Index: Danish Bible

1 Mosebog 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

10:1 Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.

10:2 Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.

10:3 Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma.

10:4 Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne;

10:5 fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.

10:6 Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an.

10:7 Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.

10:8 Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.

10:9 Han var en vældig Jæger for HERRENs Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for HERRENs Øjne som Nimrod."

10:10 Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;

10:11 fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot-Ir, Kela

10:12 og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.

10:13 Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,

10:14 Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne.

10:15 Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het,

10:16 Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne,

10:17 Hivviterne, Arkiterne, Siniterne,

10:18 Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,

10:19 så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja.

10:20 Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

10:21 Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner.

10:22 Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram.

10:23 Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.

10:24 Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;

10:25 Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.

10:26 Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,

10:27 Hadoram, Uzal, Dikla,

10:28 Obal, Abimael, Saba,

10:29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner,

10:30 og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.

10:31 Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.

10:32 Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase