Index: Danish Bible

Josua 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

15:1 Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområd strækker sig hen,imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.

15:2 Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,

15:3 og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Hadesj Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,

15:4 går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.

15:5 Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;

15:6 derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten;

15:7 derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;

15:8 derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusiternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende;

15:9 derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;

15:10 derpå drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Seirbjerget, går videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så strækker den sig ned til Bet Sjemesj og går videre til Timna;

15:11 derpå løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet.

15:12 Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.

15:13 Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENs Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;

15:14 og Kaleb drev de tre Anakiter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.

15:15 Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat Sefer.

15:16 Da sagde Kaleb: "Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det, giver jeg min datter Aksa til Hustru!"

15:17 Og da Benizziten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.

15:18 Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: "Hvad vil du?"

15:19 Hun svarede: "Giv mig en Velsignelse!" Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!" Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder.

15:20 Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:

15:21 Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabzeel, Eder, Jagur,

15:22 Kina, Dimona, Arara,

15:23 Kedesj Hazot, Jitnan,

15:24 Zif, Telam, Bealot,

15:25 Hazor Hadatta, Kerijjot Hezron, det er Hazor,

15:26 Amam, Sjema, Molada,

15:27 Hazar Gadda, Hesjmon, Bet Pelet,

15:28 Hazar Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,

15:29 Ba'ala, Ijjim, Ezem,

15:30 Eltolad, Betul, Horma,

15:31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,

15:32 Lebaot, Sjilhim og En Rimmox; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.

15:33 I Lavlandet: Esjtaol, Zora, Asjna,

15:34 Zanoa, En Gannim, Tappua, Enam,

15:35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,

15:36 Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.

15:37 Zenan, Hadasja, Migdal Gad,

15:38 Dilan, Mizpe, Jokte'el,

15:39 Lakisj, Bozkaf, Eglon,

15:40 Kabbon, Lamas, Hitlisj,

15:41 Gederot, Bet Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

15:42 Libna, Eter, Asjan,

15:43 Jifta, Asjna, Nezib,

15:44 Keila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

15:45 Ekron med Småbyer og Landsbyer;

15:46 fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;

15:47 Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.

15:48 I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,

15:49 Danna, Kirjat Sefer, det er Debir,

15:50 Anab, Esjtemo, Anim,

15:51 Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

15:52 Arab, Duma, Esjan,

15:53 Janum, Bet Tappua, Afeka,

15:54 Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

15:55 Maon, Karmel, Zif, Jutta,

15:56 Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,

15:57 Hain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.

15:58 Halhul, Bet Zur, Gedor,

15:59 Ma'arat, Bet Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.

15:60 Hirjat Ba'al, det er Hirjat Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.

15:61 I Ørkenen: Bet Araba, Middin, Sekaka,

15:62 Nibsjan, Ir Mela og En Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.

15:63 Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusiterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase