Index: Danish Bible

Første Krønikebog 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

3:1 Davids Sønner, som fødtes ham i Hebron, var følgende: Ammon, den førstefødte, som han havde med Ahinoam fra Jizre'el, den anden Daniel, med Abigajil fra Karmel,

3:2 den tredje Absalom, en Søn af Ma'aka, Kong Talmaj af Gesjurs Datter, den fjerde Adonija, Haggits Søn,

3:3 den femte Sjefafja, som han havde med Abital, den sjette Jitream, som han havde med sin Hustru Egla.

3:4 Seks fødtes ham i Hebron, hvor han herskede syv År og seks Måneder. Tre og tredive År herskede han i Jerusalem.

3:5 Følgende fødtes ham i Jerusalem: Sjim'a, Sjobab, Natan og Salomo, hvilke fire han havde med Ammiels Datter Batsjua;

3:6 fremdeles Jibhar, Elisjama, Elifelet,

3:7 Noga, Nefeg, Jafia,

3:8 Elisjama. Be'eljada og Elifelet, i alt ni.

3:9 Det var alle Davids Sønner foruden Medhustruernes Sønner; og Tamar var deres Søster.

3:10 Salomos Søn Rehabeam, hans Søn Abija, hans Søn Asa, hans Søn Josafat,

3:11 hans Søn Joram, hans Søn Ahazja, hans Søn Joas,

3:12 hans Søn Amazja, hans Søn Azarja, hans Søn Jotam,

3:13 hans Søn Akaz, hans Søn Ezekias, hans Søn Manasse,

3:14 hans Søn Amon, hans Søn Josias.

3:15 Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum.

3:16 Jojakims Sønner: Hans Søn Jekonja, hans Søn Zedekias.

3:17 Den fængslede Jekonjas Sønner: Hans Søn Sjealtiel,

3:18 Malkiram, Pedaja, Sjen'azzar, Jekamja, Hosjama og Nedabja.

3:19 Pedajas Sønner: Zerubbabel og Sjim'i. Zerubbabels Sønner: Mesjullam og Hananja og deres Søster Sjelomit.

3:20 Mesjullams Sønner: Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab Hesed, fem.

3:21 Hananjas Sønner: Pelatja, Jesja'ja, Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja.

3:22 Sje'kanjas Sønner: Sjemaja, Hattusj, Jig'al, Baria, Nearja og Sjafat, seks.

3:23 Nearjas Sønner: Eljoenaj, Hizkija og Azrikam, tre.

3:24 Eljoenajs Sønner: Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, syv.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase