Main Index: Hollands Statenvertaling

Spreuken van Salomo 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

10:1 De spreuken van Salomo. Een wijs zoon verblijdt den vader; maar een zot zoon is zijner moeder droefheid.

10:2 Schatten der goddeloosheid doen geen nut; maar de gerechtigheid redt van den dood.

10:3 De HEERE laat de ziel des rechtvaardigen niet hongeren; maar de have der goddelozen stoot Hij weg.

10:4 Die met een bedriegelijke hand werkt, wordt arm; maar de hand der vlijtigen maakt rijk.

10:5 Die in den zomer vergadert, is een verstandig zoon; maar die in den oogst vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

10:6 Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.

10:7 De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn; maar de naam der goddelozen zal verrotten.

10:8 Die wijs van hart is, neemt de geboden aan; maar die dwaas is van lippen, zal omgeworpen worden.

10:9 Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verkeert, zal bekend worden.

10:10 Die met het oog wenkt, richt smart aan; en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.

10:11 De mond des rechtvaardigen is een springader des levens; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.

10:12 Haat verwekt krakelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe.

10:13 In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden; maar op den rug des verstandelozen de roede.

10:14 De wijzen leggen wetenschap weg; maar den mond des dwazen is de verstoring nabij.

10:15 Des rijken goed is een stad zijner sterkte; de armoede der geringen is hun verstoring.

10:16 Het werk des rechtvaardigen is ten leven; de inkomst des goddelozen is ter zonde.

10:17 Het pad tot het leven is desgenen die de tucht bewaart; maar die de bestraffing verlaat, doet dwalen.

10:18 Die den haat bedekt, is van valse lippen, en die een kwaad gerucht voortbrengt, is een zot.

10:19 In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen weerhoudt, is kloek verstandig.

10:20 De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart der goddelozen is weinig waard.

10:21 De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.

10:22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk; en Hij voegt er geen smart bij.

10:23 Het is voor den zot als spel schandelijkheid te doen; maar voor een man van verstand, wijsheid te plegen.

10:24 De vreze des goddelozen, die zal hem overkomen; maar de begeerte der rechtvaardigen zal God geven.

10:25 Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.

10:26 Gelijk edik den tanden, en gelijk rook den ogen is, zo is de luie dengenen, die hem uitzenden.

10:27 De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort.

10:28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan.

10:29 De weg des HEEREN is voor den oprechte sterkte; maar voor de werkers der ongerechtigheid verstoring.

10:30 De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden; maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.

10:31 De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden.

10:32 De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase