Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

9:1 Halljad Izrael, te altalmegy ma a Jordanon, hogy bemenven, öröksegül birj naladnal nagyobb es erősebb nepeket, nagy es az egig megerősitett varosokat;

9:2 Nagy es szalas nepet, Anak-fiakat, a kikről magad is tudod es magad is hallottad: kicsoda allhat meg Anak fiai előtt?

9:3 Tudd meg azert e mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, a ki atmegy előtted mint emesztő tűz, ő törli el azokat, es ő alazza meg azokat te előtted; es kiűzöd, es hamar elveszted őket, a mikepen az Úr megmondotta neked.

9:4 Mikor azert kiűzi az Úr, a te Istened azokat te előled, ne szolj a te szivedben, mondvan: Az en igazsagomert hozott be engem az Úr, hogy öröksegül birjam ezt a földet; holott e nepeket az ő istentelensegökert űzi ki te előled az Úr;

9:5 Nem a te igazsagodert, sem a te szivednek igaz voltaert megy te be az ő földük birasara; hanem az Úr, a te Istened e nepeknek istentelensegeert űzi ki őket előled, hogy megerősitse az igeretet, a mely felől megesküdt az Úr a te atyaidnak: Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak.

9:6 Tudd meg azert, hogy az Úr, a te Istened nem a te igazsagodert adja neked ezt a jo földet birtokul, mert kemeny nyaku nep vagy te!

9:7 Emlekezzel meg rola, es el ne felejtsed azokat, a mikkel haragra inditottad az Urat, a te Istenedet a pusztaban! A naptol fogva, a melyen kijöttel Égyiptom földeből, mind addig, miglen e helyre jutottatok, az Úr ellen tusakodtatok vala.

9:8 Mar a Horeben haragra inditatok az Urat, es annyira megharaguvek reatok az Úr, hogy el akara veszteni titeket.

9:9 Mikor felmegyek vala a hegyre, hogy atvegyem a kőtablakat, a szövetsegnek tablait, a melyet az Úr kötött vala veletek, es a hegyen maradtam vala negyven nap es negyven ejjel: kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam vala.

9:10 Akkor atada nekem az Úr a ket kőtablat, a melyek az Isten ujjaval valanak beirva, es rajtok valanak mind amaz igek, a melyeket mondott vala az Úr nektek a hegyen a tűz közepeből, a gyülekezesnek napjan.

9:11 És mikor a negyven nap es negyven ej elmultaval atada az Úr nekem a ket kőtablat, a szövetsegnek tablait;

9:12 Akkor monda az Úr nekem: Kelj fel, hamar menj innen ala; mert elvetemedett a te neped, a kit kihoztal Égyiptombol; hamar eltertek az utrol, a melyet parancsoltam vala nekik, öntött balvanyt keszitettek magoknak.

9:13 Ismet szola nekem az Úr, mondvan: Lattam e nepet, es bizony kemeny nyaku nep ez!

9:14 Hagyj beket nekem, hadd pusztitsam el őket, es töröljem el az ő nevöket az eg alol, es teszlek teged ennel nagyobb es erősebb neppe!

9:15 Megfordulek azert, es alajövek a hegyről, a hegy pedig tűzzel eg vala, es a szövetsegnek ket tablaja az en ket kezemben vala.

9:16 És mikor latam, hogy ime vetkeztetek vala az Úr ellen, a ti Istenetek ellen; öntött borjut csinaltatok vala magatoknak; hamar letertetek vala az utrol, a melyet az Úr parancsolt vala nektek:

9:17 Akkor megragadam a ket tablat, es elhajitam a ket kezemből, es összetörem azokat a ti szemeitek lattara.

9:18 És leborulek az Úr előtt, mint annakelőtte, negyven nap es negyven ejjel, kenyeret nem ettem es vizet sem ittam; minden ti bűnötökert, a melyeket elkövettetek vala, azt cselekedven, a mi gonosz az Úr előtt, hogy ingereljetek őt.

9:19 Mert felek vala a haragtol es busulastol, a melylyel ti reatok ugy megharagudt vala az Úr, hogy el akart vala pusztitani titeket. És meghallgata az Úr engem akkor is.

9:20 Áronra is igen megharagudt vala az Úr, es el akara őt is pusztitani; de ugyanakkor imadkozam Áronert is.

9:21 A ti bűnötöket pedig, a borjut, a melyet keszitettetek, megragadam, es megegetem azt tűzzel; es összetörem azt, jol megőrölven, mignem porra morzsolodek, azutan bevetem annak porat a patakba, a mely a hegyről foly vala ala.

9:22 És Thaberaban, Massaban, es Kibrot- Taavaban is haragra inditatok az Urat.

9:23 És mikor az Úr elküldött vala titeket Kades-Barneabol, mondvan: Menjetek fel, es birjatok öröksegül a földet, a melyet nektek adtam: akkor is tusakodtatok vala az Úrnak, a ti Isteneteknek beszede ellen, nem hittetek neki, es nem hallgattatok az ő szavara.

9:24 Tusakodok voltatok az Úr ellen, a miota ismerlek titeket.

9:25 És leborulek az Úr előtt azon a negyven napon es negyven ejjel, a melyeken leborultam vala; mert azt mondotta vala az Úr, hogy elveszt titeket.

9:26 Akkor imadkozam az Úrhoz, es mondek: Uram, Isten! ne rontsd meg a te nepedet, es a te öröksegedet, a kit a te nagysagoddal szabaditottal meg, a kit erős kezzel hoztal ki Égyiptombol.

9:27 Emlekezzel meg a te szolgaidrol: Ábrahamrol, Izsakrol es Jakobrol; ne nezzed e nepnek kemenyseget, istentelenseget es bűnet!

9:28 Hogy ne mondja a föld [nepe], a honnet kihoztal minket: mivelhogy az Úr nem vihette be őket a földre, a melyet igert volt nekik, es mivelhogy gyűlölte őket, azert hozta ki őket, hogy megölje őket a pusztaban.

9:29 Pedig ők a te neped es a te örökseged, a melyet kihoztal a te nagy erőddel, es a te kinyujtott karoddal!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase