Index: Danish Bible

Første Krønikebog 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

6:1 Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.

6:2 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.

6:3 Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.

6:4 Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;

6:5 Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;

6:6 Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;

6:7 Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;

6:8 Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;

6:9 Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;

6:10 Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem;

6:11 Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;

6:12 Ahitub avlede Zadok; Zadokavlede Sjallum;

6:13 Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;

6:14 Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,

6:15 Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.

6:16 Levis ønner: Gerson, Kehat og Me'rari.

6:17 Navnene på Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i.

6:18 Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.

6:19 Meraris Sønner: Mali og Nusji. Det er Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.

6:20 Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma,

6:21 hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.

6:22 Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir,

6:23 hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,

6:24 hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja'ul.

6:25 Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,

6:26 hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,

6:27 hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham,hans SønElkana oghans Søn Samuel.

6:28 Samoels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.

6:29 Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn Uzza,

6:30 hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.

6:31 Følgende er de, hem David overdrog Sangen i HERRENs Hus, efter at Arken havde fået et Hvilested,

6:32 ogsom gjorde Tjeneste foran Åbenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede HERRENs Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.

6:33 De, som udførfe denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Hehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,

6:34 en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa,

6:35 en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj,

6:36 en Søn af Elkaoa, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja,

6:37 en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Hora,

6:38 en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel.

6:39 Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a,

6:40 en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija,

6:41 en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,

6:42 en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i,

6:43 en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.

6:44 Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,

6:45 en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,

6:46 en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,

6:47 en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.

6:48 Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus's Bolig;

6:49 men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre på Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde påbudt.

6:50 Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua,

6:51 hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,

6:52 hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub,

6:53 hans Søn Zadok og hans Søn Ahima'az.

6:54 Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Område var følgende: Arons Sønner af Kehatiternes Slægt - thi, for dem faldt Loddet først

6:55 gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;

6:56 men Byens Landområde og Landsbyer gav man Haleb, Jefunnes Søn.

6:57 Arons Sønner gav, man Tilflugtsbyen Hebron, Libna, med Græsmarker, Jattir, Esjtemoa, med Græsmarker,

6:58 Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,

6:59 Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:

6:60 Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.

6:61 Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.

6:62 Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.

6:63 Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.

6:64 Så gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.

6:65 De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.

6:66 Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme;

6:67 man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker,

6:68 Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,

6:69 Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;

6:70 af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Hehatiters Slægter.

6:71 Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker;

6:72 af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,

6:73 Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;

6:74 af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,

6:75 Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;

6:76 af Naftalis Stamme Bedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.

6:77 De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;

6:78 og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,

6:79 Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker;

6:80 af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker,

6:81 Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase