Main Index: Hollands Statenvertaling

Spreuken van Salomo 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

3:1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.

3:2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.

3:3 Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw hals, schrijf zij op de tafel uws harten.

3:4 En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.

3:5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

3:6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

3:7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade.

3:8 Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

3:9 Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten;

3:10 Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, en uw perskuipen van most overlopen.

3:11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding;

3:12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.

3:13 Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die verstandigheid voortbrengt!

3:14 Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver, en haar inkomst dan het uitgegraven goud.

3:15 Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet te vergelijken.

3:16 Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer.

3:17 Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.

3:18 Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukzalig.

3:19 De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.

3:20 Door Zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druipen dauw.

3:21 Mijn zoon! laat ze niet afwijken van uw ogen; bewaar de bestendige wijsheid en bedachtzaamheid.

3:22 Want zij zullen het leven voor uw ziel zijn, en een aangenaamheid voor uw hals.

3:23 Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten.

3:24 Zo gij nederligt, zult gij niet schrikken; maar gij zult nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.

3:25 Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt.

3:26 Want de HEERE zal met uw hoop wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden.

3:27 Onthoud het goed van zijn meesters niet, als het in het vermogen uwer hand is te doen.

3:28 Zeg niet tot uw naaste: Ga heen, en kom weder, en morgen zal ik geven, dewijl het bij u is.

3:29 Smeed geen kwaad tegen uw naaste, aangezien hij met vertrouwen bij u woont.

3:30 Twist met een mens niet zonder oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan heeft.

3:31 Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.

3:32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

3:33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

3:34 Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.

3:35 De wijzen zullen eer beerven; maar elk een der zotten neemt schande op zich.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase