Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

2:1 Mikor pedig elközelgett Davidnak ideje, hogy meghaljon, parancsot ada Salamonnak az ő fianak, ezt mondvan:

2:2 Én elmegyek az egesz földnek utjan; erősitsd meg magad es legy ferfiu.

2:3 És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő utain jarj, es megőrizzed az ő rendeleseit, parancsolatit es iteleteit, es bizonysagteteleit, a mint meg van irva a Mozes törvenyeben: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedendesz, es mindenütt, valamerre fordulandasz;

2:4 Hogy megteljesitse az Úr az ő beszedet, melyet szolott nekem, mondvan: Ha megőrizendik a te fiaid az ő utjokat, jarvan en előttem tökeletesseggel, teljes szivök es teljes lelkök szerint; ezt mondvan, [mondom]: Soha el nem fogy a ferfiu te közüled az Izraelnek kiralyi szekiből.

2:5 Azt is jol tudod, mit cselekedett en velem Joab, a Seruja fia, mit cselekedett az Izrael seregeinek ket fővezerevel, Abnerrel, a Ner fiaval, es Amasaval, a Jeter fiaval, a kiket megölt, harczi vert ontvan bekessegnek idejen, es hintett harczi vert az ő derekanak övere es az ő labanak saruira.

2:6 Cselekedjel a te bölcseseged szerint, es ne engedd, hogy megőszülven, bekesseggel menjen a koporsoba.

2:7 De a gileadbeli Barzillainak fiaival cselekedjel irgalmassagot, es legyenek a te asztalod vendegei, mert igy közeledtek ők is hozzam, mikor Absolon, a te testvered elől menekültem.

2:8 És ime veled van Semei, Geranak fia, a Bahurimbeli Benjaminita, a ki gyalazatosan szidalmazott akkor, mikor Mahanaimba mentem; de aztan, mikor elem alajött a Jordanhoz, megesküdtem neki az Úrra, es mondek: Nem öllek meg teged fegyverrel;

2:9 Te azonban ne hagyd őt büntetes nelkül, es mivel eszes ferfiu vagy, tudod, mit kelljen cselekedned vele, hogy az ő venseget verrel bocsassad a koporsoba.

2:10 Azutan elaludt David az ő atyaival, es eltemettetek a David varosaban.

2:11 Az idő pedig, a melyben uralkodek David Izraelen, negyven esztendő. Hebronban uralkodek het esztendeig, Jeruzsalemben pedig uralkodek harmincharom esztendeig.

2:12 Azutan Salamon ült Davidnak, az ő atyjanak kiralyi szekibe, es megerősödek az ő kiralyi birodalma felette igen.

2:13 De Adonia, a Haggit fia bemene Bethsabehoz, a Salamon anyjahoz, es az monda: Bekesseges-e a te jöveteled? Ki felele: Bekesseges.

2:14 És monda: Beszedem volna veled. Monda az: Szolj.

2:15 Akkor monda [Adonia:] Te tudod, hogy az orszag az enyem vala, es az egesz Izrael ream nez vala, hogy en uralkodjam; de elvetetek az orszag tőlem, es lőn az en atyamfiae, mert az Úrtol adattatek neki.

2:16 Most egy kerest kerek tőled, ne szegyenitsd meg orczamat. Az pedig monda: Beszelj!

2:17 És monda: Beszelj, kerlek Salamon kiralylyal; mert ő a te keresedet meg nem veti, hogy adja nekem a Sunemből valo Abisagot felesegül.

2:18 Felele Bethsabe: Jol van, majd szolok melletted a kiralynak.

2:19 És bemene Bethsabe Salamon kiralyhoz, hogy beszeljen vele Adonia erdekeben; es felkele a kiraly, es elebe menven meghajta magat előtte, es leüle kiralyi szekibe; es szeket tetete a kiraly anyjanak, hogy üljön az ő jobbkeze felől.

2:20 És monda [Bethsabe]: Egy kis kerest kerek tőled, ne szegyenitsd meg orczamat. És monda neki a kiraly: Kerj edes anyam; mert nem szegyenitem meg orczadat.

2:21 Monda ő: Adassek a Sunemből valo Abisag Adonianak, a te testverednek felesegül.

2:22 Akkor felele Salamon kiraly, es monda az ő anyjanak: De miert kered te a Sunembeli Abisagot Adonianak? Kerjed neki az orszagot is; mert ő az en batyam, es vele [egyetert] Abjatar pap, es Joab, a Seruja fia.

2:23 És megesküvek Salamon kiraly az Úrra, mondvan: Úgy cselekedjek velem az Isten, es ugy segeljen, hogy Adonia a sajat elete ellen szolotta ezt a beszedet!

2:24 Most azert el az Úr, a ki megerősitett engem es ültetett engem az en atyamnak, Davidnak kiralyi szekibe, es a ki hazat szerzett nekem, a mint megmondotta volt: ma Adonianak meg kell halnia!

2:25 Elkülde azert Salamon kiraly Benajat, a Jojada fiat, a ki levaga őt, es meghala.

2:26 Abjatar papnak pedig monda a kiraly: Menj el Anathotba, a te joszagodba, mert halalnak fia vagy; de ma meg nem öletlek, mivel te hordoztad az Úr Istennek ladajat David, az en atyam előtt, es mivel az en atyamnak minden nyomorusagaiban reszes voltal.

2:27 És kiűze Salamon Abjatart, hogy ne legyen az Úrnak papja, hogy beteljesedjek az Úrnak beszede, a melyet szolott vala az Éli haza felől Siloban.

2:28 És eljutott ez a hir Joabhoz, mert Joab Adoniahoz hajlott vala, noha azelőtt nem hajlott vala Absolonhoz, es elfuta Joab az Úrnak satoraba, es megfoga az oltarnak szarvait.

2:29 Hirül adak pedig Salamon kiralynak, hogy Joab az Úrnak satorahoz futott, es ime az oltar mellett all. Ekkor elkülde Salamon Benajat, a Jojada fiat, mondvan: Menj el, vagd le őt.

2:30 Mikor pedig Benaja az Úrnak satorahoz ert, monda neki: Ezt mondja a kiraly: Jőjj ki. Kinek felele [Joab]: Nem, itt akarok meghalni. És megvive Benaja a kiralynak e dolgot, mondvan: Így szolott Joab es igy felelt nekem.

2:31 És monda neki a kiraly: Cselekedjel ugy, a mint szolott; vagd le őt es temesd el, hogy elvedd az artatlan vert, a melyet kiontott Joab, en rolam es az en atyamnak hazarol.

2:32 És forditsa az Úr az ő fejere az ő veret, a miert nalanal igazabb es jobb ket ferfira tamadott, es megöle őket fegyverrel az en atyamnak, Davidnak tudta nelkül, [tudniillik] Abnert, Nernek fiat, az Izrael seregenek fővezeret es Amasat, Jeternek fiat, Juda vitezeinek fővezeret.

2:33 Ezeknek a vere terjen Joab fejere es az ő magvanak fejere mindörökke: Davidnak pedig es az ő magvanak es az ő hazanak es kiralyi szekenek bekessege legyen az Úrtol mindörökke.

2:34 És elmene Benaja, Jojada fia, es rea rohanvan megöle őt; es eltemettetek az ő hazaban, a pusztaban.

2:35 Rendele pedig a kiraly a Jojada fiat ő helyette a sereg föle, es Sadok papot rendele a kiraly Abjatar helyett.

2:36 És elkülde a kiraly, es magahoz hivata Semeit, es monda neki: Épits hazat magadnak Jeruzsalemben es lakjal ott; es onnet ne menj ki se ide, se tova.

2:37 Mert valamely nap kimenendesz, es altalmenendesz a Kidron patakjan, tudd meg, hogy meg kell halnod, a te vered leszen tennen fejeden.

2:38 És monda Semei a kiralynak: Tetszik nekem e beszed; a mikepen szolott az en uram, a kiraly, a kepen cselekeszik a te szolgad; es sok ideig lakek Semei Jeruzsalemben.

2:39 Lőn azonban harom esztendő mulva, hogy Semeinek ket szolgaja elszökött Ákishoz, Maaka fiahoz, a Gathbeli kiralyhoz; es hirül adak Semeinek, mondvan: Íme a te szolgaid Gathban [vannak].

2:40 Ekkor felkelt Semei, es megnyergele szamarat, es elmene Gathba Ákishoz, hogy megkeresse az ő szolgait. Oda erven Semei, meghoza szolgait Gathbol.

2:41 Hirül adak pedig Salamonnak, hogy elment Semei Jeruzsalemből Gathba, es haza jött.

2:42 Akkor elkülde a kiraly, es magahoz hivata Semeit, es monda neki: Nemde esküvessel kenyszeritettelek-e teged az Úrra, es bizonysagot tettem neked, ezt mondvan: Valamely napon kimenendesz, s ide s tova menendesz, bizonynyal tudjad, hogy meghalsz; es azt mondad nekem: Tetszik e beszed, megertettem.

2:43 Miert nem tartottad hat meg az Úr előtt valo esküvest, es a parancsolatot, a melyet neked parancsoltam?

2:44 Monda annakfelette a kiraly Semeinek: Te tudod mindazt a gonoszsagot, a melyről a te szived bizonysag, es a melyet atyammal Daviddal cselekedtel: az Úr most mindazt a gonoszsagot a sajat fejedre forditotta.

2:45 Salamon kiraly pedig aldott leszen, es Davidnak kiralyi szeke leszen allando az Úr előtt mindörökke.

2:46 És parancsola a kiraly Benajanak, a Jojada fianak, a ki elmene, es levaga [Semeit], es meghala. És az orszag megerősödek Salamon kezeben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase