Main Index: Hollands Statenvertaling

Spreuken van Salomo 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

6:1 Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt;

6:2 Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds.

6:3 Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste.

6:4 Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering;

6:5 Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.

6:6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs;

6:7 Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,

6:8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst.

6:9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?

6:10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;

6:11 Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

6:12 Een Belialsmens, een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds om;

6:13 Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren;

6:14 In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeedt te aller tijd kwaad; hij werpt twisten in.

6:15 Daarom zal zijn verderf haastelijk komen; hij zal schielijk verbroken worden, dat er geen genezen aan zij.

6:16 Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel:

6:17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;

6:18 Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;

6:19 Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.

6:20 Mijn zoon, bewaar het gebod uws vaders, en verlaat de wet uwer moeder niet.

6:21 Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals.

6:22 Als gij wandelt, zal dat u geleiden; als gij nederligt, zal het over u de wacht houden; als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.

6:23 Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;

6:24 Om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor het gevlei der vreemde tong.

6:25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat ze u niet vangen met haar oogleden.

6:26 Want door een vrouw, die een hoer is, komt men tot een stuk broods; en eens mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel.

6:27 Zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden?

6:28 Zal iemand op kolen gaan, dat zijn voeten niet branden?

6:29 Alzo die tot zijns naasten huisvrouw ingaat; al wie haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden.

6:30 Men doet een dief geen verachting aan, als hij steelt om zijn ziel te vullen, dewijl hij honger heeft;

6:31 En gevonden zijnde, vergeldt hij het zevenvoudig; hij geeft al het goed van zijn huis.

6:32 Maar die met een vrouw overspel doet, is verstandeloos; hij verderft zijn ziel, die dat doet;

6:33 Plage en schande zal hij vinden, en zijn smaad zal niet uitgewist worden.

6:34 Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.

6:35 Hij zal geen verzoening aannemen; en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenk vergroot.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase