Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

6:1 Az Úr pedig monda Mozesnek: Majd meglatod mit cselekszem a Faraoval; mert hatalmas kez miatt kell őket elbocsatani es hatalmas kez miatt űzi el őket az ő földeről.

6:2 Az Isten pedig szola Mozeshez es monda neki: Én vagyok az Úr.

6:3 Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak ugy jelentem meg mint mindenhato Isten, de az en Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.

6:4 Szövetseget is kötöttem velek, hogy nekik adom a Kanaan földet, az ő tartozkodasuk földet, a melyen tartozkodjanak.

6:5 Fohaszkodasat is meghallottam az Izrael fiainak a miatt, hogy az Égyiptombeliek szolgalatra szoritjak őket, megemlekeztem az en szövetsegemről.

6:6 Annakokaert mondd meg az Izrael fiainak: Én vagyok az Úr es kiviszlek titeket Égyiptom nehez munkai alol es megszabaditlak titeket az ő szolgalatjoktol es megmentlek titeket kinyujtott karral es nagy büntető iteletek altal.

6:7 És nepemme fogadlak titeket s Istentekke leszek nektek es megtudjatok, hogy en vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehez munkai alol.

6:8 És beviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak adom azt, es nektek adom azt öröksegül, en az Úr.

6:9 Ekepen szola Mozes az Izrael fiaihoz; de nem hallgatanak Mozesre, a kislelkűseg es a kemeny szolgalat miatt.

6:10 Az Úr pedig szola Mozeshez mondvan:

6:11 Eredj be, szolj a Faraonak, Égyiptom kiralyanak, hogy bocsassa el Izrael fiait az ő földeről.

6:12 Mozes pedig szola az Úr előtt, mondvan: Íme Izrael fiai nem hallgatnak ream, hogy hallgatna hat ream a Farao, holott en nehez ajku vagyok?

6:13 És szola az Úr Mozeshez es Áronhoz es rendele őket Izrael fiaihoz es a Faraohoz, Égyiptom kiralyahoz, hogy hozzak ki az Izrael fiait Égyiptom földeről.

6:14 Ezek atyaik hazanepenek fejei: Rubennek, Izrael elsőszülöttenek fiai: Khanokh, Pallu, Kheczron es Karmi. Ezek a Ruben nemzetsegei.

6:15 Simeon fiai pedig: Jemuel, Jamin, Óhad, Jakin, Czohar es Saul, a kanaanbeli asszony fiai. Ezek a Simeon nemzetsegei.

6:16 Ezek pedig a Levi fiainak nevei az ő születesök szerint: Gerson, Kehat es Merari. Levi eletenek esztendei pedig: szaz harminczhet esztendő.

6:17 Gerson fiai: Libni, Simhi, az ő nemzetsegeik szerint.

6:18 Kehat fiai pedig: Amram, Jiczhar, Khebron es Huzziel. Kehat eletenek esztendei pedig: szaz harminczharom esztendő.

6:19 Merari fiai pedig: Makhli es Musi. Ezek a Levi nemzetsegei az ő születesök szerint.

6:20 Amram pedig felesegűl veve maganak Jokebedet, atyjanak hugat s ez szűle neki Áront es Mozest. Amram eletenek esztendei pedig szaz harminczhet esztendő.

6:21 Jiczhar fiai pedig: Korakh, Nefeg es Zikri.

6:22 Huzziel fiai pedig: Misael, Elczafan es Szithri.

6:23 Áron pedig felesegűl veve maganak Elisebat, Aminadab leanyat, Nakhson hugat s ez szűle neki Nadabot, Abihut, Eleazart es Ithamart.

6:24 Korakh fiai pedig: Asszir, Elkanah es Abiaszaf. Ezek a Korakh nemzetsegei.

6:25 Eleazar pedig az Áron fia, a Putiel leanyai közűl vőn maganak feleseget s ez szűle neki Fineast. Ezek a Levitak atyainak fejei az ő nemzetsegeik szerint.

6:26 Ez Áron es Mozes, a kiknek monda az Úr: Hozzatok ki az Izrael fiait Égyiptom földeről, az ő seregeik szerint.

6:27 Ők azok, a kik szoltak a Faraonak Égyiptom kiralyanak, hogy kihozhassak az Izrael fiait Égyiptombol. Ez Mozes es Áron.

6:28 És lőn a mikor szola az Úr Mozesnek Égyiptom földen.

6:29 Így szola az Úr Mozesnek, mondvan: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraonak Égyiptom kiralyanak mindazt, a mit en szolok neked.

6:30 Mozes pedig monda az Úr előtt: Íme en nehez ajaku vagyok, hogy hallgatna ream a Farao?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase