Index: Danish Bible

Matthæus 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

24:1 Og Jesus gik ud, bort fra Helligdommen, og hans Disciple kom til ham for at vise ham Helligdommens Bygninger.

24:2 Men han svarede og sagde til dem: "Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten på Sten, som jo skal nedbrydes."

24:3 Men da han sad på Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: "Sig os, når skal dette ske? Og hvad er Tegnet på din Tilkommelse og Verdens Ende?"

24:4 Og Jesus svarede og sagde til dem: "Ser til, at ingen forfører eder!

24:5 Thi mange skulle på mit Navn komme og sige: Jeg er Kristus; og de skulle forføre mange.

24:6 Men I skulle få at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det må ske; men Enden er ikke endda.

24:7 Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.

24:8 Men alt dette er Veernes Begyndelse.

24:9 Da skulle de overgive eder til Trængsel og slå eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.

24:10 Og da skulle mange forarges og forråde hverandre og hade hverandre.

24:11 Og mange falske Profeter skulle fremstå og forføre mange.

24:12 Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.

24:13 Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.

24:14 Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.

24:15 Når I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, stå på hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)

24:16 da skulle de, som ere i Judæa, fly ud på Bjergene;

24:17 den, som er på Taget, stige ikke ned for at hente, hvad der er i hans Hus;

24:18 og den, som er på Marken, vende ikke tilbage før at hente sine Klæder!

24:19 Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!

24:20 Og beder om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller på en Sabbat;

24:21 thi der skal da være en Trængsel så stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme.

24:22 Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes.

24:23 Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skulle I ikke tro det.

24:24 Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstå og gøre store Tegn og Undergerninger, så at også de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.

24:25 Se, jeg har sagt eder det forud.

24:26 Derfor, om de sige til eder: Se, han er i Ørkenen, da går ikke derud; se. han er i Kamrene, da tror det ikke!

24:27 Thi ligesom Lynet udgår fra Østen og lyser indtil Vesten, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.

24:28 Hvor Ådselet er, der ville Ørnene samle sig.

24:29 Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Månen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.

24:30 Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.

24:31 Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.

24:32 Men lærer Lignelsen af Figentræet: Når dets Gren allerede er bleven blød,og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær.

24:33 Således skulle også I, når I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren.

24:34 Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgå, førend alle disse Ting ere skete.

24:35 Himmelen og Jorden skulle forgå, men mine Ord skulle ingenlunde forgå.

24:36 Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.

24:37 Og ligesom Noas dage vare, således skal Menneskesønnens Tilkommelse være.

24:38 Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden åde og drak, toge til Ægte og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken,

24:39 og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, således skal også Menneskesønnens Tilkommelse være.

24:40 Da skulle to Mænd være på Marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.

24:41 To Kvinder skulle male på Kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage.

24:42 Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders Herre kommer.

24:43 Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste. i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vågede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.

24:44 Derfor vorder også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.

24:45 Hvem er så den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?

24:46 Salig er den Tjener, hvem hans Herre, når han kommer, finder handlende således.

24:47 Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer.

24:48 Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,

24:49 og så begynder at slå sine Medtjenere og spiser og drikker med Drankerne,

24:50 da skal den Tjeners Herre komme på den Dag, han ikke venter, og i den Time, han ikke ved,

24:51 og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase