak es Hivvanak istenei? És Samariat is megszabaditottak-e az en kezemből?

18:35 Kicsoda a földön valo minden istenek közül, a ki megszabadithatta volna az ő földjet az en kezemből, hogy az Úr is kiszabadithatna Jeruzsalemet az en kezemből?

18:36 De a nep csak hallgatott, es nem felelt neki csak egy iget sem; mert a kiraly megparancsolta volt, mondvan: Ne feleljetek neki.

18:37 És elment Eliakim, a Hilkia fia, a [kiraly] hazanak gondviselője, es Sebna, az irodeak, es Joakh, az Asaf fia, az emlekiro, Ezekiashoz megszaggatott ruhakban, es elmondak neki Rabsake beszedit.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase