Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

8:1 És Elizeus szolott volt annak az asszonynak, a kinek a fiat feltamasztotta volt, mondvan: Kelj fel, es menj el a te hazadnepevel együtt, es tartozkodjal, a hol tartozkodhatol; mert az Úr ehseget hivott elő, es el is jött a földre het esztendeig.

8:2 És felkelt az asszony, es az Isten emberenek beszede szerint cselekedek, es elment ő es az ő haznepe, es lakek a Filiszteusok földeben het esztendeig.

8:3 Mikor pedig elmult a het esztendő, visszatert az asszony a Filiszteusok földeből, es elment, hogy panaszolkodjek a kiralynak az ő hazaert es szantoföldeiert.

8:4 A kiraly pedig beszelt Gehazival, az Isten emberenek szolgajaval, mondvan: Beszeld el, kerlek, nekem mindazokat a csudalatos dolgokat, a melyeket Elizeus cselekedett.

8:5 És mikor elbeszele a kiralynak, mimodon tamasztotta fel a halottat, ime az asszony, a kinek a gyermeket feltamasztotta volt, eppen akkor kialtott a kiralyhoz az ő hazaert es szantoföldeiert; es monda Gehazi: Uram kiraly, ez az az asszony es ez az ő fia, a kit feltamasztott Elizeus.

8:6 És kikerdeze a kiraly az asszonyt, es az elbeszele neki; es ada a kiraly ő melle egy udvari szolgat, mondvan: Adasd vissza neki minden joszagat, es a szantoföldnek minden hasznat attol az időtől fogva, a miota elhagyta a földet egesz mostanig.

8:7 És Elizeus elment Damaskusba, Benhadad pedig, Siria kiralya beteg volt, es hirül adak neki, mondvan: Az Isten embere ide jött.

8:8 És monda a kiraly Hazaelnek: Vegy ajandekot kezedbe, es menj eleibe az Isten emberenek, es kerj tanacsot az Úrtol ő altala, mondvan: Meggyogyulok-e ebből a betegsegből?

8:9 És eleibe ment Hazael, es ajandekokat vitt kezeben mindenfele draga damaskusi joszagbol negyven teve terhet; es elment, es megallott előtte, es igy szolt: A te fiad, Benhadad, Siria kiralya, az küldött engem hozzad, mondvan: Vajjon meggyogyulok-e ebből a betegsegből?

8:10 Felele neki Elizeus: Menj el, mondd meg neki: Nem maradsz eletben, mert megjelentette nekem az Úr, hogy halalt hal.

8:11 És mereven ranezett Hazaelre, mignem zavarba jött; vegre sirni kezdett az Isten embere.

8:12 És monda Hazael: Miert sir az en uram? És felele: Mert tudom a veszedelmet, a melyet az Izrael fiaira hozol; az ő erős varosait megegeted, az ő ifjait fegyverrel levagatod, es kis gyermekeit a földhöz vered, es terhes asszonyait kette vagod.

8:13 És monda Hazael: Kicsoda a te szolgad, ez az eb, hogy ilyen nagy dolgokat cselekednek? És felele Elizeus: Megjelentette nekem az Úr, hogy te leszel Siria kiralya.

8:14 És elmene Elizeustol, es bemene az ő urahoz, es az monda neki: Mit mondott Elizeus? es monda: Azt mondta, hogy meggyogyulsz.

8:15 Masnap azonban elővett egy takarot es bemartvan azt vizbe, raterite az ő arczara, es meghalt: es uralkodek Hazael ő helyette.

8:16 És Joramnak, az Akhab fianak, az Izrael kiralyanak ötödik esztendejeben, mikor meg Josafat vala Juda kiralya, uralkodni kezdett Joram, a Josafat fia, Juda kiralya.

8:17 Harminczket esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es nyolcz esztendeig uralkodott Jeruzsalemben.

8:18 És jart az Izrael kiralyainak utjan, a mikepen cselekedtek volt az Akhab hazabol valok; mert az Akhab leanya volt a felesege, es gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt.

8:19 De az Úr meg sem akarta elveszteni Judat Davidert, az ő szolgajaert; a mint megigerte volt neki, hogy szövetneket ad neki es az ő fiainak mindörökke.

8:20 Az ő idejeben szakadt el Edom a Juda birodalmatol, es valasztott kiralyt maganak.

8:21 És atment Joram Seirbe es minden harczi szekere ő vele, s mikor ejjel felkelt es megtamadta az Edomitakat, a kik körülzartak őt, es a szekerek fejedelmeit, megfutott a nep, kiki az ő hajlekaba.

8:22 És elszakadt Edom a Juda birodalmatol mind e mai napig; ugyanebben az időben szakadt el Libna is.

8:23 Joramnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

8:24 És elaluvek Joram az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyaival a David varosaban, es uralkodek Akhazia, az ő fia, ő helyette.

8:25 Joramnak az Akhab, az Izrael kiralya fianak tizenkettedik esztendejeben kezdett uralkodni Akhazia, Joramnak, a Judabeli kiralynak fia.

8:26 Huszonket esztendős volt Akhazia, mikor uralkodni kezdett, es egy esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak neve Athalia volt, Omrinak, az Izrael kiralyanak leanya.

8:27 És jart az Akhab hazanak utjan, es gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, mint az Akhab haza; mert az Akhab hazanak veje vala.

8:28 És hadba ment Jorammal, az Akhab fiaval, Siria kiralya, Hazael ellen, Ramoth Gileadba; de a Siriabeliek megvertek Joramot.

8:29 Akkor visszatert Joram kiraly, hogy meggyogyittassa magat Jezreelben a sebekből, a melyeket rajta a Siriabeliek Rama alatt ütöttek, mikor Hazael, Siria kiralya ellen harczolt. Akhazia pedig, a Joram fia, Juda kiralya alamene, hogy meglatogassa Joramot, az Akhab fiat Jezreelben, a hol az betegen feküdt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase