Main Index: Croatian Bible

Joshua 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

21:1 Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.

21:2 I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku."

21:3 Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.

21:4 Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;

21:5 ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.

21:6 Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.

21:7 Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.

21:8 Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.

21:9 Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:

21:10 sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,

21:11 pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.

21:12 Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.

21:13 Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;

21:14 Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,

21:15 Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,

21:16 Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.

21:17 Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,

21:18 Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:19 Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.

21:20 Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.

21:21 Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,

21:22 Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:23 Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,

21:24 Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:25 Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.

21:26 U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.

21:27 Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.

21:28 Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,

21:29 Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:30 Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,

21:31 Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:32 Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.

21:33 Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.

21:34 Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,

21:35 Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:36 S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,

21:37 Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:38 Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,

21:39 Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.

21:40 U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.

21:41 Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.

21:42 Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.

21:43 Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.

21:44 I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.

21:45 Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase