Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

12:1 És elmene Roboam Sikembe; mert Sikembe gyűlt fel az egesz Izrael, hogy kiralylya tegyek őt.

12:2 Mikor pedig meghallotta [ezt] Jeroboam, a Nebat fia, (a ki meg Égyiptomban volt, a hova futott volt Salamon kiraly elől, es Égyiptomban tartozkodek Jeroboam,

12:3 És hozza küldven, elhivatak őt); elmenenek Jeroboam es az Izrael egesz gyülekezete, es szolanak Roboamnak, mondvan:

12:4 A te atyad igen megnehezitette a mi igankat, de te most könnyebbitsd meg atyadnak kemeny szolgalatat, es a nehez igat, a melyet mi reank vetett, es szolgalunk neked.

12:5 És monda nekik: Menjetek el, es harmadnap mulva jőjjetek vissza hozzam. És a nep elmene.

12:6 És tanacsot tarta Roboam kiraly a venekkel, a kik Salamon, az ő atyja előtt allottak vala eleteben, mondvan: Micsoda tanacsot adtok ti, hogy milyen valaszt adjak e nepnek?

12:7 És szolanak azok, mondvan: Ha e mai napon szolgaja lesz e nepnek, es nekik szolgalsz, es valaszt adsz nekik, es jo szot adsz nekik: mind eltig szolgalnak neked.

12:8 De ő megvete a venek tanacsat, a melyet neki adtak, es tanacsot tarta az ifjakkal, a kik ő vele együtt nevekedtek volt fel, es a kik ő előtte udvarlottak.

12:9 És monda azoknak: Micsoda tanacsot adtok ti, hogy valaszt adjunk e nepnek, a mely nekem szolvan, azt mondja: Könnyebbitsd meg az igat, a melyet reank vetett a te atyad?

12:10 És mondanak neki az ifjak, a kik együtt nevekedtek volt fel ő vele: Így szolj ennek a nepnek, a mely szolvan neked, ezt mondja: A te atyad megnehezitette a mi igankat, te pedig könnyebbitsd meg nekünk; e kepen szolj nekik: Az en kis ujjam vastagabb az en atyam derekanal.

12:11 Most azert, ha az en atyam reatok nehez igat vetett, en meg nehezebbe teszem a ti igatokat: ha az en atyam ostorral fekezett titeket, en skorpiokkal ostorozlak benneteket.

12:12 És elmene Jeroboam es mind az egesz nep Roboamhoz harmadnap, a mint meghagyta volt a kiraly, ezt mondvan: Jőjjetek hozzam harmadnapon.

12:13 És a kiraly kemeny valaszt adott a nepnek, megvetve a venek tanacsat, a melyet adtak vala neki;

12:14 És szola nekik az ifjak tanacsa szerint, mondvan: Ha az en atyam megnehezitette a ti igatokat, en meg nehezebbe teszem azt; ha az en atyam ostorral fekezett titeket, en skorpiokkal ostorozlak benneteket.

12:15 És nem hallgata meg a kiraly a nepet; mert ezt az Úr forditotta ekkent, hogy megerősitse az ő beszedet, a melyet szolott volt az Úr a Silobeli Ahija altal Jeroboamnak, a Nebat fianak.

12:16 Mikor pedig latta az egesz Izrael, hogy meg nem hallgatta őket a kiraly, felele az [egesz] nep a kiralynak ekkepen: Micsoda reszünk van nekünk Davidban? Nincsen nekünk öröksegünk az Isai fiaban: [menj el] a te hajlekidba, oh Izrael! Most viseld gondjat immar a te hazadnak, oh David! Elmene azert az Izrael az ő hajlekiba;

12:17 Úgy hogy Roboam csak azokon az Izrael fiain uralkodek, a kik Juda varosaiban laktak.

12:18 És a mikor elkülde Roboam kiraly Adoramot, az adoszedőt, megköveze őt az egesz Izrael, es meghala, es [maga] Roboam kiraly is hamarsaggal szekerebe üle, hogy elmeneküljön Jeruzsalembe.

12:19 Így szakada el az Izrael nepe Davidnak hazatol mind e mai napig.

12:20 És lőn, mikor meghallotta az egesz Izrael, hogy megjött Jeroboam, erette küldven, hivatak őt a gyülekezetbe, es kiralylya tevek őt az egesz Izraelen; senki pedig nem követe Davidnak hazat, hanem csak egyedül a Juda nemzetsege. (Vers 21-24: v. ö. 2 Kron. 11,1-4.)

12:21 És mikor megerkezett Roboam Jeruzsalembe, összegyűjte Juda egesz hazat es Benjamin nemzetseget, szaznyolczvanezer valogatott hadra valo [ferfiut,] hogy hadakozzanak az Izrael hazaval, es visszanyerjek az orszagot Roboamnak, a Salamon fianak.

12:22 De az Isten beszede lőn Semajahoz, az Isten emberehez, mondvan:

12:23 Ezt mondjad Roboamnak, a Salamon fianak, a Juda kiralyanak, es az egesz Juda es Benjamin hazanak, es a többi nepnek, mondvan:

12:24 Azt mondja az Úr: Fel ne menjetek, es ne hadakozzatok a ti atyatokfiai ellen, az Izrael ellen; terjetek meg kiki a maga hazaba, mert en tőlem lett e dolog. És ők engedenek az Úr beszedenek, es visszaterven, elmenenek az Úr beszede szerint.

12:25 Jeroboam pedig megepite Sikemet az Efraim hegyen, es abban lakek; es onnet kimenven, epite Penuelt.

12:26 És monda Jeroboam az ő sziveben: Majd visszater ez orszag a David hazahoz;

12:27 Ha felmegy a nep, hogy aldozatot tegyen Jeruzsalemben az Úrnak hazaban; e nepnek szive az ő urahoz, Roboamhoz, a Juda kiralyahoz hajol, es engem megölnek, es visszaternek Roboamhoz, a Juda kiralyahoz.

12:28 Tanacsot tartvan azert a kiraly, csinaltata ket arany borjut, es monda nekik: Sok nektek Jeruzsalembe felmennetek: Ímhol vannak a te isteneid, oh Izrael, a kik teged kihoztak Égyiptomnak földeből.

12:29 És az egyiket helyheztete Bethelbe, a masikat pedig Danba.

12:30 És e dolog nagy bűnnek lett az okozoja, mert a nep felment az egyik ele egeszen Danig.

12:31 Azutan felallita a magas helyek templomat, es papokat szerze a nep aljabol, a kik nem voltak a Levi fiai közül.

12:32 És szerze Jeroboam egy ünnepet is a nyolczadik honapban, a honap tizenötödik napjan, a Judabeli ünnep modja szerint, es aldozek az oltaron. Hasonlokepen cselekedek Bethelben is, aldozvan a borjuknak, a melyeket csinalt vala, es szerze Bethelben papokat a magaslatokhoz, a melyeket csinalt vala.

12:33 És aldozek azon az oltaron is, a melyet Bethelben allitott fel, a nyolczadik honap tizenötödik napjan, abban a honapban, a melyet az ő sziveben gondolt vala; es ünnepet szerze az Izrael fiainak, es felmene az oltarra, hogy joillatot szerezzen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase