Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

7:1 Mikor bevisz teged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemenendő vagy, hogy birjad azt; es sok nepet kiűz te előled a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, es a Jebuzeust: hetfele nepet, naladnal nagyobbakat es erősebbeket;

7:2 És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, es megvered őket: mindenestől veszitsd ki őket; ne köss velök szövetseget, es ne könyörülj rajtok.

7:3 Sogorsagot se szerezz ő velök, a leanyodat se adjad az ő fioknak, es az ő leanyukat se vegyed a te fiadnak;

7:4 Mert elpartoltatja a te fiadat en tőlem, es idegen isteneknek szolgalnak; es felgerjed az Úrnak haragja reatok, es hamar kipusztit titeket.

7:5 Hanem igy cselekedjetek velök: Oltaraikat rontsatok le, oszlopaikat törjetek össze, berkeiket vagjatok ki, faragott kepeiket pedig tűzzel egessetek meg.

7:6 Mert az Úrnak, a te Istenednek szent nepe [vagy] te; teged valasztott az Úr, a te Istened, hogy sajat nepe legy neki, minden nep közül e föld szinen.

7:7 Nem azert szeretett titeket az Úr, sem nem azert valasztott titeket, hogy minden nepnel többen volnatok; mert ti minden nepnel kevesebben vagytok;

7:8 Hanem mivel szeretett titeket az Úr, es hogy megtartsa az esküt, a melylyel megesküdt volt a ti atyaitoknak; [azert] hozott ki titeket az Úr hatalmas kezzel, es szabaditott meg teged a szolgasagnak hazabol, az egyiptombeli Farao kiralynak kezeből.

7:9 És [hogy] megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, ő az Isten, a hivseges Isten, a ki megtartja a szövetseget es az irgalmassagot ezeriziglen azok irant, a kik őt szeretik, es az ő parancsolatait megtartjak.

7:10 De megfizet azoknak szemely szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztven őket; nem keslekedik az ellen, a ki gyűlöli őt, megfizet annak szemely szerint.

7:11 Tartsd meg azert a parancsolatot, a rendeleseket es vegzeseket, a melyeket en e mai napon parancsolok neked, hogy azokat cselekedjed.

7:12 Ha pedig engedelmeskedtek e vegzeseknek, es megtartjatok, es teljesititek azokat: az Úr, a te Istened is megtartja neked a szövetseget es irgalmassagot, a mely felől megesküdött a te atyaidnak.

7:13 És szeretni fog teged, es megald teged, es megsokasit teged; es megaldja a te mehednek gyümölcset, a te földednek gyümölcset: gabonadat, mustodat es olajodat; teheneid fajzasat es juhaidnak elleset azon a földön, a mely felől megesküdt a te atyaidnak, hogy neked adja azt.

7:14 Áldottabb leszesz minden nepnel; nem leszen közötted magtalan ferfi es asszony, sem barmaid között [meddő.]

7:15 És tavol tart az Úr te tőled minden betegseget, es Égyiptomnak minden gonosz nyavalyajat, a melyeket ismersz; nem veti azokat te read, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek teged.

7:16 És megemeszted mind a nepeket, a melyeket neked ad az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nekik, es ne tiszteld az ő isteneit; mert tőr gyanant [volna] az neked.

7:17 Ha azt mondod a te szivedben: Többen vannak e nepek, mint en, mikepen űzhetem en ki őket?

7:18 Ne felj tőlök; emlekezzel meg csak azokrol, a miket cselekedett az Úr, a te Istened a Faraoval es mind az egyiptombeliekkel:

7:19 A nagy kisertesekről, a melyeket lattak a te szemeid, es a jelekről es csudakrol; az erős kezről, es a kinyujtott karrol, a melylyel kihozott teged az Úr, a te Istened! Így cselekeszik az Úr, a te Istened minden neppel, a melytől te felsz.

7:20 Sőt meg a darazsokat is rajok bocsatja az Úr, a te Istened mind addig, miglen elvesznek azok is, a kik megmaradtak, es a kik elrejtőztek te előled.

7:21 Ne rettenj meg azok előtt, mert közötted van az Úr, a te Istened, nagy es rettenetes Isten!

7:22 És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e nepeket te előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztitanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!

7:23 De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, es nagy romlassal rontja meg őket, miglen elvesznek.

7:24 Az ő kiralyaikat is kezedbe adja, hogy eltöröljed az ő nevöket az eg alol; senki ellened nem allhat, miglen elveszted őket.

7:25 Az ő isteneiknek faragott kepeit tűzzel egesd meg; az azokon levő ezüstöt es aranyat meg ne kivand, es magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne essel miatta; mert utalatossag az az Úr előtt, a te Istened előtt.

7:26 Útalatossagot pedig ne vigy be a te hazadba, hogy atokka [ne] legy, mint az, [hanem] megvetven vesd meg azt, es utalvan utald meg azt, mert atkozott.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase