Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

1:1 Ezek az igek, a melyeket szolott Mozes az egesz Izraelnek, a Jordanon tul a pusztaban, a mezősegen, a Veres tenger elleneben, Paran es Tofel, es Laban es Haczeroth, es Dizahab között.

1:2 Tizenegy napi jaroföldön Horebtől fogva, a Szeir hegyenek menve, Kades-Barneaig.

1:3 Lőn pedig a negyvenedik esztendőben, a tizenegyedik honapban, a honapnak első napjan, szola Mozes az Izrael fiainak mind a szerint, a mint parancsolt vala az Úr neki azok felől.

1:4 Minekutana megverte vala Szihont az Emoreusok kiralyat, a ki lakik vala Hesbonban, es Ógot, Basannak kiralyat Edreiben, a ki lakik vala Astharotban:

1:5 A Jordanon tul, a Moab földen, kezde Mozes magyarazni ezt a törvenyt, mondvan:

1:6 Az Úr, a mi Istenünk szolott nekünk a Horeben, ezt mondvan: Eleg ideig laktatok e hegy alatt;

1:7 Forduljatok meg, es induljatok, es menjetek az Emoreusok hegyere, es annak minden szomszed videkere, a mezősegen, es a hegyes-völgyes földön, es del fele, es a tengernek partjan, a Kananeusok földere es a Libanusra, a nagy folyovizig, az Eufrates folyoig.

1:8 Íme előtökbe adtam a földet; menjetek be, es birjatok azt a földet, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyaitoknak, Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak, hogy nekik adja, es ő utanok az ő magvoknak.

1:9 És szolottam vala nektek abban az időben, ezt mondvan: Nem viselhetlek egymagam titeket;

1:10 Az Úr, a ti Istenetek megsokasitott titeket elannyira, hogy oly sokan vagytok ti most, mint az egnek csillagai.

1:11 Az Úr, a ti atyaitoknak Istene szaporitson meg titeket ezerszerte is inkabb mint most vagytok, es aldjon meg titeket, a mikepen igerte nektek!

1:12 Mikepen viselhetnem en egymagam a terheiteket es a ti bajaitokat es a ti pereiteket?

1:13 Valaszszatok magatoknak bölcs, ertelmes es a ti törzseitekben ismeretes ferfiakat, es en azokat előljaroitokka teszem.

1:14 És feleletek nekem, es mondatok: Jo dolog, a mit mondal, hogy miveled azt.

1:15 Vevem azert a ti törzseiteknek főbbjeit, a bölcs es ismeretes ferfiakat, es tevem őket előljaroitokka: ezredesekke, szazadosokka, ötvenedesekke, tizedesekke es tiszttartokka, a ti törzseitek szerint.

1:16 És megparancsolam abban az időben a ti biraitoknak, mondvan: Hallgassatok ki atyatokfiait, es iteljetek igazsagosan mindenkit, az ő atyjafiaival es jövevenyeivel egyben.

1:17 Ne legyetek szemelyvalogatok az iteletben: kicsinyt ugy, mint nagyot hallgassatok ki; ne feljetek senkitől, mert az itelet az Istene; a mi pedig neheznek tetszik nektek, en előmbe hozzatok, es en meghallgatom azt.

1:18 És megparancsoltam nektek abban az időben mindent, a mit cselekedjetek.

1:19 Azutan elindulank a Horebtől, es bejartuk ama nagy es rettenetes pusztat, a melyet lattatok, az Emoreusok hegyenek menve, a mikepen parancsolta volt az Úr, a mi Istenünk nekünk; es eljutank Kades-Barneahoz.

1:20 És mondam nektek: Eljutottatok az Emoreusok hegyeig, a melyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk.

1:21 Íme elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, birjad azt, a mikepen megmondotta az Úr, a te atyaidnak Istene neked; ne felj, es meg ne rettenj!

1:22 Ti pedig mindnyajan hozzam jarulatok es mondatok: Küldjünk embereket előre, hogy kemleljek meg nekünk azt a földet, es hozzanak nekünk hirt az ut felől, a melyen felmenjünk, es a varosok felől, a melyekbe bevonuljunk.

1:23 És tetszek nekem ez a beszed, es vevek közületek tizenket ferfiut, minden törzsből egyet-egyet.

1:24 És fordulanak es felmenenek a hegyre, es eljutanak az Eskol völgyeig, es kikemlelek azt.

1:25 És vőnek kezeikbe annak a földnek gyümölcseből, es ala hozak hozzank, es hirt hozanak nekünk es mondanak: Jo az a föld, a melyet az Úr, a mi Istenünk ad nekünk.

1:26 De ti nem akartatok felmenni; hanem partot ütetek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen.

1:27 És zugolodatok a ti satoraitokban, es mondatok: mivelhogy gyűlöl minket az Úr, azert hozott ki minket Égyiptom földeből, hogy adjon minket az Emoreus kezebe, es elpusztitson minket.

1:28 Hova mennenk fel mi? A mi atyankfiai megrettentek a mi sziveinket, mondvan: Az a nep nagyobb es szalasabb nalunknal; a varosok nagyok es megerősittettek az egig; meg Anak fiakat is lattunk ott!

1:29 Akkor mondam nektek: Ne rettegjetek es ne feljetek azoktol;

1:30 Az Úr, a ti Istenetek, a ki előttetek megy, ő hadakozik ti erettetek mind a szerint, a mint cselekedett vala veletek Égyiptomban a ti szemeitek előtt;

1:31 És a pusztaban, a hol lattad, hogy ugy hordozott teged az Úr, a te Istened, a mikepen hordozza az ember az ő fiat, mind az egesz uton, a melyen jartatok, mig jutatok e helyre.

1:32 Mindazaltal nem hivetek az Úrnak, a ti Isteneteknek.

1:33 A ki előttetek jar vala az uton, hogy helyet szemeljen ki nektek, a hol taborozzatok, ejjel tűzben, hogy megmutassa nektek az utat, a melyen jarjatok, es felhőben nappal.

1:34 Meghalla pedig az Úr beszedetek szavat, es megharaguvek, es megesküvek, mondvan:

1:35 E gonosz nemzetsegből valo emberek közül egy sem latja meg azt a jo földet, a mely felől megesküdtem, hogy a ti atyaitoknak adom;

1:36 Kiveve Kalebet, a Jefunne fiat; ő meglatja azt, es ő neki adom azt a földet, a melyet tapodott, es az ő fiainak, mert tökeletesseggel követte az Urat.

1:37 Meg en ream is megharaguvek az Úr miattatok, mondvan: Te sem megy oda be!

1:38 Jozsue, a Nun fia, a ki all te előtted, ő megy be oda; azert biztassad őt, mert ő osztja el az örökseget Izraelnek.

1:39 És a ti kicsinyeitek, a kikről szolatok hogy predaul lesznek, es a ti fiaitok, a kik nem tudnak most sem jot, sem gonoszt, azok mennek be oda, mert nekik adom azt, es ők birjak azt.

1:40 Ti pedig forduljatok vissza, es induljatok a pusztaba, a Veres tenger fele.

1:41 És azt feleletek, es azt mondatok nekem: Vetkeztünk az Úr ellen, mi felmegyünk es hadakozunk mind a szerint, a mint parancsolta nekünk az Úr, a mi Istenünk! És felövezetek magatokat, kiki az ő harczi eszközeivel, es keszek valatok felmenni a hegyre.

1:42 Monda pedig az Úr nekem: Mondd meg nekik: Ne menjetek fel, es ne harczoljatok, mert nem vagyok közöttetek: hogy meg ne verettessetek a ti ellensegeitektől.

1:43 És megmondam nektek, de nem hallgattatok [ram], hanem partot ütöttetek az Úr parancsolata ellen, es vakmerősködetek, es felmenetek a hegyre.

1:44 De kijöve az Emoreus, a ki lakik vala azon a hegyen, ti ellenetek, es megkergetenek titeket, mint a mehek szoktak cselekedni, es vagdaltak vala titeket Szeirtől Hormaig.

1:45 És visszateretek onnet, es siratok az Úr előtt, de nem hallgata meg az Úr a ti szavatokat, es nem figyele ratok.

1:46 És sok időn at lakozatok Kadesben, a meddig ott lakozatok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase