Main Index: Croatian Bible

1 Chronicles 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

24:1 Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

24:2 Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar.

24:3 David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.

24:4 Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara.

24:5 Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.

24:6 Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.

24:7 Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,

24:8 treći na Harima, četvrti na Seorima,

24:9 peti na Malkiju, šesti na Mijamina,

24:10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,

24:11 deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,

24:12 jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,

24:13 trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,

24:14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,

24:15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,

24:16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,

24:17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,

24:18 dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.

24:19 To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.

24:20 Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;

24:21 od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;

24:22 od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.

24:23 Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.

24:24 Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;

24:25 Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;

24:26 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.

24:27 Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;

24:28 po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;

24:29 po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.

24:30 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.

24:31 I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase