Main Index: Hollands Statenvertaling

Psalmen 103

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

103:1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.

103:6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.

103:7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.

103:8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

103:9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.

103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

103:14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

103:16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

103:17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

103:18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

103:19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

103:21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

103:22 Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase