Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

7:1 Azutan a maga hazat epite Salamon tizenharom esztendeig, a mely alatt elvegeze az ő hazat egeszen.

7:2 Megepite a Libanon erdő hazat is, melynek hossza szaz sing [vala,] szelessege ötven sing, magassaga harmincz sing; [epite azt] negy rend czedrusoszlopon es az oszlopokon czedrusgerendak valanak.

7:3 És bepadla czedrusdeszkakkal felül a gerendak felett, melyek valanak negyvenöt oszlopon, mindenik renden tizenöt.

7:4 És harom rend ablak rajta egymassal atellenben, harom-harom elleneben.

7:5 És mind az ajtok es azoknak oldalfai negyszögűek [valanak] az ablakokkal együtt, es egyik ablak a masiknak atellenebe volt mind a harom renden.

7:6 És epite az oszlopcsarnokot, a melynek hossza ötven sing es szelessege harmincz sing volt; es egy tornaczot ez ele, es oszlopokat es vastag gerendakat ezek ele.

7:7 És epite a tron-termet, a hol itelt, a törvenyhazat, a melyet czedrusfaval belelt meg a padlozattol fogva fel a padlasig.

7:8 Azutan a sajat hazat [epite,] a melyben ő maga lakott, a masik udvarba befele a teremtől, hasonloan a masikhoz, es epite egy hazat a Farao leanyanak is, a kit felesegül vett Salamon, hasonlot e teremhez.

7:9 Mindezek dragakövekből voltak, mertek szerint kifaragva, fűreszszel metszve minden oldalrol, a fundamentomtol a tetőzetig, kivül is mind a nagy pitvarig.

7:10 Meg a fundamentom is draga es nagy kövekből volt: tiz singnyi kövekből es nyolcz singnyi kövekből.

7:11 És ezeken felül [voltak] a mertek szerint faragott dragakövek es czedrusfak.

7:12 És a nagy pitvarban köröskörül harom sor faragott kő es egy sor faragott czedrusgerenda volt, epen mint az Úr hazanak belső pitvara es a haz tornacza.

7:13 És elkülde Salamon kiraly, es elhozata Hiramot Tirusbol.

7:14 Ez egy özvegy asszonynak volt a fia a Nafthali nemzetsegeből; az ő atyja pedig Tirusbeli rezmives ember vala; es ez teljes vala bölcseseggel, ertelemmel es tudomanynyal, hogy tudna csinalni mindenfele mivet rezből. Ki mikor Salamon kiralyhoz jött, minden mivet megcsinala neki.

7:15 És formala ket rez oszlopot, az egyik oszlop magassaga tizennyolcz sing volt, es tizenket sing zsinor eri vala at mind a ket oszlopot.

7:16 És keszite ket gömböt erczből öntve, hogy azokat az oszlopok tetejere tegye, es öt sing magas volt az egyik gömb es öt sing magas volt a masik gömb.

7:17 Reczes mivű halok, lanczmivű zsinorok voltak a gömbökön, a melyek az oszlopok tetejen valanak; het volt az egyik gömbön, es het volt a masik gömbön is.

7:18 És megkeszite az oszlopokat, es ket sor [diszitest tett] köröskörül az egyik halon, hogy befedje a gömböket, a melyek az oszlopfőkön voltak; es igy csinala a masik gömböt is.

7:19 És a gömbök, a melyek a tornaczban levő oszlopok tetejen voltak, liliom formajuak voltak, negy singnyiek.

7:20 Gömbök voltak a ket oszlopon, felül, közel a kidomborodashoz, a mely a halo mellett volt. És ketszaz granatalma volt sorban köröskörül a masodik gömbön.

7:21 És felallita az oszlopokat a templom tornaczaban; es felallita a jobb oszlopot, es neveze annak nevet Jakinnak, es felallita a bal oszlopot, es neveze annak nevet Boaznak.

7:22 És az oszlopok tetejen liliomok formaltattak vala. És ilyen modon vegeztetek el az oszlopok mive.

7:23 És csinala egy öntött tengert, mely egyik szeletől fogva a masik szeleig tiz sing volt, köröskörül kerek, es öt sing magas, es a kerületit harmincz sing zsinor erte vala körül.

7:24 Valanak pedig a peremen alol köröskörül formaltatva apro sartökök; tiz- tiz mindenik singben az egesz tenger körül, az ilyen sartököcskek ket renddel valanak öntve köröskörül a maga önteseben.

7:25 És tizenket ökrön allott, harom eszakra fordulva, harom nyugotra, harom delre es harom naptamadatra, es a tenger fölül rajtok, hatok pedig mind befele.

7:26 És a vastagsaga egy tenyernyi volt, es a pereme olyan, mint a pohar ajaka, [vagy] a liliom viraga, es ketezer bath fert bele.

7:27 És keszite tiz ercz-talpat, mindegyik talpat negy sing hosszura, es negy sing szelesre, es harom sing magasra.

7:28 És e talpak igy voltak csinalva: oldalaik voltak, es az oldalak a szelpartazatok között voltak.

7:29 És az oldalakon, a melyek a partazatok között voltak, oroszlanok, ökrök es Kerubok voltak, es a partazatokon felül is ekkent; az oroszlanok es ökrök alatt pedig czifrazatok voltak bevesett munkaval.

7:30 És mindenik talpnak negy-negy rez kereke es rez tengelye volt, es a negy szegleten tamaszok voltak; a mosdomedenczen alul voltak e tamaszok öntve, es mindegyiknek oldalan czifrazatok.

7:31 És a szaja az ő kerekded feszkenek belső reszetől fogva oda felfele egy singnyi volt, es a [feszeknek] szaja kerekded vala, oszlopformara csinalva, masfel singnyi szeles, es szajanal is szep metszesek valanak, es azoknak partazatai negyszögűek valanak, nem gömbölyűek.

7:32 És negy kerek volt a partazatok alatt, es a kerekek tengelyei a talphoz voltak erősitve, es mindenik kereknek magassaga masfel sing vala.

7:33 És e kerekek hasonloak valanak a szekernek kerekeihez, csakhogy a tengelyeik, kerekagyaik, küllőik, talpaik mind öntve valanak.

7:34 És negy vallacskat csinalt mindenik talp negy szegleten; magabol a talpbol jöttek ki a vallacskak.

7:35 És e talp tetejen fel singnyi kerekded magassag volt köröskörül, es a talp tetejen voltak annak tartokezei es partazatai a maga [önteseből.]

7:36 Metsze pedig annak tablaira, tartokezeire, partazataira Kerubokat, oroszlanokat es palmafakat: mindeniknek az üres helye szerint, es koszorut köröskörül.

7:37 Így keszitette a tiz talpat egy öntesből, egy mertek es forma szerint.

7:38 És csinala tiz mosdomedenczet is rezből, es mindenik mosdomedenczebe negyven bath fer vala; es mindenik mosdomedencze negy singnyi vala, es a tiz talp mindeniken egy-egy mosdomedencze vala.

7:39 És helyheztete a talpak ötet a haz jobbfelől valo reszere, es ötet a haz balfelől valo reszere; a tengert pedig helyheztete a haz jobbresze felől naptamadatra del ellenebe.

7:40 És keszitett Hiram meg üstöket, lapatokat es medenczeket, es elvegeze az egesz munkat, a melyet Salamon kiralynak csinalt az Úr hazahoz;

7:41 [Tudniillik] a ket oszlopot es a kerek gömböket, a melyek a ket oszlop tetejere tetettek, es a ket halot a ket kerek gömb befedezesere, a melyek az oszlopok tetejere [tetettek.]

7:42 És a negyszaz granatalmat a ket halora; ket rend granatalmat minden haloba, a ket kerekded gömb befejezesere, a melyek valanak az oszlopok tetejen;

7:43 A tiz talpat es a talpakra valo tiz mosdomedenczet;

7:44 Az egy tengert es a tizenket ökröt a tenger ala;

7:45 Fazekakat, lapatokat es medenczeket. És mindezek az edenyek, a melyeket Hiram Salamon kiralynak az Úr haza szamara keszitett, csiszolt rezből voltak.

7:46 A Jordan völgyeben öntete ezeket a kiraly az agyagos földben, Sukhot es Sartan között.

7:47 És mindezeket az edenyeket Salamon meretlen hagya, a reznek felettebb valo sokasaga miatt.

7:48 És megcsinaltata Salamon minden egyeb felszerelest is, mely az Úr hazahoz [szükseges volt]: az arany oltart, az arany asztalt, melyen a szent kenyerek allottak.

7:49 És a gyertyatartokat szinaranybol, ötöt jobbfelől es ötöt balfelől a szentek-szentje ele, es arany viragokat, lampakat, es hamvvevőket.

7:50 Azutan cseszeket, keseket, medenczeket, tömjenezőket es serpenyőket szinaranybol, sőt a belső haz, a szentek-szentje es a szenthely ajtainak sarkait is mind aranybol.

7:51 És ilyenkepen elvegeztetek az egesz mű, a melyet Salamon kiraly csinala az Úrnak hazahoz. És bevive Salamon az ő atyjatol, Davidtol az [Istennek] szenteltetett joszagot, az ezüstöt, aranyat es az edenyeket es azokat is az Úr hazanak kincsei köze teve.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase