Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

22:1 És harom esztendő lefolyt ugy, hogy nem volt hadakozas a Siriabeliek es az Izrael között.

22:2 De a harmadik esztendőben alamene Josafat, Juda kiralya az Izrael kiralyahoz,

22:3 Akkor monda az Izrael kiralya az ő szolgainak: Nem tudjatok-e, hogy Ramoth Gilead a mienk? És mi hallgatunk es nem veszszük vissza azt Siria kiralyatol?

22:4 És monda Josafatnak: Feljössz-e velem e hadba Ramoth Gilead ellen? Felele Josafat az Izrael kiralyanak: Úgy en, mint te, ugy az en nepem, mint a te neped; ugy az en lovaim, mint a te lovaid.

22:5 És monda Josafat az Izrael kiralyanak: Kerdezősködjel meg ma az Úr beszede utan.

22:6 És összegyűjte az Izrael kiralya a profetakat, közel negyszaz ferfiut, es monda nekik: Elmenjek-e Ramoth Gilead ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondanak: Menj fel; mert az Úr kezebe adja azt a kiralynak.

22:7 És monda Josafat: Nincs itt mar több profetaja az Úrnak, hogy attol [is] tudakozodhatnank?

22:8 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Meg van egy ferfiu, a ki altal megkerdhetjük az Urat, Mikeas, a Jemla fia; de en gyűlölöm őt, mert [soha] nem jövendöl nekem jot, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafat: Ne beszeljen igy a kiraly!

22:9 És előszolita az Izrael kiralya egy udvariszolgat, es monda: Hivd ide hamar Mikeast, a Jemla fiat.

22:10 És ott ült az Izrael kiralya es Josafat, Juda kiralya, ruhakba öltözötten, mindenik a maga tronusan Samaria kapuja előtt a tersegen, es a profetak mind ott jövendöltek előttük.

22:11 És Sedekias, a Kenaana fia, vasszarvakat keszitett, es monda: Ezt mondja az Úr: Ezekkel ökleled a Siriabelieket, mig meg nem emeszted őket.

22:12 És a profetak is mindnyajan ekkepen jövendöltek, mondvan: Menj fel Ramoth Gilead ellen, es jo szerencsed lesz; mert azt az Úr a kiraly kezebe adja.

22:13 A követ pedig, a ki elment volt, hogy elhivja Mikeast, szola neki, mondvan: Íme a profetak egyenlő akarattal jot jövendölnek a kiralynak: szolj, kerlek, te is ugy, mint azok közül egy, es jövendölj jot.

22:14 Mikeas pedig monda: Él az Úr, hogy [csak] azt fogom mondani, a mit az Úr mondand nekem.

22:15 És mikor a kiralyhoz ment, monda neki a kiraly: Mikeas! elmenjünk-e Ramoth Gilead ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig monda neki: Menj fel es jarj szerencsevel; az Úr kezebe adja [azt] a kiralynak.

22:16 És monda neki a kiraly: Meg hanyszor kenyszeritselek teged, hogy az igaznal egyebet ne mondj nekem az Úr neveben?

22:17 És monda: Latam az egesz Izraelt szetszeledve a hegyeken, mint a juhokat, a melyeknek nincsen pasztoruk. És monda az Úr: Nincsen ezeknek urok? Terjen vissza kiki az ő hazahoz bekessegben.

22:18 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Nemde nem megmondottam-e neked, hogy [soha] jot nekem nem jövendöl, hanem [csak ]rosszat.

22:19 És monda [Mikeas:] Azert halld meg most az Úr beszedet: Latam az Urat az ő szekiben ülni, es az egesz mennyei sereget az ő jobb- es balkeze felől mellette allani.

22:20 És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhabot, hogy felmenjen, es elvesszen Ramoth Gileadnal? És ki egyet, ki mast szol vala hozza.

22:21 Akkor előjőve egy lelek, a ki az Úr eleibe alla, es monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda neki: Mikepen?

22:22 És felele: Kimegyek es hazug lelek leszek minden ő profetainak szajaban. Akkor monda [az Úr:] Csald meg es győzd meg; menj ki, es cselekedjel ugy.

22:23 Íme az Úr a hazugsagnak lelket adta mindezeknek a te profetaidnak szajaba; es az Úr szolott veszedelmes dolgot ellened.

22:24 Akkor odalepett Sedekias, a Kenaana fia, es arczul csapvan Mikeast, monda: Hogyan? Eltavozott volna en tőlem az Úrnak lelke, hogy csak neked szolana?

22:25 És monda Mikeas: Íme meglatod azon a napon, a mikor az egyik kamarabol a masik kamaraba megy be, hogy elrejtőzhess.

22:26 Az Izrael kiralya pedig monda: Fogjad Mikeast, es vidd vissza őt Ammonhoz, a varos fejedelmehez, es Joashoz, a kiraly fiahoz;

22:27 És mondjad: Ezt mondja a kiraly: Vessetek ezt a tömlöczbe, es taplaljatok őt a nyomorusag kenyerevel es a nyomorusag vizevel, mig bekesseggel megjövök.

22:28 Monda pedig Mikeas: Ha bekesseggel tersz vissza, nem az Úr szolott en altalam. Azutan monda: Halljatok ezt meg minden nepek!

22:29 És felvonult az Izrael kiralya, es Josafat, a Juda kiralya Ramoth Gilead [ellen.

22:30 És monda az Izrael kiralya Josafatnak: Megvaltoztatom ruhamat, es ugy megyek a viadalra, te pedig öltözzel fel ruhadba. És elvaltoztata ruhajat az Izrael kiralya, es ugy mene a viadalra.

22:31 Siria kiralya pedig megparancsola az ő szekerei harminczket fejedelmeinek, mondvan: Ne vivjatok se kicsinynyel, se nagygyal, hanem egyedül csak az Izrael kiralya ellen vivjatok.

22:32 És a mikor meglattak a szekerek fejedelmei Josafatot, mondanak: Nyilvan ez az Izrael kiralya; es rea rohanvan vivanak ellene. De Josafat [elkezdett] kialtani.

22:33 Mikor pedig lattak a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izrael kiralya, ott hagytak.

22:34 Egy ember pedig [csak ugy] talalomra kilöve az ő kezivet, es talala az Izrael kiralyat a panczel es a kapocs között. És ő monda a kocsisanak: Fordulj meg es vigy ki engem a taborbol, mert megsebesültem!

22:35 És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, es a kiraly az ő szekereben allott a Siriabeliek ellen, es meghalt este [fele,] es a ver a sebből a szekerbe csorgott.

22:36 És kikialtak napnyugotkor a taborban, mondvan: Minden ember [menjen haza] a maga varosaba es földjebe!

22:37 És meghalt a kiraly es visszavitetven Samariaba, eltemetek a kiralyt Samariaban.

22:38 És mikor mostak az ő szekeret a Samaria mellett levő toban: az ebek nyaltak az ő veret, es paraznak fürödtek ott, az Úrnak beszede szerint, a melyet szolott volt.

22:39 Akhabnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, az elefantcsontbol epittetett haz, es mind a varosok, a melyeket epitett, vajjon nincsenek- e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

22:40 És elaluvek Akhab az ő atyaival; es uralkodek ő utana fia, Akhazia.

22:41 És Josafat, az Asa fia lett kiralylya Judaban, Akhabnak, az Izrael kiralyanak negyedik esztendejeben.

22:42 És Josafat harminczöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es huszonöt esztendeig uralkodott Jeruzsalemben. Az ő anyjanak Azuba volt a neve, Silhi leanya.

22:43 És jara Asanak, az ő atyjanak minden utjaban, es abbol ki nem tere, azt cselekedven, a mi az Úr szemei előtt kedves.

22:44 Csakhogy a magaslatokat nem romboltak le, es a nep meg aldozott es tömjenezett a magaslatokon.

22:45 És bekessegben elt Josafat az Izrael kiralyaval.

22:46 Josafatnak egyeb dolgai pedig es az ő ereje, a melylyel cselekedett, es a melylyel hadakozott, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

22:47 A ferfi paraznakat is, a kik meg megmaradtak volt az ő atyjanak, Asanak idejeből, kiűzte az orszagbol.

22:48 Akkor nem volt kiraly Edomban, hanem csak helyettes kiraly.

22:49 És Josafat Tarsis hajokat csinaltatott, hogy aranyert mennenek Ofirba, de nem mehettek el; mert a hajok összetörtek Esiongaberben.

22:50 Akkor monda Akhazia, az Akhab fia, Josafatnak: Hadd menjenek el az en szolgaim a te szolgaiddal e hajokon; de Josafat nem akara.

22:51 És elaluvek Josafat az ő atyaival; es eltemettetek az ő atyaival az ő atyjanak, Davidnak varosaban; es az ő fia, Joram, uralkodek helyette.

22:52 Akhazia pedig, az Akhab fia kezde uralkodni Izraelen Samariaban, Josafatnak, a Juda kiralyanak tizenhetedik esztendejeben, es uralkodek Izraelben ket esztendeig.

22:53 És gonoszul cselekedek az Úrnak szemei előtt, jarvan az ő atyjanak es anyjanak utjan, es Jeroboamnak, a Nebat fianak utjan, a ki bűnbe ejte az Izraelt;

22:54 És szolgala a Baalnak, es azt imada es haragra indita az Urat, Izrael Istenet, mint a hogy az ő atyja cselekedett.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase