Main Index: Hollands Statenvertaling

Spreuken van Salomo 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

19:1 De arme, in zijn oprechtheid wandelende, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is.

19:2 Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed; en die met de voeten haastig is, zondigt.

19:3 De dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren; en zijn hart zal zich tegen den HEERE vergrammen.

19:4 Het goed brengt veel vrienden toe; maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden.

19:5 Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal niet ontkomen.

19:6 Velen smeken het aangezicht des prinsen; en een ieder is een vriend desgenen, die giften geeft.

19:7 Al de broeders des armen haten hem; hoeveel te meer gaan zijn vrienden verre van hem! Hij loopt hen na met woorden, die niets zijn.

19:8 Die verstand bekomt, heeft zijn ziel lief; hij neemt de verstandigheid waar, om het goede te vinden.

19:9 Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugenen blaast, zal vergaan.

19:10 De weelde staat een zot niet wel; hoeveel te min een knecht te heersen over vorsten!

19:11 Het verstand des mensen vertraagt zijn toorn; en zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan.

19:12 Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.

19:13 Een zotte zoon is zijn vader grote ellende; en de kijvingen ener vrouw als een gestadig druipen.

19:14 Huis en goed is een erve van de vaderen; maar een verstandige vrouw is van den HEERE.

19:15 Luiheid doet in diepen slaap vallen; en een bedriegelijke ziel zal hongeren.

19:16 Die het gebod bewaart, bewaart zijn ziel; die zijn wegen veracht, zal sterven.

19:17 Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

19:18 Tuchtig uw zoon, als er nog hoop is; maar verhef uw ziel niet, om hem te doden.

19:19 Die groot is van grimmigheid, zal straf dragen; want zo gij hem uitredt, zo zult gij nog moeten voortvaren.

19:20 Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt.

19:21 In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan.

19:22 De wens des mensen is zijn weldadigheid; maar de arme is beter dan een leugenachtig man.

19:23 De vreze des HEEREN is ten leven; want men zal verzadigd zijnde vernachten; met het kwaad zal men niet bezocht worden.

19:24 Een luiaard verbergt de hand in den boezem, en hij zal ze niet weder aan zijn mond brengen.

19:25 Sla den spotter, zo zal de slechte kloekzinnig worden; en bestraf den verstandige, hij zal wetenschap begrijpen.

19:26 Wie den vader verwoest, of de moeder verjaagt, is een zoon, die beschaamd maakt, en schande aandoet.

19:27 Laat af, mijn zoon, horende de tucht, af te dwalen van de redenen der wetenschap.

19:28 Een Belialsgetuige bespot het recht; en de mond der goddelozen slokt de ongerechtigheid in.

19:29 Gerichten zijn voor de spotters bereid, en slagen voor den rug der zotten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase