Index: Danish Bible

Første Krønikebog 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

24:1 Arons Sønner, delte i Skifter, var: Arons Sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar;

24:2 Nadab og Abihu døde før deres Fader uden at efterlade sig Sønoer, men Eleazar og Itamar fik Præsteværdigheden.

24:3 David tillige med Zadok af Eleazars Sønner og Ahimelek af Itamars Sønner inddelte dem efter deres Embedsskifter ved deres Tjeneste.

24:4 Og da det viste sig, at Eleazars Sønner havde flere Overhoveder end Itamars, delte de dem således, at Eleazars Sønner fik seksten Overhoveder over deres Fædrenebuse. Itamars Sønner otte.

24:5 Og de delte, begge Hold ved Lodkastning, thi der fandtes hellige Øverster og Guds Øverster både iblandt Eleazars og Itamars Sønner.

24:6 Skriveren Sjemaja, Netan'els Søn af Levis Slægt, optegnede dem i Påsyn af Kongen, Øversterne, Præsten Zadok, Ahimelek, Ebjatars Søn, og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenebuse. Der udtoges eet Fædrenehus af Itamar for hvert to af Eleazar.

24:7 Det første Lod traf Jojarib, det andet Jedaja,

24:8 det tredje Harim, det fjerde Seorim,

24:9 det femte Malkija, det sjette Mijjamin,

24:10 det syvende Hakkoz, det ottende Abija,

24:11 det niende Jesua, det tiende Sjekanja,

24:12 det ellevte Eljasjib, det tolvte Jakim,

24:13 det trettende Huppa, det fjortende Jisjba'al,

24:14 det femtende Bilga, det sekstende Immer,

24:15 det syttende Hezir, det attende Happizzez,

24:16 det nittende Petaja, det tyvende Jehezkel,

24:17 det een og tyvende Jakin, det to og tyvende Gamul,

24:18 det tre og tyvende Delaja og det fire og tyvende Ma'azja.

24:19 Det var deres Embedsskifter ved deres Tjeneste, når de gik ind i HERRENs Hus, efter den Forpligtelse deres Fader Aron pålagde dem, efter hvad HERREN, Israels Gud, havde pålagt ham.

24:20 De andre Leviter var: Af Amrams Sønner Sjubael; af Sjubaels Sønner Jedeja.

24:21 Af Rehabjas Sønner Jissjija, som var Overhoved.

24:22 Af Jizhariterne Sjelomot; af Sjelomots Sønner Jahat.

24:23 Hebrons Sønner: Jerija, som var Overhoved, Amarja den anden, Uzziel den tredje, Jekam'am den fjerde.

24:24 Uzziels Sønner: Mika; af Mikas Sønner Sjamir.

24:25 Mikas Broder Jissjija; af Jissjijas' Sønner Zekarja.

24:26 Meraris Sønner: Mali og Musji og hans Søn Uzzijas Sønner.

24:27 Meraris Søn Uzzijas Sønner: Sjoham, Zakkur og Ibri.

24:28 Af Mali El'azar, der ingen Sønner havde, og Kisj;

24:29 af Kisj Kisj's Sønner: Jerame'el.

24:30 Musjis Sønner: Mali, Eder og Jerimot. Det var Leviternes Efterkommere efter deres Fædrenehuse.

24:31 Også de kastede Lod ligesom deres Brødre, Arons Sønner, i Påsyn af Kong David, Zadok og Ahimelek og Overhovederne for Præsternes og Leviternes Fædrenehuse - Fædrenehusenes Overhoveder ligesom deres yngste Brødre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase