Index: Danish Bible

Første Krønikebog 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

2:1 Israels Sønner var følgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zabulon,

2:2 Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad og Aser.

2:3 Judas Sønner: Er, Onan og Sjela; disse tre fødtes ham af Kana'anæer kvinden Batsjua. Men Er, Judas førstefødte, var HERREN imod, og han lod ham dø.

2:4 Derpå fødte Judas Sønnekone Tamar ham Perez og Zera, så at Judas Sønner i alt var fem.

2:5 Perez's Sønner: Hezron og Hamul.

2:6 Zeras Sønner: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Darda, i alt fem.

2:7 Karmis Sønner: Akar, der styrtede Israel i Ulykke, idet han forgreb sig på det Gods, der var lagt Band på.

2:8 Etans Sønner: Azarja.

2:9 Hezrons Sønner, som fødtes ham: Jerame'el, Ram og Kelubaj.

2:10 Ram avlede Amminadab; Amminadab avlede Nahasjon, Judæernes Øverste;

2:11 Nahasjon avlede Salma; Salma avlede Boaz;

2:12 Boaz avlede Obed; Obed avlede Isaj;

2:13 Isaj avlede sin førstefødte Eliab, sin anden Søn Abinadab, sin tredje Søn, Sjim'a,

2:14 sin fjerde Søn Netan'el, sin femte Søn Raddaj,

2:15 sin sjette Søn Ozem og sin syvende Søn David;

2:16 deres Søstre var Zeruja og Abigajil. Zerujas Sønner: Absjaj, Joab og Asa'el, tre.

2:17 Abigajil fødte Amasa, hvis Fader var Ismaeliten Jeter.

2:18 Hezrons Søn Kaleb avlede med sin Hustru Azuba Jeriot; og hendes Sønner var følgende: Jesjer, Sjobab og Ardon.

2:19 Da Azuba døde, ægtede Kaleb frat, som fødte ham Hur.

2:20 Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezal'el.

2:21 Derefter gik Hezron ind til Gileads Fader Makirs Datter, som han ægtede, da han var tredsindstyve År gammel, og hun fødte ham Segub.

2:22 Segub avlede Ja'ir, som ejede tre og tyve Byer i Gileads Land.

2:23 Men Gesjur og Aram fratog dem Ja'irs Teltbyer, Kenat med Småbyer, tresindstyve Byer. Alle disse var Gileads Fader Makirs Sønner.

2:24 Efter Hezrons Død gik Kaleb ind til sin Fader Hezrons Hustru Efrata, og hun fødte ham Asjhur, der blev Fader til Tekoa.

2:25 Jerame'els, Hezrons førstefødtes, Sønner: Ram, den førstefødte, dernæst Buna, Oren og Ozem, hans Brødre.

2:26 Og Jerame'el havde en anden Hustru ved Navn Atara, som var Moder til Onam.

2:27 Rams, Jerame'els førstefødtes, Sønner: Ma'az, Jamin og Eker.

2:28 Onams Sønner: Sjammaj og Jada. Sjammajs Sønner: Nadab og Abisjur.

2:29 Abisjurs Hustru hed Abihajil; hun fødte ham Aban og Molid.

2:30 Nadabs Sønner: Seled og Appajim; Seled døde barnløs.

2:31 Appajims Sønner: Jisj'i. Jisj'is Sønner: Sjesjan. Sjesjans Sønner: Alaj.

2:32 Sjammajs Broder Jadas Sønner: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs.

2:33 Jonatans Sønner: Pelet og Zaza. Det var Jerame'els Efterkommere.

2:34 Sjesjan havde kun Døtre, ingen Sønner. Men Sjesjan havde en ægyptisk Træl ved Navn Jarha,

2:35 og Sjesjan gav sin Træl Jarha sin Datter til Ægte, og hun fødte ham Attaj.

2:36 Attaj avlede Natan; Natan avlede Zabad;

2:37 Zabad avlede Eflal; Eflal avlede Obed;

2:38 Obed avlede Jehu; Jehu avlede Azarja;

2:39 Azarja avlede Helez; Helez avlede El'asa;

2:40 El'asa avlede Sismaj; Sismaj avlede Sjallum;

2:41 Sjallum avlede Jekamja; Jekamja avlede Elisjama.

2:42 Jerame'els Broder Kalebs Sønner: Maresja, hans førstefødte, som var Fader til Zif. Maresjas Sønner: Hebron.

2:43 Hebrons Sønner: Kora, Tappua, Rekem og Sjema.

2:44 Sjema avlede Raham, der var Fader til Jorke'am. Rekem avlede Sjammaj.

2:45 Sjammajs Søn var Maon, som var Fader til Bet-Zur.

2:46 Kalebs Medhustru Efa fødte Karan, Moza og Gazez; Karan avlede Gazez.

2:47 Jadajs Sønner: Regem, Jotam, Gersjan, Pelet, Efa og Sja'af.

2:48 Halebs Medhustru Ma'aka fødte Sjeber og Tirhana.

2:49 Sja'af, Madmannasader, avlede Sjeva, Makbenas Fader og Gibeas Fader. Kalebs Datter var Aksa.

2:50 Det var Halebs Efterkommere. Hurs, Efratas førstefødtes, Sønner: Sjobal, Kirjat-Jearims Fader,

2:51 Salma, Betlehems Fader, og Haref, Bef-Gaders Fader.

2:52 Sjobal, Birjat-Jearims Fader, havde følgende Sønner: Reaja, Halvdelen af Manahatiterne.

2:53 Kirjat-Jearims Slægter: Jitriterne, Putiterne, Sjumatiterne og Misjraiterne; fra dem udgik Zor'atiterne og Esjtaoliterne.

2:54 Salmas Sønner: Betlehem, Netofatiterne, Atarot-Bet-Joab, Halvdelen af Manahatiterne og Zor'iterne.

2:55 De i Jabez bosatte skriftlærdes Slægter: Tir'atiterne, Sjim'atiterne og Sukatiterne, det er Kiniterne, som nedstammede fra Hammat, Rekabs Slægts Fader.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase