Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

10:1 Akhabnak pedig hetven fia volt Samariaban. És levelet irt Jehu, es elkülde azt Samariaba Jezreel fejedelmeihez, a venekhez, es az Akhab [fiainak] tutoraihoz, ilyen parancsolattal:

10:2 Mihelyt e level hozzatok jut, a kiknel vannak a ti uratok fiai a szekerekkel, lovakkal, az erős varosokkal es fegyverekkel együtt,

10:3 Nezzetek meg, melyik a legjobb es a legigazabb a ti uratok fiai közül, azt ültessetek az ő atyjanak kiralyi szekebe, es harczoljatok a ti uratok hazaert.

10:4 És megrettenenek felette igen, es mondanak: Íme mar ket kiraly nem maradhatott meg ő előtte, mimodon maradhatnank hat mi meg?

10:5 És elküldenek mind a [kiraly] hazanak, mind a varosnak fejedelmei, es a venek es a tutorok Jehuhoz, mondvan: A te szolgaid vagyunk mi, valamit parancsolsz nekünk, azt cselekeszszük; mi senkit kiralylya nem teszünk, a mi neked tetszik, azt cselekedjed!

10:6 És irt nekik levelet masodszor is, mondvan: Ha velem tartotok es az en beszedemre hallgattok, vegyetek fejöket a ferfiaknak, a ti uratok fiainak, es jőjjetek hozzam holnap ilyenkor Jezreelbe. És a kiraly fiai: hetven ferfiu, es a varos nagyjaival tartottak, a kik neveltek őket.

10:7 És mikor a level hozzajok jutott, vevek a kiraly fiait, es megöltek a hetven ferfiut, es fejeiket kosarakba raktak, es ő hozza küldtek Jezreelbe.

10:8 És mikor odaerkezett a követ, es bejelente neki, mondvan: Elhoztak a kiraly fiainak fejeit, monda: Rakjatok ket rakasba azokat a kapu előtt reggelig.

10:9 És mikor reggel kiment, megallott, es monda az egesz nepnek: Ti igazak vagytok. Íme az en uram ellen en ütöttem partot es en öltem meg őt; de ki ölte meg mind ezeket?

10:10 Azert vegyetek eszetekbe ebből, hogy az Úrnak beszedeből egyetlen egy sem esik a földre, a mit az Úr az Akhab haza ellen szolott, es az Úr veghezvitte, a mit az ő szolgaja, Illes altal mondott.

10:11 Azutan levaga Jehu mindazokat, a kik megmaradtak volt az Akhab hazabol Jezreelben, es minden főemberet, egesz rokonsagat es minden papjat, mig csak ki nem irtotta a maradekat is.

10:12 És felkelven, elindult es elment Samariaba. De utközben volt a pasztorok juhnyiro haza.

10:13 És itt Akhazianak, a Juda kiralyanak atyjafiaira talalt Jehu, es monda: Kik vagytok? És felelenek azok: Akhazia atyjafiai vagyunk, es alajöttünk, hogy köszöntsük a kiraly gyermekeit es a kiralyne fiait.

10:14 Ő pedig monda: Fogjatok meg őket elevenen. És megfogtak őket elevenen, es megöltek őket a juhnyirohaz kutja mellett, negyvenket ferfiut; es egyetlen egyet sem hagyott meg közülük.

10:15 És mikor elment onnet, Jonadabbal, a Rekhab fiaval talalkozott, a ki elebe jött, es köszönte őt, es monda neki: Vajjon olyan igaz-e a te szived, mint az en szivem a te szivedhez? És felele Jonadab: Olyan. Ha igy van, nyujts kezet. És ő kezet nyujta, es felültete őt maga melle a szekerbe.

10:16 És monda: Jer velem es lasd meg, mint allok bosszut az Úrert. És [vele együtt] vittek őt az ő szekeren.

10:17 És megerkezett Samariaba, es levagta mindazokat, a kik az Akhab [nemzetsegeből] megmaradtak volt Samariaban, mig ki nem veszte azt az Úr beszede szerint, a melyet szolott Illesnek.

10:18 És Jehu összegyűjte az egesz nepet, es monda neki: Akhab kevesse szolgalta Baalt; Jehu sokkal jobban akarja szolgalni.

10:19 Most azert hivjatok hozzam a Baal minden profetait, minden papjat es minden szolgajat; senki el ne maradjon; mert nagy aldozatot akarok tenni a Baalnak; valaki elmarad, meg kell halni annak. Jehu pedig ezt alnoksagbol cselekedte, hogy elveszitse a Baal tisztelőit.

10:20 És monda Jehu: Szenteljetek ünnepet Baalnak. És kikialtak.

10:21 És szetküldött Jehu egesz Izraelbe, es eljövenek mind a Baal tisztelői, es senki el nem maradt a ki el nem jött volna, es bemenenek a Baal templomaba, es megtelek a Baal temploma minden zugaban.

10:22 Akkor monda a ruhatarnoknak: Hozz ruhakat ki a Baal minden tisztelőinek. És hozott nekik ruhakat.

10:23 És bement Jehu es Jonadab, a Rekhab fia a Baal templomaba, es monda a Baal tisztelőinek: Tudakozzatok meg es lassatok meg, hogy valamikepen ne legyen itt veletek az Úr szolgai közül valaki, hanem csak a Baal tisztelői.

10:24 És mikor bementek, hogy ajandekokkal es egőaldozatokkal aldozzanak, Jehu oda allitott kivül nyolczvan embert, a kiknek azt mondta: A ki egyet elszalaszt azok közül, a kiket en kezetekbe adok, annak meg kell erette halni.

10:25 Mikor pedig elvegeztek az egőaldozatot, monda Jehu a vitezeknek es hadnagyoknak: Menjetek be, vagjatok le őket, csak egy is közülök meg ne meneküljön! És levagtak őket fegyver elevel, es elhanytak [az ő holttestöket] a vitezek es a hadnagyok. Azutan elmentek a Baal templomanak varosaba,

10:26 És kihordvan a Baal templomanak balvanyait, megegetek azokat.

10:27 És lerontottak a Baal kepet is templomostol együtt, es azt arnyekszekke tettek mind e mai napig.

10:28 Így veszte ki Jehu a Baalt Izraelből.

10:29 De Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneitől, a ki vetekbe ejte az Izraelt, nem szakadt el Jehu, az arany borjuktol, melyek Bethelben es Danban valanak.

10:30 És monda az Úr Jehunak: A miert szorgalmatosan megcselekedted azt, a mi nekem tetszett, es az en szivem kivansaga szerint cselekedtel az Akhab hazaval: azert a te fiaid negyedizig ülnek az Izrael kiralyi szekiben.

10:31 De Jehu meg sem igyekezett azon, hogy az Úrnak, Izrael Istenenek törvenyeben jarjon teljes sziveből, [mert] nem szakadt el a Jeroboam bűneitől, a ki bűnbe ejtette az Izraelt.

10:32 Abban az időben kezdett az Úr pusztitani Izraelben, es megvere őket Hazael, Izrael minden hataraban.

10:33 A Jordantol egesz napkeletig, a Gileadbelieknek, a Gad nemzetsegenek, a Ruben nemzetsegenek, Manasse nemzetsegenek egesz földjet. Aroertől fogva; mely az Arnon patak mellett van, mind Gileadot, mind Basant.

10:34 Jehunak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, es minden erőssege, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

10:35 És elaluvek Jehu az ő atyaival, es eltemetek őt Samariaban. És uralkodek Joakhaz, az ő fia, helyette.

10:36 A napok pedig, a melyekben uralkodott Jehu Izraelen Samariaban, huszonnyolcz esztendő.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase