Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

8:1 Akkor összegyűjte Salamon az Izrael veneit es a nemzetsegeknek minden fejeit, az Izrael fiai atyjaiknak fejedelmeit Salamon kiralyhoz Jeruzsalembe, hogy az Úr szövetsegenek ladajat felvigyek a David varosabol, mely a Sion.

8:2 És felgyűlenek Salamon kiralyhoz az Izrael minden ferfiai az Ethanim havaban, az ünnepen; ez a hetedik honap.

8:3 Mikor pedig eljöttek mindnyajan az Izrael venei: felvevek a papok a ladat,

8:4 És felvivek az Úr ladajat, a gyülekezetnek satorat, es mind a szent edenyeket, melyek valanak a satorban, es felvivek azokat a papok es a Levitak.

8:5 És Salamon kiraly es az Izrael egesz gyülekezete, a mely ő hozza gyűlt, [megyen vala] ő vele a lada előtt, aldozvan juhokkal es ökrökkel, melyek meg sem szamlaltathatnanak, sem pedig meg nem irattathatnanak a sokasag miatt.

8:6 És bevivek a papok az Úr szövetsegenek ladajat az ő helyere a haz belső reszebe, a szentek-szentjebe, a Kerubok szarnyai ala.

8:7 Mert a Kerubok kiterjesztik vala szarnyaikat a lada helye felett, es befedik vala a Kerubok a ladat es annak rudjait felülről.

8:8 És a rudak olyan hosszuak voltak, hogy azok vege lathato volt a szenthelyen a szentek-szentjenek első resze felől; azonban kivül nem voltak lathatok; es ott vannak mind e mai napig.

8:9 És nem volt egyeb a ladaban, mint csak a ket kőtabla, a melyeket Mozes a Horebnel helyezett bele, mikor az Úr szövetseget kötött az Izrael fiaival, mikor kijövenek Égyiptom földeből.

8:10 Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyből: köd tölte be az Úrnak hazat,

8:11 Úgy, hogy meg sem allhattak a papok az ő szolgalatjokban a köd miatt; mert az Úr dicsősege töltötte vala be az Úrnak hazat.

8:12 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő lakoznek ködben.

8:13 Épitve epitettem hazat neked lakasul; helyet, a hol örökke lakjal.

8:14 Azutan megfordult a kiraly, es megalda Izrael egesz gyülekezetet es az Izrael egesz gyülekezete felallott.

8:15 És monda: Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, a ki szolott az ő szaja altal Davidnak, az en atyamnak; es azt az ő hatalmassagaval beteljesitette, mondvan:

8:16 Attol a naptol fogva, a melyen kihoztam az en nepemet, az Izraelt Égyiptombol, soha nem valasztottam egyetlen varost sem az Izrael minden nemzetsegei közül, hogy ott nekem hazat epitenenek, a melyben lenne az en nevem; hanem csak Davidot valasztottam, hogy ő legyen az en nepem, Izrael felett.

8:17 És ambar az en atyam, David mar elvegezte volt, hogy ő epit hazat az Úrnak, Izrael Istene nevenek;

8:18 De az Úr azt monda Davidnak, az en atyamnak: Azt, hogy arra gondoltal, hogy az en nevemnek hazat epits, jol cselekedted, hogy szivedben ezt vegezted;

8:19 Megis nem te epitesz hazat nekem, hanem a te fiad, a ki a te agyekodbol szarmazik, az epit hazat az en nevemnek.

8:20 És beteljesite az Úr az ő beszedet, a melyet szolott; mert felkelek az en atyam, David helyett, es ülek az Izrael kiralyi szekibe, a mikepen megmondotta vala az Úr, es megepitem a hazat az Úr, Izrael Istene nevenek.

8:21 És helyet szerzettem ott a ladanak, a melyben az Úrnak szövetsege vagyon, a melyet szerzett a mi atyainkkal, mikor kihozta őket Égyiptom földeből.

8:22 És oda allott Salamon az Úr oltara ele, az Izrael egesz gyülekezetevel szembe, es felemele kezeit az eg fele,

8:23 És monda: Uram, Izrael Istene! nincsen hozzad hasonlo Isten, sem az egben ott fenn, sem a földön itt alant, a ki megtartod a szövetseget es az irgalmassagot a te szolgaidnak, a kik te előtted teljes szivvel jarnak;

8:24 A ki megtartottad azt, a mit a te szolgadnak, Davidnak, az en atyamnak szolottal; mert magad szolottal neki, es a te hatalmaddal beteljesitetted, a mint e mai napon [megtetszik.

8:25 Most azert Uram, Izrael Istene, tartsd meg, a mit a te szolgadnak, Davidnak, az en atyamnak igertel, ezt mondvan: A te [magodbol] [valo] ferfiu el nem fogy en előttem, a ki az Izrael kiralyi szekibe üljön; csakhogy a te fiaid őrizzek meg az ő utjokat, hogy en előttem jarjanak, a mint te en előttem jartal.

8:26 Most teljesitsd be, Izrael Istene, a te szavaidat, a melyeket szolottal a te szolgadnak, Davidnak, az en atyamnak.

8:27 Vajjon gondolhato-e, hogy lakozhatnek az Isten a földön? Íme az eg, es az egeknek egei be nem foghatnak teged; mennyivel kevesbbe e haz, a melyet en epitettem.

8:28 De tekints a te szolgad imadsagara es könyörgesere, oh Uram, en Istenem, hogy meghalljad a dicseretet es az imadsagot, a melylyel a te szolgad könyörög előtted e mai napon;

8:29 Hogy a te szemeid e hazra nezzenek ejjel es nappal, e helyre, a mely felől azt mondottad: Ott leszen az en nevem; hallgasd meg ez imadsagot, a melylyel könyörög a te szolgad e helyen.

8:30 És hallgasd meg a te szolgadnak es a te nepednek, az Izraelnek könyörgeset, a kik imadkozandanak e helyen; hallgasd meg lakhelyedből, a mennyekből, es meghallgatvan legy kegyelmes!

8:31 Mikor vetkezendik valaki felebaratja ellen, es esküre köteleztetik, hogy megesküdjek es ő ide jő, megesküszik az oltar előtt ebben a hazban:

8:32 Te hallgasd meg a mennyekből, es vidd veghez, es tegy igazat a te szolgaid között, karhoztatvan az istentelent, hogy fejen teljek a mit keresett; es megigazitvan az igazat, megfizetven neki az ő igazsaga szerint.

8:33 Mikor megverettetik a te neped, az Izrael, az ő ellensegeitől, mivel ellened vetkeztek, es hozzad megterendenek, es vallast teendenek a te nevedről, es neked imadkozandanak es könyörgendenek e hazban:

8:34 Te hallgasd meg a mennyekből, es bocsasd meg az Izraelnek, a te nepednek vetket; es hozd vissza őket arra a földre, a melyet adtal az ő atyaiknak.

8:35 Mikor berekesztetik az eg, es nem leszen eső, mert ellened vetkeztek; es imadkozandanak e helyen, es vallast teendenek a te nevedről, es megterendenek az ő bűnökből, mert te szorongatod őket:

8:36 Te hallgasd meg őket a mennyekből, es legy kegyelmes a te szolgaidnak es az Izraelnek, a te nepednek vetke irant, tanitsd meg őket a jo utra, a melyen jarjanak; es adj esőt a te földedre, a melyet öröksegül adtal a te nepednek.

8:37 Éhseg ha lesz e földön, ha döghalal, aszaly, ragya, saska, cserebogar; ha ellenseg szallja meg kapuit; vagy mas csapas es nyavalya jövend reajok:

8:38 A ki akkor könyörög es imadkozik, legyen az barki; vagy a te egesz neped, az Izrael, ha elismeri kiki az ő szivere [mert] csapast, es kiterjesztendi kezeit e haz fele:

8:39 Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből es legy kegyelmes, es cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess az ő utai szerint, a mint megismerted az ő szivet, mert egyedül csak te ismered minden embernek szivet.

8:40 Hogy feljenek teged mind eltig, mig e földnek szinen lakoznak, a melyet adtal a mi atyainknak.

8:41 Sőt meg az idegen is, a ki nem a te neped, az Izrael közül valo, ha eljövend messze földről a te nevedert;

8:42 (Mert meghalljak a te nagysagos nevedet es a te hatalmas kezedet es kinyujtott karodat), es eljöven imadkozand e hazban:

8:43 Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, es add meg az idegennek mindazt, a miert könyörög neked, hogy mind az egesz földön valo nepek megismerjek a te nevedet, es feljenek ugy teged, mikepen a te neped az Izrael; es ismerjek meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a haz, a melyet en epitettem.

8:44 Ha a te neped hadba megy ki az ő ellensege ellen, az uton, a melyen te küldöd el, es imadkozandik az Úrhoz, [fordulvan] az uton e varos fele, a melyet te magadnak valasztottal es e haz fele, a melyet epitettem a te nevednek:

8:45 Hallgasd meg a mennyekből az ő imadsagokat es könyörgesöket, es szerezz nekik igazsagot.

8:46 Ha te ellened vetkezendenek, - mert nincsen ember, a ki ne vetkeznek - es megharagudvan reajok, ellenseg kezebe adandod, es fogva elviendik őket azok, a kiktől megfogattak, az ellensegnek földere, messze vagy közel;

8:47 És eszökre ternek a földön, melyre fogva vitettek, es megterven könyörgenek neked azoknak földökön, a kiktől fogva elvitettek, mondvan: Vetkeztünk, hamisan es istentelenül cselekedtünk!

8:48 És megterendenek te hozzad teljes szivökből es lelkökből, az ő ellensegöknek földeben, a kik őket fogva elvittek, es imadkozandanak hozzad az ő földöknek utja fele [fordulva,] a melyet adtal az ő atyaiknak, [es] e varos fele, a melyet magadnak valasztottal, es e haz fele, a melyet a te nevednek epitettem:

8:49 Hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből az ő imadsagokat es könyörgesöket, es szerezz nekik igazsagot;

8:50 És legy kegyelmes a te neped irant, a kik ellened vetkezendenek, es minden bűneik irant, a melyekkel ellened vetkeztek; es szerezz kedvesseget nekik azok előtt, a kik őket fogva tartjak, hogy könyörüljenek rajtok;

8:51 Mert ők a te neped es örökseged, a kiket kihoztal Égyiptombol, a vaskemencze közepeből,

8:52 Hogy a te szemeid nezzenek a te szolgadnak imadsagara es a te nepednek az Izraelnek könyörgesere; meghallgatvan őket mindenkor, mikor teged segitsegül hivnak.

8:53 Mert te különvalasztottad őket magadnak öröksegül a földnek minden nepei közül; a mikepen megmondottad volt Mozes, a te szolgad altal, mikor kihoztad a mi atyainkat Égyiptombol, Uram Isten!

8:54 És mikor elvegezte Salamon az Úr előtt valo minden imadsagat es könyörgeset, felkele az Úr oltara elől, es megszünek az ő terdein valo allastol, es kezeinek az egbe felemelesetől.

8:55 És felallvan megalda az Izrael egesz gyülekezetet, felszoval ezt mondvan:

8:56 Áldott legyen az Úr, a ki nyugodalmat adott az ő nepenek, az Izraelnek, minden ő beszede szerint, csak egy beszede is hiabavalo nem volt minden ő jo beszedei közül, a melyeket szolott Mozes, az ő szolgaja altal.

8:57 Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, a mikepen volt a mi atyainkkal, ne hagyjon el minket, el se tavozzek tőlünk,

8:58 Hanem hajtsa magahoz a mi szivünket, hogy jarjunk minden ő utaiban, es őrizzük meg az ő parancsolatit, rendeleseit es vegzesit, a melyeket a mi atyainknak parancsolt.

8:59 És ezek a szavak, a melyekkel imadkoztam az Úr előtt, legyenek jelen az Úr előtt a mi Istenünk előtt ejjel es nappal, hogy iteletet tegyen az ő szolgajanak es az ő nepenek, az Izraelnek, minden időben,

8:60 Hogy megismerjek a földön minden nepek, hogy [csak] az Úr az Isten, es hogy ő kivülötte nincsen [mas.

8:61 És a ti szivetek legyen tökeletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy jarjatok az ő rendeleseiben, es őrizzetek meg az ő parancsolatit, mikepen e mai napon.

8:62 És a kiraly es az egesz Izrael ő vele, aldozatokat aldozanak az Úr előtt.

8:63 És Salamon aldozek halaado aldozatul, a melyet aldozek az Úrnak: huszonketezer ökröt, szazhuszezer juhot. És e kepen szentelek fel az Úr hazat a kiraly es az Izrael minden fiai.

8:64 Ugyanazon napon szentele fel a kiraly a közepső pitvart, mely az Úrnak haza előtt vala; mert ott szerze egeszen egőaldozatokat, etelaldozatokat es halaaldozatok kövereit. Mert a rezoltar, mely az Úr előtt allott, kisebb volt, mintsem rea fert volna az egőaldozat, az etelaldozat es a halaaldozatok kövere.

8:65 És Salamon ünnepet szerze ebben az időben, es vele együtt az egesz Izrael; egy nagy gyűlest Hamat hataratol fogva Égyiptom hataraig, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, het napig es ujra het napig, [azaz] tizennegy napig.

8:66 És a nyolczadik napon elbocsata a nepet. És aldak a kiralyt, es elmenenek az ő hajlekaikba örömmel es vig szivvel, mindama jok felett, a melyeket cselekedett az Úr az ő szolgajaval, Daviddal, es az Izraellel, az ő nepevel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase