Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

19:1 Mikor a ket angyal estere Sodomaba jutott, Lot Sodoma kapujaban űl vala, es a mint meglata őket Lot, felkele elejök, es arczczal a földre borula.

19:2 És monda: Íme en Uraim kerlek, terjetek be a ti szolgatok hazahoz, es haljatok ott, es mossatok meg labaitokat; reggel koran felkelhettek es indulhattok utatokra. Azok pedig mondanak: Nem, hanem az utczan halunk meg.

19:3 De nagyon unszola őket, es beterenek hozza, es bemenenek az ő hazaba; ő pedig szerze nekik vendegseget, es pogacsat is süte, es evenek.

19:4 Lefekvesök előtt a varos ferfiai, Sodoma ferfiai körűlvevek a hazat, ifja, örege, mind az egesz közseg egytől egyig.

19:5 És szolitak Lotot, mondvan neki: Hol vannak a ferfiak, a kik te hozzad jövenek az ejjel? Hozd ki azokat mi hozzank, hadd ismerjük őket.

19:6 És kimene Lot ő hozzajok az ajto eleibe, es bezara maga utan az ajtot.

19:7 És monda: Kerlek atyamfiai, ne cselekedjetek gonoszsagot.

19:8 Íme van ennekem ket leanyom, a kik meg nem ismertek ferfiat, kihozom azokat ti hozzatok, es cselekedjetek velök a mint nektek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csinaljatok semmit, mivelhogy az en hajlekom arnyeka ala jöttenek.

19:9 Azok pedig mondanak: Eredj el innen. Ismet mondanak: Ez egy maga nalunk a jöveveny s ő szabja a törvenyt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És rea rohananak a ferfiura, Lotra, felette igen, es azon valanak, hogy betörik az ajtot.

19:10 De kinyujtak azok a ferfiak kezeiket, es bevonak Lotot magokhoz a hazba es bezarak az ajtot.

19:11 Az embereket pedig, kik a haz ajtaja előtt valanak, vaksaggal verek meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfaradanak az ajto kereseseben.

19:12 És mondanak a ferfiak Lotnak: Ki van meg itt hozzad tartozo? vődet, fiaidat es leanyaidat, es mindenedet, a mi a tied a varosban, vidd ki e helyből.

19:13 Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kialtasa nagyra nőtt az Úr előtt; es az Úr küldött minket, hogy elveszitsük ezt.

19:14 Kimene azert Lot, es szola az ő vőinek, kik az ő leanyait elvettek vala, es monda: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e varost; de az ő vőinek ugy tetszek, mintha trefalna.

19:15 És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lotot, mondvan: Kelj fel, vedd a te felesegedet es jelenlevő ket leanyodat, hogy el ne veszsz a varosnak bűne miatt.

19:16 Mikor pedig kesedelmeskedek, megragadak a ferfiak az ő kezet es az ő felesegenek kezet es ket leanya kezet, az Úrnak iranta valo irgalmabol, es kivivek őt: es ott hagyak a varoson kivül.

19:17 És lőn mikor kivivek őket, monda az [egyik:] Mentsd meg a te eletedet, hatra ne tekints, es meg ne allj a környeken; a hegyre menekülj, hogy el ne veszsz.

19:18 És monda Lot nekik: Ne oh Uram!

19:19 Íme a te szolgad kegyelmet talalt te előtted, es nagy a te irgalmassagod, melyet mutattal irantam, hogy eletemet megtartotta: de en nem menekűlhetek a hegyre, nehogy utolerjen a veszedelem, es meghaljak.

19:20 Ímhol az a varos közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd menekűljek kerlek oda, lam kicsiny az; es en eletben maradok.

19:21 Monda azert neki: Ím tekintek rad e dologban is, es nem pusztitom el a varost, a melyről szolottal.

19:22 Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, mig oda nem ersz. Azert neveztek annak a varosnak nevet Czoarnak.

19:23 A nap feljött vala a földre, mikor Lot Czoarba ere.

19:24 És bocsata az Úr Sodomara es Gomorara kenköves es tüzes esőt az Úrtol az egből.

19:25 És elsűlyeszte ama varosokat, es azt az egesz videket, es a varosok minden lakosait, es a föld növenyeit is.

19:26 És hatra tekinte az ő felesege, es sobalvanynya lőn.

19:27 Ábraham pedig reggel arra a helyre indula, a hol az Úr szine előtt allott vala.

19:28 És tekinte Sodoma es Gomora fele, es az egesz környek földje fele; es lata, es ime felszalla a földnek füstje, mint a kemencze füstje.

19:29 És lőn mikor elveszte Isten annak a környeknek varosait, megemlekezek az Isten Ábrahamrol, es kikülde Lotot a veszedelemből, mikor elsűlyeszte a varosokat, a melyekben lakott vala Lot.

19:30 Lot pedig felmene Czoarbol, es letelepedek a hegyen, es vele együtt az ő ket leanya is, mert fel vala Czoarban lakni; lakozek tehat egy barlangban ő es az ő ket leanya.

19:31 És monda a nagyobbik a kisebbiknek: A mi atyank megvenhedett, es nincsen a földön ferfiu, a ki mi hozzank bejöhetne az egesz föld szokasa szerint.

19:32 Jer, adjunk bort inni a mi atyanknak, es haljunk ő vele, es tamaszszunk magot a mi atyanktol.

19:33 Adanak azert inni bort az ő atyjoknak azon ejszaka, es bemene a nagyobbik, es hala az ő atyjaval, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekveseről, sem fölkeleseről.

19:34 És lőn masodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Íme a mult ejjel en haltam atyammal, adjunk neki bort inni ez ejjel is, es menj be te, halj vele, es tamaszszunk magot a mi atyanktol.

19:35 Adanak azert azon ejszaka is az ő atyjoknak bort inni, es felkele a kisebbik is es vele hala; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekveseről, sem fölkeleseről.

19:36 És teherbe esenek Lot leanyai mindketten az ő atyjoktol.

19:37 És szűle a nagyobbik fiat, es neveze annak nevet Moabnak; ez a Moabitak atyja mind e mai napig.

19:38 A kisebbik is fiat szűle es neveze annak nevet Benamminak. Ez az Ammonitak atyja mind a mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase