Index: Danish Bible

Første Krønikebog 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

1:1 Adam, Set Enosj,

1:2 Kenan, Mahalal'el, Jered,

1:3 Enok, Metusalem, Lemek,

1:4 Noa, Sem, Kam og Jafet.

1:5 Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.

1:6 Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.

1:7 Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kitæerne og Rodosboerne.

1:8 Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.

1:9 Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.

1:10 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.

1:11 Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,

1:12 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.

1:13 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,

1:14 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,

1:15 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,

1:16 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne.

1:17 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.

1:18 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;

1:19 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.

1:20 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,

1:21 Hadoram, Uzal, Dikla,

1:22 Ebal, Abimael, Saba,

1:23 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.

1:24 Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela,

1:25 Eber, Peleg, Re'u,

1:26 Serug, Nakor, Tara

1:27 og Abram, det er Abraham.

1:28 Abrahams Sønner: Isak og Ismael.

1:29 Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam,

1:30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

1:31 Jetur, Nafesj og Kedma. Det var Ismaels Sønner.

1:32 De Sønner, som Abrahams Medhustru Hetura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan.

1:33 Midjans Sønner: Efa, Efer, Hallok, Ahida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner.

1:34 Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.

1:35 Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora.

1:36 Elifaz's Sønner: Teman, Omar, Zef, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.

1:37 Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza.

1:38 Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan.

1:39 Iotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.

1:40 Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjeft og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana.

1:41 Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran.

1:42 Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.

1:43 Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israeliterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba.

1:44 Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.

1:45 Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.

1:46 Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.

1:47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.

1:48 Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.

1:49 Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.

1:50 Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.

1:51 DaHadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet,

1:52 Oholibama, Ela, Pinon,

1:53 Kenaz, Teman, Mibzar,

1:54 Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase