Index: Danish Bible

1 Mosebog 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

36:1 Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtsbog.

36:2 Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Søn,

36:3 og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.

36:4 Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel,

36:5 og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.

36:6 Derpå tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob;

36:7 deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, så store var deres. Hjorde;

36:8 og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom.

36:9 Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Seirs Bjerge.

36:10 Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Reuel, en Søn af Esaus Hustru Basemat.

36:11 Elifazs Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.

36:12 Timna, som var Esaus Søn Elifazs Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner.

36:13 Følgende var Reuels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner.

36:14 Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zibons Søn Ana; hun fødte for Esau: Jeusj, Jalam og Kora.

36:15 Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingeroe Teman, Omar, Zefo, Henaz,

36:16 Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner.

36:17 Følgende var Esaus Søn Reuels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Reuel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner.

36:18 Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Jeusj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter.

36:19 Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.

36:20 Følgende var Horiten Seirs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,

36:21 Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammebøvdinger, Seirs Sønner i Edoms Land.

36:22 Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna.

36:23 Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam.

36:24 Følgende var Zibons Sønner: Aja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varne Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zibons Æsler.

36:25 Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter.

36:26 Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran.

36:27 Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Zåvan og Akan.

36:28 Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran.

36:29 Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zibon, Ana,

36:30 Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Seirs Land.

36:31 Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger:

36:32 Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinbaba.

36:33 Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.

36:34 Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.

36:35 Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.

36:36 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.

36:37 Da Samla døde, blev Sjaul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.

36:38 Da Sjaul døde, blev Bål Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.

36:39 Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.

36:40 Følgende var Navnene på Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet,

36:41 Oholibama, Ela, Pinon,

36:42 Kenaz, Teman, Mibzar

36:43 Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase