Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Galatians 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]

2:1 и когато познаха дадената на мене благодат, то Яков, Кифа и Иоан, които се считаха за стълбове, дадоха десници на общение на мене и на Варнава, за да идем ние между езичниците, а те между обрязаните.

2:2 Искаха само да помним сиромасите, – което също нещо и ревностно желаех да върша.

2:3 А когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил.

2:4 Понеже, преди да дойдеха някои от Якова, той ядеше заедно с езичниците; а когато те дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от образованите.

2:5 И заедно с него лицемерствуваха и другите юдеи, така щото и Варнава се увлече от лицемерието им.

2:6 Но, като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, рекох на Кифа пред всичките: Ако ти, който си юдеин, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите?

2:7 Ние, които сме по природа юдеи, а не грешници от езичниците

2:8 като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, – и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.

2:9 Но, когато искахме да се оправдаем чрез Христа, ако и ние сме се намерили грешни, то Христос на греха ли е служител? Да не бъде!

2:10 Защото, ако градя отново онова, което съм развалил, показвам себе си престъпник.

2:11 Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.

2:12 Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

2:13 Не осуетявам Божията благодат; обаче, ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял напразно.

2:14 О, неомислени галатяни, кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат?

2:15 Това само желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от зокона ли получихти Духа, или чрез вяра в евангелското послание?

2:16 Толкоз ли сте несмислени, че, като почнахте в Духа, сега се усъвършенствувате в плът?

2:17 Напусто ли толкоз страдахте? Ако наистина е напусто!

2:18 Прочее, Тоя, Който ви дава Духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изисквани от закона да върши това, или чрез вяра в посланието,

2:19 както с Авраама, който повярва в Бога и му се вмени за правда?

2:20 Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

2:21 и писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благословят всичките народи".


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase